Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte

 

I medfør af § 11 a, stk. 6, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 6, 1. pkt., kan indgives til Konkurrencestyrelsen af:

1) Vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører.

2) Modtagere af offentlig støtte.

§ 2. Ved anmeldelse af offentlig støtte skal de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder benytte skema K 3, mens de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere skal benytte skema K 4. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skemaerne.

Stk. 3. Konkurrencerådet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

§ 3. Senest 2 uger fra modtagelsen bekræfter Konkurrencestyrelsen, at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2. Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 3. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 21. september 2000 om anmeldelse af offentlig støtte ophæves.

Konkurrencerådet, den 8. juni 2005

Svend Hylleberg

/Benedikte Havskov HansenBilag 1

ANMELDELSESSKEMA K 3
ANMELDELSE TIL BRUG FOR STØTTEVURDERING

(Anvendes af vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører)

DEL A

Anmelder

Myndighed

 

Adresse

 

Postnummer og by

Kontaktperson

 

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

 

Telefaxnummer

E-post adresse

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling

 

Adresse

 

Postnummer og by

Telefonnummer

 

Telefaxnummer

E-post adresse

Erklæring

Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt fuldstændige kopier af de i skema K 3 krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Såfremt erklæringen afgives af en anden end den myndighed, hvorunder støtten hører, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er indgivet på vegne af den pågældende myndighed.

Undertegnede er bekendt med straffebestemmelserne i §§ 22 og 23 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002 med senere ændringer.

Sted og dato

 

Underskrift

 

Sted og dato

 

Underskrift

 

Sted og dato

 

Underskrift

 

Bemærk!

DEL A i skema K3 skal udfyldes og sammen med en besvarelse af de i DEL B nævnte spørgsmål indsendes til:

Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

Telefaxnummer 33 32 61 44

e-post : ks@ks.dk


Oplysninger til anmeldelsen

DEL B

1. Generelle oplysninger

1. Er støtten anmeldt af regeringen til Europa-Kommissionen efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3 (tidligere artikel 93, stk. 3)? I bekræftende fald vedlægges kopi af Europa-Kommissionens svar.

2. I medfør af hvilken offentlig regulering er støtten / omkostningsdækningen ydet / vil den blive ydet?

3. I hvilken form gives støtten / omkostningsdækningen?

4. Gives støtten / omkostningsdækningen som en del af en støtteordning (rettet mod flere virksomheder), eller er der tale om individuel støtte / omkostningsdækning (rettet mod én enkelt virksomhed)? Hvis der er tale om en støtteordning, skal spørgsmålene i punkt 2 besvares. Er der tale om individuel støtte / omkostningsdækning, skal spørgsmålene i punkt 3 besvares.

2. Støtteordning

1. Beskriv støtteordningen, herunder gyldighedsperiode, formål, støttemodtagere og budget.

2. Hvilke kriterier bruges til at fordele støttebeløb?

3. Dækker støtten fuldt ud modtagers udgifter?

4. Hvordan kontrolleres det, at støtten bruges til det forudsatte formål?

5. Vurderes støtten at være konkurrenceforvridende? Hvorfor / hvorfor ikke?

3. Støtte / omkostningsdækning af individuel erhvervsaktivitet

1. Beskriv baggrunden for, at erhvervsaktiviteten er iværksat.

2. Beskriv omfanget af den erhvervsaktivitet, der ønskes vurderet mhp. støtte.

3. Beskriv eller vedlæg seneste regnskaber eller budgetter for indtægter og udgifter forbundet med erhvervsaktiviteten.

4. Beskriv hvorledes erhvervsaktivitetens omkostninger i forbindelse med arbejdskraftforbrug, forbrug (køb, leje eller afskrivninger) af udstyr og maskiner, husleje, administration og andet overhead er beregnet, og hvordan de indgår i prisen for de solgte ydelser.

5. Beskriv hvilke ydelser fra andre virksomheder, som erhvervsaktiviteten konkurrerer med.

6. Vurderes støtten til / omkostningsdækningen af erhvervsaktiviteten at være konkurrenceforvridende? Hvorfor / hvorfor ikke?

7. Følgende spørgsmål besvares kun, hvis der gives direkte støtte:

a) Efter hvilke kriterier er støtten tildelt?

b) Har støttemodtager tidligere modtaget støtte til andre, evt. lignende, opgaver?

c) Hvordan kontrolleres det, at støtten bruges til det forudsatte formål?

4. Andre relevante oplysninger

Under dette punkt kan indgives øvrige oplysninger, der vurderes at have betydning for behandlingen af sagen.

Vedlæggelse af materiale

Kopi af den offentlige regulering, der hjemler støtten.

Informationsmateriale beregnet for støttemodtagere.

Svar fra Europa-Kommissionen på anmeldelse af statsstøtte efter EF-traktatens artikel 88, stk. 3.Bilag 2

ANMELDELSESSKEMA K 4
ANMELDELSE TIL BRUG FOR STØTTEVURDERING

(anvendes af modtagere af støtte)

DEL A

Anmelder

Navn

 

CVR-nummer

 

Adresse

 

Postnummer og by

Kontaktperson

 

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

 

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

 

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling

 

Adresse

 

Postnummer og by

Telefonnummer

 

Telefaxnummer

E-post adresse

Erklæring

Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt fuldstændige kopier af de i skema K 4 krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Såfremt erklæringen afgives af en anden end støttemodtageren, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er indgivet på vegne af støttemodtageren.

