Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og
udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til
motorvej (rute 18)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til

1) at anlægge en hovedlandevej mellem hovedlandevej 338, Ølholm-Give (rute 18), ved Ølholm og hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), ved Vejle som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

2) at udbygge hovedlandevej 338, Ølholm-Give, til motorvej på strækningen mellem Vejlevej ved Riis og den i nr. 1 nævnte hovedlandevejs begyndelsespunkt ved Ølholm og

3) at nedlægge den nuværende hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, som hovedlandevej mellem Ølholm og Vejle.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Flemming Hansen