Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m.

(Ikrafttrædelsesloven)

Herved bekendtgøres lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 277 af 30. juni 1965, med de ændringer, der følger af lov nr. 225 af 4. juni 1969, § 2 i lov nr. 89 af 29. marts 1972, § 2 i lov nr. 320 af 13. juni 1973, § 2 i lov nr. 268 af 26. juni 1975, § 3 i lov nr. 243 af 8. juni 1978 og § 29 i lov nr. 228 af 23. maj 1984.


1. kapitel

Lovens ikrafttræden og indflydelse på den øvrige straffelovgivning

§ 1. Tidspunktet for borgerlig straffelovs ikrafttræden fastsættes ved en af justitsministeren mindst 6 måneder forud i Lovtidende indrykket bekendtgørelse. Loven træder dog senest i kraft den 1. januar, som indtræder 2 år efter udløbet af det år, hvori loven stadfæstes.

Stk. 2. Samtidig med borgerlig straffelov træder nærværende lov i kraft.

§ 2. Fra samme tidspunkt ophæves lov af 3. marts 1860 om straffen for løsgængeri og betleri, almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866, jfr. lov nr. 32 af 25. februar 1871 om en forandret affattelse af dens §§ 95-97, lov nr. 98 af 10. maj 1912 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, og lov for Færøerne nr. 260 af 6. maj 1921 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, lov af 16. februar 1866 om afsoning af bøder uden for kriminelle sager, lov nr. 81 af 30. marts 1906 om modarbejdelse af offentlig usædelighed og venerisk smitte §§ 1, 2, 3, 4 og 9 og midlertidig lov nr. 63 af 1. april 1911 om nogle ændringer i straffelovgivningen, som ændret ved lov nr. 296 af 22. december 1928, jfr. dog nærværende lovs § 10, stk. 3.

§ 3. Endvidere ophæves følgende bestemmelser:

Christian den Femtes Danske Lov, 5te bog, 2. kap., art. 74.

Christian den Femtes Norske Lov, 5te bog, 2. kap., art. 75.

Forbud af 17. februar 1741 på vimpel-føring.

Forordning af 6. oktober 1753, hvorved forbydes alle slags såkaldte hasardspil, §§ 3, 5 og 6, 1ste led.

Forordning af 13. februar 1775 angående omløben med varer § 1, 3die punktum.

Forordning af 1. april 1796 om de forsigtigheds-regler, der bør iagttages og følges ved salg og handel med gift, §§ 1 og 3, for så vidt angår straf.

Forordning af 1. februar 1797 om tolden §§ 394 og 395, for så vidt angår straf.

Plakat af 27. november 1801 angående forbud mod at bære uniform m.v., for så vidt angår straf.

Plakat af 31. august 1813 angående straffebestemmelser for forbydelser, som forøves i tugt-, rasp- og forbedringshuset i Kjøbenhavn m.v.

Plakat af 16. juli 1817 angående yderligere bestemmelser for forbrydelser, der forøves af sådanne fanger.

Forordning af 11. marts 1818 angående yderligere straffebestemmelser for fanger, der undvige af straffeanstalterne m.v.

Plakat af 21. april 1824 betræffende skifters forhaling § 1.

Plakat af 1. februar 1826, indeholdende tillæg til plakat af 31. august 1813, for tugt-, rasp- og forbedringshuset i Kjøbenhavn.

Forordning af 16. november 1836 om afsoning af bøder § 5.

Forordning af 8. juli 1840 angående generaltoldkammerets kasse- og regnskabsvæsen § 7, for så vidt angår straf.

Plakat af 19. april 1843 indeholdende nærmere bestemmelser i de gældende anordninger angående handel med gift § 6, for så vidt angår straf.

Reglement af 7. maj 1846 for arrestvæsenet i Danmark, afsnit E.

Lov af 3. december 1850 angående den bestyrelserne over de civile straffeanstalter tilkommende straffemyndighed.

Lov af 14. april 1852 om møllenæringen, § 13, 1ste punktum.

Lov af 6. april 1855, hvorved rentefoden i visse tilfælde frigøres, og straffen for åger forandres, m.v., § 4.

Lov af 30. november 1857 om beskyttelse af de til Københavns vandvæsen hørende værker, anlæg og beholdninger m.v., § 1.

Lov af 29. december 1857 om håndværks- og fabriksdrift samt handel og beværtning m.m., § 81.

Lov af 29. december 1857 om grindefangsten på Færøerne, §§ 3, 4 og 5.

Lov af 11. februar 1863 om omordning af Københavns politi, § 16, 1ste punktum.

Lov af 29. marts 1867 om sandflugtens dæmpning m.v., § 20.

