Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om udbygning af Holbækmotorvejen
mellem Fløng og Roskilde Vest

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen (rute 21 og 23) på strækningen mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej fra fire til otte spor og på strækningen mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest fra fire til seks spor.

Stk. 2. På strækningen mellem Københavnsvej og Ringstedvej anlægges motorvejen som en asymmetrisk udbygning i vejens sydside. På de øvrige strækninger anlægges motorvejen som en symmetrisk udbygning.

§ 2. På de i § 1 nævnte motorvejsstrækninger kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Flemming Hansen