Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varmeisolering af ejerlejligheder


I medfør af § 10, stk. 1, nr. 2, litra f, i lov om ejerlejligheder, jfr. lovbekendtgørelse nr. 327 af 9. juli 1979 fastsættes:

§ 1. Beboelseslejligheder i bygninger, som opdeles i ejerlejligheder i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om ejerlejligheder, skal opfylde kravene i §§ 3-5 til varmeisolering.

§ 2. Bygningsdele, til hvilke der i denne bekendtgørelse stilles krav om varmeisolering, skal beregnes på grundlag af Dansk Ingeniørforenings »Regler for beregning af bygningers varmetab« (DIF norm 55 eller DS 418). Transmissionstallet k er målt i enheden W/m2 graderC. Tallene i parentes angiver k målt i kcal/m2 h graderC.

§ 3. Bygningsdele, der skal varmeisoleres i henhold til denne bekendtgørelse, skal være udført på en sådan måde, at varmetabet ikke forøges væsentligt som følge af blæst og fugt. Er varmeisoleringen særlig udsat for vindpåvirkning, skal den være afdækket med vindtæt materiale.

§ 4. Ydervægge, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, samt skillevægge, der begrænser de nævnte rum mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

 

 Ydervægge med vægt over 100 kg/m2            1,00 (0,85) 

 Ydervægge af teglsten i bygninger med mere end 2 etager 1,30 (1,10) 

 Ydervægge med vægt under 100 kg/m2            0,60 (0,50) 

 Skillevægge mod tagrum som ydervægge 

 Skillevægge mod sædvanligt uopvarmede rum        2,00 (1,70) 

Stk. 2. Gulve, etageadskillelser, lofter og tage, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum mod det fri eller jord eller mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

 

 Gulve over ventilerede kryberum             0,60 (0,50) 

 Etageadskillelser over det fri (portrum og lign.)    0,45 (0,40) 

 Etageadskillelser mod sædvanligt uopvarmede rum     0,60 (0,50) 

 Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum 

 (kælderrum med fritliggende varmerør)          0,80 (0,70) 

 Lofts- og tagkonstruktioner, der begrænser 

 opvarmede rum                      0,45 (0,40) 

Stk. 3. Vinduer, glaspartier, altandøre og lignende, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, skal have termoruder, koblede vinduer, forsatsvinduer eller på anden måde være forsynet med to glaslag med mindst 6 mm glasafstand. Kravene gælder ikke for ventilationsruder og lign., hvis areal er mindre end 500 cm2.

§ 5. Kravene i § 4, stk. 1 og 2, kan fraviges for ydervægge og skillevægge mod trapperum i køkken og badeværelse, når det overfor bygningsmyndigheden påvises, at beboelseslejlighedens samlede varmetab ikke derved bliver større, end hvis alle bygningsdele opfylder kravene.

Stk. 2. Kravene i § 4, stk. 1 og 2, kan endvidere fraviges andre steder, hvor det af tekniske eller brugsmæssige grunde er uforholdsmæssigt vanskeligt, uforholdsmæssigt kostbart eller uhensigtsmæssigt at opfylde kravene, når det overfor bygningsmyndigheden påvises, at beboelseslejlighedens samlede tab ikke derved bliver større, end hvis alle bygningsdele opfylder kravene.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1980.

Boligstyrelsen, den 18. oktober 1979

AXEL G. POULSEN

/Birgitte Raaschou-Nielsen

Officielle noter

Ingen