Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed

 

I medfør af retsplejelovens § 112, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

§ 1. Efter retsplejelovens § 111, stk. 1, etableres der i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

Stk. 2. Kredsrådet varetager de opgaver, der følger af retsplejelovens § 112, stk. 1-5.

§ 2. Politidirektøren er formand for kredsrådet og etablerer et sekretariat, der har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af rådet.

Stk. 2. Repræsentanter for kommunerne kan bistå sekretariatet med planlægning og forberedelse af rådets møder.

§ 3. Politidirektøren indkalder kredsrådet til møde mindst 4 gange årligt. Et eller flere af kredsrådets kommunale medlemmer kan anmode politidirektøren om at indkalde kredsrådet til yderligere møder.

Stk. 2. Andre end rådets medlemmer kan deltage i kredsrådets møder, når der er behov herfor på grund af den pågældendes særlige indsigt i forhold, som skal drøftes på mødet.

Stk. 3. Kredsrådet kan beslutte, at offentligheden har adgang til at overvære et rådsmøde helt eller delvist. Beslutning herom forudsætter, at der blandt rådets medlemmer er flertal herfor, og at beslutningen tiltrædes af rådets formand.

§ 4. Politidirektøren kan afvise at give kredsrådet oplysninger, hvis adgangen til oplysninger bør vige for væsentlige hensyn til statens sikkerhed, landets forsvar, forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold.

§ 5. Har kredsrådet fremsat en henstilling til politidirektøren, jf. retsplejelovens § 112, stk. 4, 2. pkt., skal politidirektøren underrette rådet om de forholdsregler, som træffes med henblik på at efterkomme henstillingen. Hvis politidirektøren ikke anser det for muligt at følge kredsrådets henstilling, skal rådet snarest muligt og senest på næste møde orienteres om baggrunden herfor.

§ 6. Kredsrådets medlemmer har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, jf. forvaltningslovens § 27. Det samme gælder de personer, der deltager i rådets møder i medfør af § 3, stk. 2.

§ 7. Kredsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1182 af 21. december 1995 om lokalnævn vedrørende politiets virksomhed.

Justitsministeriet, den 13. december 2006

Lene Espersen

/Lene Volke Roesen