Lov nr. 51 af 25. marts 1872 om konkurs m.v., § 148, 2det stykke, og § 168.

Møntlov nr. 66 af 23. maj 1873, § 14, 2det punktum.

Lov nr. 154 af 30. november 1874 om forbud mod efterligning af mønt og pengesedler m.m.

Lov nr. 152 af 9. december 1889 om forbud mod efterligning af frimærker og andre frigørelsesmidler.

Lov nr. 53 af 1. april 1891 om fæstevirksomhedens ordning, § 7, jfr. 2det stykke i lov nr. 17 af 23. februar 1894.

Lov nr. 67 af 12. april 1892 om forhyringsagenter m.v., § 1, 3die stykke.

Lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner, § 17, 2det stykke, og § 18, 2det stykke, for så vidt angår straf, samt § 17, 3die stykke.

Lov nr. 64 af 26. marts 1898 om handel med gødnings- og foderstoffer, § 11, 1ste og 2det stykke.

Lov nr. 74 af 7. april 1899 angående sprængstoffer, § 10.

Lov nr. 225 af 14. april 1905 om tvangsakkord udenfor konkurs m.v., § 1, sidste stykke, og § 33.

Lov nr. 130 af 27. maj 1908 indeholdende bestemmelser om børn udenfor ægteskab og disses forældre, § 19, 1ste stykke.

Lov nr. 131 af 27. maj 1908 indeholdende nogle bestemmelser om hustruers og ægtebørns retsstilling, § 13, 1ste stykke.

Lov nr. 108 af 18. april 1910 om undersøgelse af levnedsmidler m.m., §§ 5 og 6.

Lov for Færøerne nr. 68 af 1. april 1912 angående sprængstoffer, § 10.

Lov nr. 98 af 10. maj 1912 om bogføring m.v., § 8, 3die stykke.

Lov nr. 143 af 29. april 1913 om arbejde i fabrikker m.v., § 46.

Lov nr 63 af 1. april 1914 om adgang til medvirken ved anbringelse af børn, § 2, for så vidt angår overtrædelse af § 1, 1ste stykke.

Lov nr. 65 af 1. april 1914 om livsforsikringsvirksomhed, jfr. bekendtgørelse nr. 299 af 30. juni 1922, § 57, 1ste stykke.

Lov nr. 126 af 13. juni 1914 om jordemodervæsenet, jfr. bekendtgørelse nr. 378 af 23. juni 1920 § 15, 2det punktum.

Lov nr. 149 af 2. august 1914, hvorved det forbydes fra dansk territorium at understøtte krigsførende magter, § 1, nr. 5.

Lov nr. 150 af 2. august 1914 om tillæg til almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866.

Lov nr. 200 af 9. september 1914 om tillæg til almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866.

Lov nr. 40 af 23. februar 1915 om tillægsbestemmelse til arrestreglementet af 7. maj 1846, B, § 12, og E, § 5.

Lov nr. 152 af 17. maj 1916 om værn for dyr, § 1, jfr. anordning nr. 110 af 1. marts 1919, hvorved lov om værn for dyr af 17. maj 1916 sættes i kraft på Færøerne, § 1.

Lov nr. 468 af 29. september 1917 om aktieselskaber, §§ 55 og 56, 1ste stykke.

Lov nr. 377 af 30. juni 1919 om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner § 3, 1ste stykke, 2det punktum.

Lov nr. 260 af 6. maj 1921 for Færøerne om bogføring m.v., § 8, 3die stykke.

Lov nr. 272 af 6. maj 1921 om pantelånervirksomhed og handel med brugte genstande, § 16, 1ste stykke, 1ste punktum.

Lov nr. 46 af 18. februar 1922 om tobaksafgifter, jfr. bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 1929, § 33 og § 35, 4de stykke.

Lov nr. 109 af 1. april 1922 om beskatning af spiritus m.m., § 26, 4de stykke.

Lov nr. 111 af 1. april 1922 om beskatning af øl, § 20, 4de stykke.

Lov nr. 113 af 1. april 1922 om stempelafgift, jfr. bekendtgørelse nr. 99 af 23. april 1929, § 41.

Lov nr. 234 af 12. juni 1922 om voldgift i tvistigheder angående handel med husdyr, § 10, 1ste punktum.

Lov nr. 237 af 12. juni 1922 om værgerådsforsorg m.m., jfr. bekendtgørelse nr. 139 af 31. marts 1926, § 84, 2det stykke, for så vidt angår straf, § 85 og § 86.

Lov nr. 253 af 12. juni 1922 om afgift på omsætningen i kafeer, restauranter m.m., § 14, 4de stykke.

Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning, § 83, for så vidt angår straf.

Lov nr. 219 af 1. maj 1923 om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer m.m., § 20 og § 22, 4de stykke.

Lov nr. 312 af 20. december 1924 om omsætningsafgift af motorkøretøjer, jfr. bekendtgørelse nr. 196 af 15. juli 1927, §§ 16 og 20.

Lov nr. 95 af 1. april 1925 om tilvirkning og forhandling af margarine m.m., § 21, 1ste stykke.

Lov nr. 118 af 20. april 1926 om forbud mod handel med genstande tjenlige til at afbryde svangerskab.

Lov nr. 275 af 13. november 1926 om foranstaltninger mod smugleri m.v., § 1, 2det stykke.

Lov nr. 111 af 30. maj 1927 om telefoner på Færøerne, § 14, 2det stykke.

Lov nr. 29 af 18. februar 1929 om stempelafgift af topografiske kort, § 8.

Stk. 2. Endelig ophæves, hvad der i øvrigt i de hidtil gældende love og anordninger måtte være stridende imod indholdet af borgerlig straffelov og nærværende lov.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. For så vidt angår personer, over for hvem der er truffet foranstaltninger i henhold til lov nr. 133 af 11. april 1925 om sikkerhedsforanstaltninger mod visse personer, der udsætter retssikkerheden for fare, har det sit forblivende ved nævnte lovs bestemmelser, indtil de trufne foranstaltninger er endelig bortfaldet. Et i medfør af lovens § 6 meddelt tilhold om ikke at nyde eller købe spirituøse drikke ophører dog at have gyldighed senest 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden. Straffelovens § 74 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. De i lovgivningen foreskrevne størstebeløb for bøder bortfalder i alle tilfælde, hvor lovovertrædelsens påkendelse ved dom ikke er udelukket.

Stk. 2. For så vidt der i lovgivningen er fastsat særlige regler for bødens beregning, har det sit forblivende herved.

§ 7. Når andet ikke er særlig bestemt, bliver strafarter, der er hjemlet ved opretholdte bestemmelser i den ældre lovgivning, bortset fra den militære lovgivning, at omsætte til de ved borgerlig straffelov indførte strafarter efter følgende regler:

I stedet for fængsel uden nærmere betegnelse træder hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

I stedet for simpelt fængsel træder hæfte.

I stedet for fængsel på vand og brød træder fængsel i 4 gange så lang tid, dog mindst 30 dage.

I stedet for fængsel på sædvanlig fangekost, tvangsarbejde, forbedringshusarbejde, tugthusarbejde, strafarbejde eller offentlig arbejde træder fængsel i samme tid som hjemlet ved den ældre lov.

§ 8. (Ophævet).

§ 9. For så vidt der i en fremdeles gældende bestemmelse i den ældre lovgivning henvises til nogen ved nærværende lov ophævet lovbestemmelse, betragtes henvisningen som gældende den nærmest dertil svarende regel i borgerlig straffelov eller nærværende lov.

§ 10. Når en inden borgerlig straffelovs ikrafttræden idømt straf helt eller delvis skal udstås efter lovens ikrafttræden, bliver efter justitsministerens nærmere bestemmelse straffen at omsætte til den i loven hjemlede nærmest tilsvarende strafart, således at den ved § 13 i almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866 fastsatte forkortelse af straffetiden kommer alle til forbedringshusarbejde dømte personer til gode. Fængsel på vand og brød fuldbyrdes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Indtil den i borgerlig straffelovs § 41 omtalte til udståelse af ungdomsfængsel særlig bestemte anstalt er tilvejebragt, udstås ungdomsfængsel i en dertil bestemt særlig afdeling i det almindelige fængsel.

Stk. 3. Indtil arbejdshus er indrettet, vil straf af tvangsarbejde indtil 2 år kunne anvendes i stedet for indsættelse i arbejdshus over for de i borgerlig straffelovs §§ 197-199 og 229 omhandlede lovovertrædere. Indtil samme tidspunkt gælder bestemmelserne i lov nr. 63 af 1. april 1911, § 11, 3. og 4. stykke.

Stk. 4. Når arbejdshus er indrettet, bliver tvangsarbejde at udstå i arbejdshus inden for den i dommen fastsatte tid.

§ 11. Udgifter ved de foranstaltninger, der omhandles i borgerlig straffelovs §§ 68-70 og § 164, stk. 4, henregnes til sagsomkostninger.

Stk. 2. Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens § 30 omhandlede foranstaltninger, som ikke udredes ad privat vej eller afholdes efter reglerne i lov nr. 237 af 12. juni 1922 om værgerådsforsorg m.m., jfr. bekendtgørelse nr. 139 af 31. marts 1926.

