Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til
Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation

 

I medfør af § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Ved anmeldelser, forespørgsler, afgørelser m.v. til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet kan der ske anvendelse af elektronisk kommunikation.

§ 2. Beføjelsen til at fastsætte nærmere regler for anvendelsen af elektronisk kommunikation, herunder om brug af elektronisk signatur, til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, henlægges til Konkurrencestyrelsen.

§ 3. Bestemmelsen i § 1 træder i kraft den 1. maj 2003. Bestemmelsen i § 2 træder i kraft den 22. februar 2003.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 12. februar 2003

Bendt Bendtsen

/Finn Lauritzen