Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning

 

I medfør af § 11 b, stk. 5, i Konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, fastsættes:

§ 1. Følgende fritvalgsordning er omfattet af Konkurrencerådets kompetence efter konkurrencelovens § 11 b:

1) Fritvalgsordningen for personlig og praktisk hjælp efter lov om social service, kapitel 16.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. august 2007

Bendt Bendtsen

/Pia Ziegler