Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet
Kapitel 2 Kompetence, meddelelse af tilladelse og tilbagekaldelse
Kapitel 3 Frister for indgivelse af ansøgning
Kapitel 4 Sagsoplysning
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

I medfør af § 114 j, stk. 3-5, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018 og efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet

§ 1. Indrejse eller ophold i følgende områder, jf. også bilag 1, kræver tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. straffelovens § 114 j, stk. 3:

1) Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 2 i bilag 1).

2) Idlib-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 3 bilag 1).

Stk. 2. Tilladelse kræves for personer med dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, medmindre indrejsen eller opholdet sker som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv.

Kapitel 2

Kompetence, meddelelse af tilladelse og tilbagekaldelse

§ 2. Ansøgning efter denne bekendtgørelse indgives til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller fast ophold. Hvis ansøgeren ikke har bopæl eller fast ophold i den danske stat, indgives ansøgningen til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren senest havde bopæl eller fast ophold. Hvis ansøgeren ikke tidligere har haft bopæl eller fast ophold i Danmark, indgives ansøgningen til politidirektøren i København.

Stk. 2. For juridiske personer indgives ansøgningen til politidirektøren i den politikreds, hvor hovedkontoret ligger.

§ 3. Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til bestemte personer (individuel tilladelse) kan meddeles for et tidsrum af højst et år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål.

Stk. 2. Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til en gruppe af personer, der afgrænses ud fra deres tilknytning til en bestemt virksomhed eller organisation m.v. (kollektiv tilladelse), kan meddeles for et tidsrum af højst to år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål. Tilladelsen kan begrænses til personer, der har en nærmere bestemt tilknytning til den pågældende virksomhed eller organisation m.v.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 kan meddeles til de til enhver tid af § 1, stk. 1, omfattede områder.

§ 4. En meddelt tilladelse kan tilbagekaldes af politidirektøren eller Rigspolitichefen, hvis betingelserne for udstedelse af tilladelsen ikke længere er til stede.

Kapitel 3

Frister for indgivelse af ansøgning

§ 5. Ansøgning om tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, skal være modtaget af politidirektøren senest:

1) 20 arbejdsdage før den planlagte indrejse ved ansøgninger om individuelle tilladelser.

2) 10 arbejdsdage før den planlagte indrejse ved ansøgninger om kollektive tilladelser.

3) 10 arbejdsdage før den oprindelige tilladelse udløber ved ansøgninger om forlængelse af en allerede meddelt individuel eller kollektiv tilladelse.

4) 20 arbejdsdage før det nye eller yderligere formål skal forfølges ved ansøgninger om at få en allerede meddelt individuel eller kollektiv tilladelse ændret til nye eller yderligere formål.

Stk. 2. Politidirektøren kan beslutte at behandle en ansøgning, der er modtaget for sent, hvis omstændighederne taler herfor.

§ 6. Hvis en person først efter indrejsen i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, vil skulle ansøge om tilladelse til at opholde sig i området, skal ansøgning om tilladelse til opholdet være modtaget af politidirektøren snarest og senest 10 arbejdsdage efter, at den pågældendes ophold krævede tilladelse.

Kapitel 4

Sagsoplysning

§ 7. Ansøgning om tilladelse til at indrejse eller opholde sig i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, indgives via politiets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på Rigspolitiets hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning kan kun behandles, hvis ansøgeren giver samtykke til, at politidirektøren til brug for behandlingen af ansøgningen udveksler oplysninger om ansøgeren med andre relevante myndigheder, herunder Politiets Efterretningstjeneste.

§ 8. Politidirektøren kan kræve, at ansøgeren fremsender yderligere oplysninger og dokumentation end de i ansøgningsblanketten angivne, hvis det er oplysninger og dokumentation, som ansøgeren er nærmest til at fremskaffe.

Stk. 2. Ved ansøgninger om kollektive tilladelser kan politidirektøren efter en konkret vurdering kræve, at der fremsendes nærmere oplysninger om de personer, som vil kunne gøre brug af tilladelsen.

Stk. 3. Politidirektøren kan også efterfølgende pålægge en indehaver af en kollektiv tilladelse at oplyse, om en konkret person er omfattet af tilladelsen, og om den pågældende person er indrejst eller opholder sig i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 9. Politidirektørens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Rigspolitichefen.

Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016 om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder ophæves.

Justitsministeriet, den 6. juli 2019

Nick Hækkerup

/ Martin Bang


Bilag 1

Pkt. 1 Kort over Syrien med forbudsbelagte områder

Bilag 1 - Pkt. 1 Kort over Syrien med forbudsbelagte områder

Pkt. 2 Kort over Dayr Az Zawr-provinsen

Bilag 1 - Pkt. 2 Kort over Dayr Az Zawr-provinsen

Pkt. 3 Kort over Idlib-provinsen

Bilag 1 - pkt. 3 Kort over Idlib-provinsen