Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om

forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og

andre militære områder.

§ 2. For overtrædelse af de i medfør af loven fastsatte regler kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte.

§ 3. Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 562 af 31. oktober 1940 om politimæssige bestemmelser i tilslutning til militære forhold og foranstaltninger.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Knud Enggaard

Redaktionel note
  • (* 1) I henhold til § 3 stk. 1 fastsætter forsvarsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves i henhold til § 3 stk. 2 lov nr. 562 af 31. oktober 1940 om politimæssige bestemmelser i tilslutning til militære forhold og foranstaltninger.