Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31995L0047
 
32002L0019
 
32002L0021
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om standarder for transmission af
tv-signaler m.v. 1)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 471 af 12. juni 1996 om standarder for transmission af tv-signaler m.v. med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 399 af 10. juni 1997, § 6 i lov nr. 420 af 6. juni 2002 og § 5 i lov nr. 450 af 10. juni 2003.

§ 1. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om:

1)   Krav til foretagender m.v., der har adgang til at udøve programvirksomhed efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og krav til ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet om anvendelse af bestemte standarder ved tv-transmission og -fordeling. Sådanne krav fastsættes, i det omfang gennemførelse af bestemte standarder er gjort obligatoriske af Europa-Kommissionen.

2)   Pligt for ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der er indrettet til fremføring af digitale tv-tjenester, til at sikre, at nettet kun anvendes til fremføring af tv-tjenester og programmer i bredskærmsformat, samt krav til netudbydere om at bevare bredskærmsformat i bredskærms-tv-tjenester og -programmer, som de modtager og fordeler.

3)   Krav til fabrikanter og andre, der sælger, udlejer eller på anden måde stiller tv-apparater og digitale dekodere til rådighed, om den tekniske indretning af tv-apparater og digitale dekodere.

§ 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af § 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af § 1 give påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at der sælges, udlejes eller på anden måde stilles apparater, herunder dekodere og tilbehør til dekodere, til rådighed, der ikke overholder bestemmelser fastsat i medfør af § 1, kan IT- og Telestyrelsen

1)   nedlægge forbud mod salg, udlejning eller anden form for tilrådighedsstillelse og

2)   give påbud om, at udbydere tilbagetager apparater m.v., der er omfattet af et forbud, jf. nr. 1, samt at udbydere tilbagekalder sådanne apparater.

Stk. 4. Virksomheder, som fremstiller, sælger, udlejer eller på anden måde stiller apparater m.v. til rådighed, skal til enhver tid give IT- og Telestyrelsen adgang til at foretage undersøgelser af de omhandlede apparater m.v. og til at udtage eksemplarer af disse til kontrol af, at bestemmelserne i denne lov og i regler fastsat i medfør heraf overholdes.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

§ 3 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

§ 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om gebyrer i forbindelse med tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

§ 5. Med bøde straffes den, der

1)   ikke efterkommer påbud givet i medfør af § 2, stk. 2,

2)   ikke efterkommer forbud udstedt i medfør af § 2, stk. 3, nr. 1,

3)   overtræder krav fastsat i medfør af § 2, stk. 3, nr. 2,

4)   ikke giver IT- og Telestyrelsen adgang til kontrol m.v., jf. § 2, stk. 4, eller

5)   ikke afgiver oplysninger i medfør af § 2, stk. 5,

Stk. 2. I forskrifter fastsat i medfør af denne lov kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5 a. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 2. Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold måtte tilsige.

 

Lov nr. 399 af 10. juni 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

 

Lov nr. 420 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

 

Lov nr. 450 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 25. juli 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 10. juli 2003

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Lov nr. 471 af 12. juni 1996 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 95/47/EF, EFT nr. L 281 af 23. november 1995, s. 51. Lov nr. 450 af 10. juni 2003 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 7) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), (EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 33).