Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer.


I henhold til § 67 i lov nr. 206 af 21. maj 1969 om retsafgifter fastsættes følgende:

§ 1. I boer, der behandles af eksekutorer, indbetales skifteafgiften til amtsskatteinspektorat nr. 1, København, sammen med arveafgiften i boet.

Stk. 2. Indbetalingen sker på grundlag af den i § 13 i finansministeriets bekendtgørelse af 28. marts 1073 om arve- og gaveafgift nævnte indberetning, hvor skifteafgiften opføres som en særlig post.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 66 af 26. februar 1970 ophæves.

Finansministeriet, den 28. marts 1973.

Henry Grunbaum.

/Poul Ridler.

Officielle noter

Ingen