Stk. 3. Udgifterne ved den i straffelovens § 45 omhandlede forsikring påhviler, for så vidt angår statsanstalter, staten og i øvrigt vedkommende kommune. De kan ikke fordres godtgjort af domfældte eller hans bo.

2. kapitel

  • (Ophævet)

3. kapitel

  • (Ophævet)

4. kapitel

§ 14. (Ophævet).

§ 15. (Ophævet).

§ 16. For så vidt der ikke i lovgivningen er hjemlet en kortere forældelsesfrist, forældes krav på erstatning eller anden godtgørelse for skade, forvoldt ved en strafbar handling, i 20 år, regnet fra det tidspunkt, da den skadelidende har fået sådan kundskab, at han bliver i stand til at gøre sit krav gældende ved dansk domstol.

5. kapitel

Afsoning af tvangsbøder og underholdsbidrag

§ 17. Er det ved dom eller ved afgørelse af administrativ stats- eller kommunal myndighed under tvang af en løbende bøde pålagt nogen at opfylde en forpligtelse mod det offentlige, bliver det beløb af bøden, som ikke betales eller indkommer ved inddrivelse gennem udpantning, efter vedkommende myndigheds begæring at afsone efter reglerne om straf af hæfte.

Stk. 2. Med hensyn til afsoningstidens fastsættelse finder borgerlig straffelovs regler om forvandling af bødestraf, der ikke er idømt eller vedtaget for en domstol tilsvarende i anvendelse. Dog må afsoningen første gang ikke udstrækkes ud over 30 dage, og der skal efter hver afsoning hengå 4 uger, inden afsoning på ny kan finde sted for det beløb, der er påløbet fra den tid, da den sidste afsoning var tilendebragt. Den samlede afsonings varighed kan ikke udstrækkes ud over 180 dage.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 om afsoning finder tilsvarende anvendelse på bøder, der fastsættes af fogeden efter retsplejelovens § 499 a.

§ 18. Stk. 1-3 (Ophævet) (* 1).

Stk. 4. Ved fængselsstyrelsens foranstaltning udbetales der af de den pågældende (* 2) i medfør af straffelovens § 35 tillagte arbejdspenge så meget, som efter omstændighederne skønnes rimeligt, til hel eller delvis fyldestgørelse af den bidragsberettigedes krav.

§ 19. Reglerne om afsoning kommer til anvendelse på alle tvangsbøder, med hensyn til hvilke afsoning ikke er begæret, og underholdsbidrag, med hensyn til hvilke afsoningsordre ikke er udfærdiget forinden denne lovs ikrafttræden.

6. kapitel

Bestemmelser vedrørende afsoning af frihedsstraf

§ 20. Inden 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden fremsætter regeringen lovforslag til afgørelse af, i hvilket omfang frihedsstraffens fuldbyrdelse udelukkende bør foregå i anstalter, der tilhører staten eller dog står under dens styrelse (statsanstalter).

Stk. 2. Indtil en sådan lov kan træde i kraft, gælder følgende regler:

  • 1) Fængsel udstås i arresthus, når afsoningstiden ikke overstiger 6 måneder. Fængsel i over 6 måneder udstås i statsanstalt. Sidstnævnte regel finder ligeledes anvendelse, dersom en person skal afsone flere fængselsstraffe i forbindelse med hinanden, og enten en af straffene skal udstås i statsanstalt, eller den samlede afsoningstid udgør over 6 måneder.
  • 2) Ved genindsættelse i medfør af straffelovens § 39 finder afsoning sted i statsanstalt uden hensyn til længden af den tilbagestående straffetid.
  • 3) Hæfte udstås i arresthus.
  • 4) Al i stedet for bøde trædende forvandlingsstraf udstås i arresthus, medmindre forvandlingsstraffen i henhold til straffelovens § 54, stk. 2, vil være at udstå i forbindelse med en hovedstraf, der skal afsones i statsanstalt.
  • 5) For så vidt angår personer, der udstår straf i arresthusene, har det sit forblivende ved § 4 i lov nr. 93 af 11. april 1916 om udgifterne i strafferetsplejen.

Lov nr. 228 af 23. maj 1984 (der i §29 ophæver § 15 i lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 28. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984 og finder anvendelse på erstatningsansvar for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 6. september 1986

Erik Ninn-Hansen

/Elmer

Officielle noter

(* 1) Jfr. lov nr. 133 af 7. maj 1937 § 27.

(* 2) Dvs. en bidragspligtig, der er hensat til afsoning af underholdsbidrag, jfr. §§ 10-18 i lov nr. 150 af 24. april 1963.