Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1995


I henhold til § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt., og § 54, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Forskudsregistrering for 1995

§ 1. Ved forskudsregistrering for 1995, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 5 pct.
 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 2,5 pct.

Stk. 2. Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1994 med et tillæg på 5 pct. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 3. Ved forskudsregistrering for 1995 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,
 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og
 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,

der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1993, reguleres ikke ved forskudsregistreringen for 1995.
 • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1994, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1995 med 0,4 pct.

Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4. Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2. Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, ansættes ved forskudsregistreringen for 1995 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3. Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 4. Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1995 fastsættes til den 10. oktober 1994.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocent for 1995

§ 5. Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1995 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprovent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 13 pct. efter personskattelovens § 6).
 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst og ganget med 100.
 • 3) En procent beregnet som topskatten på 13,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.
 • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 3 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2. Procenterne efter stk. 1 beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1 beregnede indeholdelsesprocent større end 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 63,5 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3. Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.

Skatteministeriet, den 6. september 1994

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen