Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse
Kapitel 2 Meddelelse af arbejdstilladelse
Kapitel 3 Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører

I medfør af § 9 k, stk. 4, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse

Praktikant

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være praktikant her i landet kan gives, jf. dog stk. 3 og §§ 2 og 3, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 35 år, jf. dog § 2, stk. 2, og § 3, nr. 1.

2) Praktikstedet i uddannelsesmæssig henseende er egnet til at modtage en eller flere praktikanter. Et praktiksted er egnet til at modtage en praktikant, hvis der er udstedt en praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde. Udstedes der ikke på erhvervsområdet praktikpladsgodkendelser, kan praktikstedet efter en konkret vurdering være egnet til at modtage en praktikant. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal ved vurderingen efter 3. pkt. bl.a. lægge vægt på oplysninger om det faglige forløb, som er tilrettelagt for praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændingen under forløbet og oplysning om praktikstedets erfaring med praktikanter.

3) Praktikantopholdet supplerer en uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet, jf. dog stk. 3 og § 3, nr. 2, i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

4) Praktikopholdet har en faglig og tidsmæssig sammenhæng med den uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

5) Løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikanten ydes fri kost og logi, kan aflønningen reduceres forholdsmæssigt. Hvis praktikopholdet er ulønnet, jf. dog § 3, nr. 4, skal udlændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udeboende på ansættelsestidspunktet.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan til brug for styrelsens vurdering efter stk. 1, nr. 2 og 5, indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 1 til færdiguddannede arkitektpraktikanter.

§ 2. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for sundhedsområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Der er udarbejdet en uddannelsesplan for udlændingen.

2) Den ansvarlige sundhedsperson skriftligt erklærer over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at der er tale om en sundhedsfaglig forsvarlig ansættelse.

3) Udlændingens arbejde udføres under den ansvarlige sundhedspersons opsyn og ansvar, jf. autorisationslovens § 17.

Stk. 2. Der gælder ingen øvre aldersgrænse for lægepraktikanter.

§ 3. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen er under uddannelse.

3) Udlændingen kan dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 1 optrykte sprogprøver.

4) Udlændingen får løn under praktikopholdet.

Volontør

§ 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være volontør her i landet kan gives, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen skal udføre humanitært eller socialt arbejde her i landet. Volontørtjenesten kan foregå inden for bl.a. miljø, kunst, kultur, arbejde med børn, unge, ældre, idræts- og fritidsaktiviteter.

3) Der er udarbejdet en kontrakt med en beskrivelse af udlændingens opgaver og arbejdstid. Kontrakten skal indgås mellem volontørstedet og udlændingen og omfatte hele udlændingens ophold her i landet.

4) Udlændingen skal deltage i fuldtidsaktiviteter.

5) Udlændingen har godtgjort at råde over midler svarende til SU-taksten for udeboende på tidspunktet, hvor udlændingen påbegynder volontørtjenesten. Hvis udlændingen får betalt kost og logi af volontørstedet anses betingelsen i 1. pkt. for opfyldt.

6) Volontørstedet har tegnet en syge- og ansvarsforsikring for udlændingen.

Kapitel 2

Meddelelse af arbejdstilladelse

§ 5. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på praktikophold eller ophold som volontør. Arbejdstilladelsen har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Arbejdstilladelse efter stk. 1 gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan ændre arbejdstilladelsen til beskæftigelse i et andet arbejdsforhold.

Stk. 3. Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til en udlænding med ophold uden for landet, når udlændingen ville opfylde betingelserne for opholdstilladelse med henblik på praktikophold ved ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

§ 6. En arbejdstilladelse efter § 5 kan inddrages, når grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede.

§ 7. Ansøgning om arbejdstilladelse eller om forlængelse af arbejdstilladelse efter § 5 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for København og København Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

Kapitel 3

Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf

§ 8. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som praktikant, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 18 måneder. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges ud over 18 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge, som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, jf. § 3, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 1 år. Hvis udlændingen supplerer praktikopholdet med et ophold af mellem 6 og 8 måneders varighed på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, kan opholdstilladelse dog gives for op til 18 måneder.

Stk. 3. Søger udlændingen forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter stk. 1 for en periode på mindre end 18 måneder hos den samme arbejdsgiver, og er udlændingen ansat under samme vilkår, som dannede grundlag for den oprindelige opholdstilladelse, må udlændingen fortsætte som praktikant, mens ansøgningen om forlængelse behandles.

§ 9. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 4 til udlændinge med henblik på ophold som volontør, gives for længden af volontørkontrakten, dog for højst 18 måneder.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 677 af 2. juli 2019 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse som praktikant indgivet før den 5. juli 2019, når ansøgningerne ikke er færdigbehandlede den 5. juli 2019. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 585 af 7. maj 2019, anvendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der i perioden fra den 5. juli 2019 til den 13. august 2019 har søgt om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant. For disse udlændinge finder bestemmelsen i § 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 677 af 2. juli 2019 anvendelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 13. december 2019

Mattias Tesfaye

/ Jonas From Soelberg


Bilag 1

Dansk
Norsk
Engelsk
Tysk
Svensk
Prøve i Dansk 1
(A2/B1-niveau)
Norskprøve 2
Cambridge English: Key English Test (KET)
IELTS med test score: 3,0
ESOL Skills for Life Entry 2
Goethe-Zertifikat
A2: Start Deutsch 2
Deutsch Test für Zuwanderer (DTC) (A2-B1)
 
Prøve i Dansk 2
(B1-niveau)
Norskprøven B1
Cambridge English: Preliminary English Test (PET)
Cambridge English: Business Preliminary
Certificate in English Language Skills Preliminary (CELS P)
IELTS med test score: 3,5-4,5
ESOL Skills for Life Entry 3
Goethe Zertifikat
B1
SFI-prøvet
(Kurs D)
Prøve i Dansk 3
(B2-niveau)
Bergenstesten ("bestået")
Cambridge English: First
Certificate in English (FCE)
Cambridge English: Business Vantage
Certificate in English
Language Skills Preliminary (CELS P)
IELTS med test score 5,0-6,0
Certificate in English
Language Skills Vantage (CELS V)
ESOL SKills for Life Level 1
Goethe-Zertifikat B2
TestDaF (B2-C1)
 
Studieprøven
(C1-niveau)
Bergenstesten
("godt bestået")
Certificate in English
Language Skills Higher (CELS H)
Cambridge English:
Certificatie in Advanced
English
(CAE)
Cambridge English: Business Higher
Cambridge English:
Certificate of Porficiency in English (CPE) (C2-niveau)
Certificate in English
Language Skills Preliminary
(CLS P)
IELTS med test score:min. 6,5
ESOL Skills for Life Level 2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: (Großes Deutsches Sprachdiplom)
TISUS
Herudover kan følgende prøver anses som dokumentation for engelskkundskaber på studieprøveniveau:
TOEFL computer-baseret med test score: min. 200 point
TOEFL internet-baseret med test score: min. 72 point
TOEFL papirbaseret med test score: min. 533