Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2005
fra private arbejdsgivere til finansiering af
de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af
ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge

 

I medfør af § 30 b, stk. 7 og 14, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, samt § 5 i bekendtgørelse nr. 521 af 18. juni 2003 om finansieringsbidrag, fastsættes efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension:

§ 1. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2005 udgør 231 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar 2005-22. maj 2005.

Arbejdsdirektoratet, den 8. december 2004

Jesper Hartvig Pedersen

/Flemming Bentzen