Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved forarbejder til ekspropriationsanlæg


I medfør af § 3, stk. 3, sidste pkt., i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom udfærdiges følgende regler om fremgangsmåden ved fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved de i lovens § 3, stk. 1, omhandlede forberedende opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser.

Erstatning for sådanne skader fastsættes af den ekspropriationskommission, der skal behandle det ekspropriationsanlæg, hvis gennemførelse har nødvendiggjort det skadevoldende arbejde.

Skadelidte og anlægsmyndigheden indvarsles med mindst 14 dages varsel til det møde i kommissionen, på hvilket spørgsmålet skal behandles.

Reglerne i fornævnte lovs §§ 17 og 18 finder anvendelse med fornødne lempelser.

Er et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål ikke afgjort ved forlig eller under en egentlig ekspropriationsforretning ved kendelse 6 måneder efter forarbejdernes afslutning eller afbrydelse på en ejendom, kan en skadelidt fremsætte krav om, at der afholdes særskilt møde i ekspropriationskommissionen til behandling af det pågældende erstatningsspørgsmål.

Såfremt ekspropriationskommissionen er nedsat, rettes henvendelse om spørgsmålets behandling til vedkommende kommissarius, eventuelt gennem anlægsmyndigheden. I andre tilfælde rettes henvendelse til ministeriet for offentlige arbejder direkte eller eventuelt gennem anlægsmyndigheden. Ministeriet nedsætter ekspropriationskommission og tilstiller vedkommende kommissarius sagen til behandling i kommissionen.

Kendelse om et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål kan i overensstemmelse med § 19 i fornævnte lov indbringes til efterprøvelse for vedkommende taksationskommission, og dennes kendelse kan i overensstemmelse med lovens § 26 indbringes for domstolene.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 6. april 1966.

Kai Lindberg.

/P. Melbye.

Officielle noter

Ingen