Undertegnede er bekendt med straffebestemmelserne i §§ 22 og 23 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002 med senere ændringer.

Sted og dato

 

Underskrift

 

Sted og dato

 

Underskrift

 

Sted og dato

 

Underskrift

 

Bemærk!

DEL A i skema K4 skal udfyldes og sammen med en besvarelse af de i DEL B nævnte spørgsmål indsendes til:

Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

Telefaxnummer 33 32 61 44
e-post : ks@ks.dk


Oplysninger til anmeldelsen

DEL B

1. Generelle oplysninger

1. Modtages støtten / omkostningsdækningen fra en støtteordning (rettet mod flere virksomheder), eller er det en individuel støtte (rettet mod én enkelt virksomhed)?

2. Er der tale om direkte eller indirekte støtte / omkostningsdækning?

3. I hvilken form modtages støtten / omkostningsdækningen?

4. Beskriv kort ansøgningsprocessen, der ledte frem til støttetildeling.

5. Hvor stor er støtten / omkostningsdækningen?

6. Efter hvilke kriterier er støtten / omkostningsdækningen blevet tildelt?

7. Kan støtten antages at være konkurrenceforvridende? Der ønskes en redegørelse for, om støtten vurderes, direkte eller indirekte, at have til formål eller til følge at forvride konkurrencen.

2. Modtagers forhold

1. Hvorledes er virksomheden organiseret juridisk?

2. Hvor stor var virksomhedens årlige omsætning de(t) seneste tre regnskabsår?

3. Er støtten afgørende for at deltage i aktiviteten? Begrund nærmere.

4. Ændrer støtten / omkostningsdækningen noget ved virksomhedens produktions størrelse?

5. Medfører støtten / omkostningsdækningen, at virksomheden går ind på nye markeder?

6. Har støtten / omkostningsdækningen betydning for virksomhedens beståen på længere sigt?

7. Har virksomheden tidligere modtaget støtte / omkostningsdækning til andre, evt. lignende, opgaver?

3. Markedsbeskrivelser

3.1. Giv en kortfattet beskrivelse af ethvert marked, som har relation til virksomhedens erhvervsudøvelse:

1. relevant(e) produktmarked(er); dvs. de(t) omfattede produktmarked(er) som virksomheden opererer på,

2. beslægtede markeder; dvs. produktmarkeder, der er forskellige fra det relevante marked, men som har nær tilknytning til dette i kraft af en række fællestræk så som samme teknologi, kunder eller leverandører,

3. det geografiske marked (internationalt, Danmark eller en del heraf) for begge de ovenfor nævnte kategorier af markeder.

3.2. Oplys for hvert af de berørte produktmarkeder, som beskrevet i punkt 3.1.:

1 Et skøn over virksomhedens samlede årlige omsætning af de produkter, der modtager støtte.

2. Virksomhedens årsomsætning.

3. Markedsandele for virksomheden.

3.3. Giv en beskrivelse af:

1. Leverandørstrukturen på virksomhedens indkøbsmarked, dvs. det marked, der leverer til virksomheden.

2. Udbudsstrukturen på virksomhedens afsætningsmarked, dvs. distributionskanaler og servicenet, herunder om virksomhedens distribution foregår via virksomheden selv eller via tredjemand.

3. Efterspørgselsstrukturen på virksomhedens afsætningsmarked, herunder kundekoncentration, kundekategorier, kundepræferencer og produktdifferentiering.

4. Konkurrenter, leverandører og kunders position på de berørte markeder

Oplys for virksomheden:

1. De tre største konkurrenter, samt et skøn over deres markedsandele på det relevante marked. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse konkurrenter. Eventuel emailadresse og kontaktperson på disse konkurrenter bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

2. De tre største leverandører og hver af disses andel af virksomhedens indkøb af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse leverandører. Eventuel emailadresse og kontaktperson på disse leverandører bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

3. De tre største kunder og hver af disses andel af virksomhedens salg af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse kunder. Eventuel emialadresse og kontaktperson på disse kunder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

5. Adgangen til markedet og potentiel konkurrence

5.1. Beskriv de hindringer, der kan være for virksomheder, der ønsker at opnå adgang til de relevante og de beslægtede markeder, bl.a. under hensyn til følgende:

1. De samlede omkostninger ved at komme ind på markedet.

2. I hvilket omfang Deres virksomhed har meddelt eller har fået meddelt licens på patenter, knowhow eller lign.

3. Øvrige adgangsbarrierer, såsom kontrol over infrastruktur, adgang til råmaterialer, kunde- eller leverandørloyalitet, lovbetingede adgangsbarrierer m.v.

5.2. Hvis nogen ny virksomhed inden for de seneste tre år har skaffet sig adgang til det relevante produktmarked i de geografiske områder, hvor Deres virksomhed markedsfører sine varer og tjenesteydelser, oplys da navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder.

6. Andre relevante oplysninger.

Under dette punkt kan indgives øvrige oplysninger, der vurderes at have betydning for behandlingen af sagen.

Vedlæggelse af materiale

De seneste 3 årsregnskaber.