Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til statsløse palæstinensere fra Libanon, som ved denne lovs ikrafttræden har opholdt sig i Danmark som asylsøgere i mere end 12 måneder, og som ikke har opnået opholdstilladelse på andet grundlag.

Stk. 2. Udlændingelovens bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.

§ 2. Afgørelser i henhold til denne lov træffes af Direktoratet for Udlændinge. Direktoratets afgørelser kan påklages til justitsministeren.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 3. marts 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen