Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om virksomhedsansvarlige læger

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Loven omfatter sygehuse, klinikker m.v., hvor der foretages lægelig patientbehandling m.v., og som ikke ejes af offentlige myndigheder, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., som ejes af en enkelt læge, der som den eneste læge foretager lægelig patientbehandling m.v. på sygehuset, klinikken m.v.

Stk. 3. Loven omfatter ikke sygehuse, klinikker m.v., hvor de læger, som foretager lægelig patientbehandling m.v., virker efter overenskomst med den offentlige sygesikring.

Stk. 4. Loven omfatter ikke de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.fl.

Stk. 5. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om begrænsning af lovens anvendelsesområde i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 2- 4.

Kapitel 2

Den virksomhedsansvarlige læge

§ 2. Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, skal udpege en virksomhedsansvarlig læge. Lægen skal arbejdsmæssigt have en sådan tilknytning til sygehuset, klinikken m.v., at lægen som virksomhedsansvarlig kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres som foreskrevet i § 3.

Stk. 2. Den virksomhedsansvarlige læge skal have tilladelse til selvstændigt virke som læge, jf. lægelovens § 2, stk. 4.

§ 3. Den virksomhedsansvarlige læge er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, herunder for lægers og andet sundhedspersonales virksomhed.

Stk. 2. Den virksomhedsansvarlige læges forpligtelser efter loven berører ikke andre sundhedspersoners selvstændige ansvar efter lovgivningen.

Kapitel 3

Meddelelsespligt

§ 4. Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, skal meddele Sundhedsstyrelsen

1)   navn og adresse for sygehuset, klinikken m.v.,

2)   navn, CPR-nummer og bopæl for ejeren af sygehuset, klinikken m.v., jf. dog stk. 2, og

3)   navn, CPR-nummer og bopæl samt uddannelse for den virksomhedsansvarlige læge tillige med den pågældende læges underskrift, som bekræfter, at vedkommende har påtaget sig opgaven som virksomhedsansvarlig læge.

Stk. 2. Såfremt sygehuset, klinikken m.v. ejes af et selskab m.v. (juridisk person), skal dettes navn og adresse samt eventuelle registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeles Sundhedsstyrelsen. Har selskabet m.v. ikke et registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal navn, CPR-nummer og bopæl for selskabets stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører meddeles Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ejere af sygehuse, klinikker m.v. skal meddele Sundhedsstyrelsen andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fra ejere af sygehuse, klinikker m.v. kræve meddelt andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1, § 5 eller i bestemmelser udstedt i medfør af stk. 3, når dette er nødvendigt for Sundhedsstyrelsens registreringer og tilsyn. Sådanne oplysninger kan kræves meddelt enten i blanketform eller på anden måde.

Stk. 5. Meddelelser i henhold til stk. 1 og 2 skal være Sundhedsstyrelsen i hænde, før der foretages lægelig patientbehandling m.v. som nævnt i § 1, stk. 1.

§ 5. Ændres forhold, som er meddelt i henhold til § 4, skal meddelelse om ændringerne være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at ændringerne har fundet sted.

Stk. 2. Såfremt en virksomhedsansvarlig læge på et sygehus, en klinik m.v., som er omfattet af loven, fraskriver sig hvervet som virksomhedsansvarlig læge, skal den pågældende læge skriftligt underrette Sundhedsstyrelsen om årsagen hertil senest 1 uge efter sin fratræden.

§ 6. Meddelelser i henhold til §§ 4 og 5 skal foretages på en blanket udfærdiget af Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 4

Klage - og straffebestemmelser

§ 7. Klager over virksomhedsansvarlige lægers varetagelse af deres forpligtelser i henhold til § 3 indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Stk. 2. Finder Sundhedsstyrelsen, at virksomhedsansvarlige lægers varetagelse af deres forpligtelser i henhold til § 3 vil kunne give grundlag for kritik eller iværksættelse af andre sanktioner, kan Sundhedsstyrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 8. Den, der gør sig skyldig i overtrædelse af § 2 eller §§ 4-6, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Den, der gør sig skyldig i grovere eller gentagne tilfælde af overtrædelser af § 3, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

§ 10. Den, der ejer et sygehus, en klinik m.v., som ved lovens ikrafttrædelse er omfattet af loven, skal på den i § 6 nævnte blanket meddele Sundhedsstyrelsen de i § 4 nævnte oplysninger, således at de er Sundhedsstyrelsen i hænde senest 8 uger efter lovens ikrafttrædelse.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 14. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch