Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed

 

Herved bekendtgøres lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 28. september 1998 med de ændringer, der følger af lov nr. 1008 af 23. december 1998.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med denne lov er at fremme vækst og udvikling i nye små og mellemstore virksomheder ved at lette virksomhedernes adgang til risikovillig og kompetent egenkapital til gavn for beskæftigelsen og en bæredygtig udvikling. Til fremme af lovens formål kan staten yde garanti til selskaber, som indskyder ansvarlig kapital i nye små og mellemstore virksomheder, der igangsætter udviklingsprojekter.

Kapitel 1 A

Selskaber omfattet af loven

§ 1 A. Selskaber, der opnår en statsgaranti i henhold til denne lov, betegnes i denne lov udviklingsselskaber.

§ 2. (Ophævet)

§ 3. Et udviklingsselskab skal meddele VækstFonden væsentlige ændringer i forhold, der ligger til grund for tildeling af statsgarantien. Væsentlige ændringer i udviklingsselskabets forretningsstrategier, ledelse eller ejerkreds skal ligeledes meddeles VækstFonden.

    Stk. 2. Finder VækstFonden, at der er sket så væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tildeling af statsgarantien, at udviklingsselskabet er uegnet til at drive udviklingsvirksomhed, kan fonden fratage udviklingsselskabet dets statsgaranti.

    Stk. 3. VækstFonden fastsætter en årlig præmie, som udviklingsselskabet skal betale for at være omfattet af statsgarantien.

§ 4. Et udviklingsselskab kan fratræde ordningen ved at give meddelelse til VækstFonden. En sådan meddelelse får virkning efter den først følgende regnskabsopgørelse, jf. § 10, stk. 1.

Kapitel 2

Udviklingsporteføljen

§ 5. Udviklingsselskabet tegner ny ansvarlig kapital i virksomheder beliggende i Danmark. Nytegningen skal være begrundet i udviklingsprojekter, herunder udvikling af produkter, markeder, serviceydelser og kompetence eller lignende i de virksomheder, der indskydes kapital i. Tegningen sker mod indskud af kontanter. Udviklingsselskabets beholdning af ansvarlig kapital betegnes udviklingsportefølje.

    Stk. 2. De virksomheder, hvori et udviklingsselskab har ansvarlig kapital, som er henlagt til udviklingsporteføljen, kaldes i denne lov porteføljevirksomheder. Porteføljevirksomhederne skal være små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor udviklingsselskabet tegner den ansvarlige kapital, og må ikke være koncernforbundne med andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder. Ved små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, der er omfattet af den definition, som anvendes i Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Erhvervsministeren bekendtgør den til enhver tid gældende definition.

    Stk. 3. Statsgarantien for en investering i den enkelte porteføljevirksomhed bortfalder, hvis en aktionær med over 10 pct.´s ejerandel af udviklingsselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. i porteføljevirksomheden. Statsgarantien for et udviklingsselskabs investering i en porteføljevirksomhed er ligeledes betinget af, at porteføljevirksomheden maksimalt direkte eller indirekte ejer 25 pct. af udviklingsselskabet. Statsgarantien bortfalder fra det tidspunkt, hvor de nævnte ejerandele overskrides.

    Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 3 gælder ikke for offentligt ejede selskaber samt for finansielle virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet. VækstFonden kan endvidere give en aktionær i et udviklingsselskab samme status som en virksomhed under tilsyn, såfremt aktionærens primære aktivitet er venturevirksomhed. Ved venturevirksomhed forstås tilførsel af ansvarlig kapital, bistand og rådgivning med henblik på udvikling af virksomheder og senere videresalg af kapitalandele i disse virksomheder.

    Stk. 5. Udviklingsporteføljen må ikke indeholde ansvarlig kapital i virksomheder, som udviklingsselskabet, dets storaktionærer eller koncernforbundne selskaber på tegningstidspunktet har væsentlige kreditorinteresser i.

    Stk. 6. Udviklingsselskabet må ikke være koncernforbundet med en porteføljevirksomhed ved udviklingsporteføljens kapitalandele. Udviklingsselskabet må ikke direkte eller indirekte eje hele den del af porteføljevirksomheden, der ikke er medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 A.

    Stk. 7. En porteføljevirksomhed må ikke udøve hovedaktiviteter inden for finansiering og investering samt handel med, administration af eller besiddelse af fast ejendom.

§ 6. Den garantiramme, et udviklingsselskab har fået i medfør af denne lov, udgør den maksimale samlede værdi af den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen.

    Stk. 2. Værdien af udviklingsporteføljens ansvarlige kapital i en enkelt porteføljevirksomhed eller i alle porteføljevirksomheder i samme koncern må ikke overstige 20 pct. af udviklingsselskabets garantiramme.

    Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der nærmere afgrænser størrelsen af udviklingsselskabets ansvarlige kapital i en porteføljevirksomhed.

§ 7. Udviklingsselskabet skal indberette ansvarlig kapital, der henføres til eller udtages fra udviklingsporteføljen til VækstFonden senest 10 dage efter, at ændringen er foretaget.

    Stk. 2. Finder VækstFonden, at henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen ikke opfylder denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan VækstFonden bestemme, at den ansvarlige kapital ikke må henføres til selskabets udviklingsportefølje.

    Stk. 3. Et udviklingsselskab kan forud for henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen anmode VækstFonden om forhåndstilsagn om at anse den ansvarlige kapital for omfattet af bestemmelserne om henførelse af ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen.

    Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning i henhold til stk. 1 og forhåndstilsagn i henhold til stk. 3.

Kapitel 3

Statsgarantiens dækning

§ 8. Den statslige garanti dækker 50 pct. af tab for et regnskabsår på den tabsgivende ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen. Ved opgørelsen af tab korrigeres for samtlige ud- og indbetalinger, som vedrører denne ansvarlige kapital.

    Stk. 2. Det er en forudsætning for udbetaling af garantibeløb efter stk. 1, at de pågældende tab er realiseret på ansvarlig kapital, der har været henlagt til udviklingsporteføljen i mindst 3 år.

    Stk. 3. VækstFonden kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2.

    Stk. 4. Garantirammen har virkning i fem år fra det tidspunkt, hvor tildelingen har fundet sted. Efter det femte år vil den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen fortsat være omfattet af statsgarantien, men der kan ikke henføres ny ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen. Ved udbetaling af garantibeløb til et udviklingsselskab inden for garantiperioden reduceres selskabets garantiramme med størrelsen af det af garantien omfattede tab.

    Stk. 5. Investerer et udviklingsselskab ansvarlig kapital i en porteføljevirksomhed med det formål at overdrage aktiver eller passiver mellem porteføljevirksomheden og udviklingsselskabet eller en virksomhed, som det har været koncernforbundet med, skal aktiverne og passiverne værdiansættes ved uafhængig vurdering, før der kan foretages garantiudbetalinger.

    Stk. 6. Når den ansvarlige kapital har været i udviklingsporteføljen i 8 år, nedskrives garantiprocenten i stk. 1 med 10 procentpoint pr. år, således at garantien bortfalder, når den ansvarlige kapital har været i udviklingsporteføljen i 12 år.

    Stk. 7. Ved opgørelsen af tab på den ansvarlige kapital i porteføljevirksomheder, der er koncernforbundne med andre porteføljevirksomheder, vil tabene blive modregnet i eventuelle overskud på ansvarlig kapital i disse virksomheder.

    Stk. 8. En udviklingsportefølje, der er omfattet af statsgarantien, samt omkostninger og indtægter vedrørende denne skal særskilt fremgå af balancen og resultatopgørelsen. Årsregnskabets noter skal oplyse den oprindelige anskaffelsesværdi samt afgang eller tilgang til denne af udviklingsporteføljen. Bogføringen skal indrettes således, at de ovenstående oplysninger i årsregnskabet samt de øvrige i denne lov krævede oplysninger er til stede.

    Stk. 9. Et udviklingsselskab skal på opfordring afgive relevante oplysninger om dets udviklingsportefølje og tab til brug for VækstFondens administration af denne lov.

    Stk. 10. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af tab.

§ 9. VækstFonden kan undlade at foretage garantiudbetalinger på tab i henhold til § 8, såfremt

1) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, der indeholder aftale om anden kompensation for udviklingsselskabet end salgsprisen, f.eks. en tilbagekøbsoption på kapitalandele eller andre modydelser, eller

2) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, der indebærer direkte eller indirekte udveksling af ansvarlig kapital mellem udviklingsselskaber, eller

3) tabet er realiseret i forbindelse med en handel, som det pågældende udviklingsselskab har indgået med udviklingsselskabets storaktionærer eller koncernforbundne selskaber.

§ 10. Regnskabsopgørelse med dokumentation for eventuelle tab samt oversigter over udviklingsporteføljen med eventuel anmodning om udbetaling af garantibeløb fremsendes til VækstFonden en gang årligt, når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen og indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt offentliggjort i styrelsens edb-informationssystem. Regnskabsopgørelsen skal revideres af den revisor, der reviderer udviklingsselskabets årsregnskab.

    Stk. 2. Efter VækstFondens godkendelse af regnskabsopgørelsen udbetales garantibeløbet til udviklingsselskabet.

    Stk. 3. VækstFondens forpligtelse til at udbetale garantibeløb bortfalder, dersom regnskabsopgørelsen ikke er fremsendt til VækstFonden senest et år efter årsregnskabets offentliggørelse.

§ 11. Regnskabsopgørelsen, jf. § 10, skal indeholde en bruttoopgørelse af det gennemsnitlige akkumulerede afkast af udviklingsporteføljen. Ved opgørelsen indregnes eventuelle garantiudbetalinger, og præmiebetalinger, jf. § 3, stk. 3, fraregnes. Er der overført placeringer fra udviklingsporteføljen til selskabets øvrige beholdninger i perioden, skal afkastet på disse opgøres på grundlag af markedsværdien.

    Stk. 2. Såfremt afkastet opgjort i stk. 1 overstiger 13 pct. p.a., kan der ikke foretages garantiudbetalinger for det pågældende regnskabsår.

    Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af afkastet, jf. stk. 1.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

§ 12. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for VækstFondens administration af denne lov, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Er en overtrædelse begået af et selskab, kan der pålægges det pågældende selskab som sådant bødeansvar.

    Stk. 2. Dersom et udviklingsselskab afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan selskabet fratages statsgaranti med den virkning, at udviklingsporteføljens placeringer ikke længere er omfattet af statsgarantien.

    Stk. 3. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt eller utilstrækkeligt grundlag, kan VækstFonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage.

§ 13. De afgørelser, VækstFondens bestyrelse træffer i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

§ 15. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden1) .

 

Lov nr. 1008 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter efter samråd med skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 2 træder dog i kraft den 1. januar 19992) .

    Stk. 2. Forpligtigelserne på de hidtil tildelte garantirammer, der er tildelt i henhold til lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed før den 1. januar 1999, overtages af VækstFonden pr. 1. januar 1999.

Erhvervsministeriet, den 17. marts 1999

Pia Gjellerup

/Christian Motzfeldt

 

Officielle noter

1) Lov nr. 365 af 18. marts 1994 blev sat i kraft den 1. august 1994 ved bekendtgørelse nr. 535 af 24. juni 1994.

2) §§1 og 3 vedrører lov om VækstFonden og lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven). § 2 vedrører lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.