Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m .v. og lov om stempelafgift (Gennemførelse af 2. livsforsikringsdirektiv vedrørende stempelafgift og præcisering af regler for fradragsret for pensionsindbetalinger og regler for realrenteafgiftspligt) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 186 af 14. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, og § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »der er berettiget til at drive forsikringsvirksomhed her i landet« til: »der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet«.

2. I § 8, nr. 1, 1. pkt., § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og § 11, stk. 1, ændres »der er berettiget til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet« til: »der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet«.

3. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1 , ændres »i et pengeinstitut, der virker her i landet« til: »i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v., § 6 a, stk. 1-4«.

4. I § 13, stk. 1, ændres 2 steder »i en bank eller sparekasse, der virker her i landet« til: »i en bank eller sparekasse, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v., § 6 a, stk. 1-4«.

§ 2

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 22. oktober 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 186 af 14. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet ved direkte tegning af livsforsikring,».

2. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) forsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet, i det omfang de har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab,».

§ 3

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 27. august 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1078 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 A indsættes som ny paragraf:

»§ 3 B. Forsikringsdokumenter vedrørende direkte livsforsikringer, for hvilke forpligtelsen efter forsikringen består her i landet, er stempelpligtige, uanset hvor de oprettes.

Stk. 2. Såfremt forpligtelsen består i en anden stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, finder § 3 ikke anvendelse.«

2. I § 4, stk. 1, nr. 2 , indsættes efter »jf. dog § 3 A«: »og § 3 B«.

3. I § 62, stk. 8 , indsættes som 2. pkt.:

»De i en sådan påtegning givne oplysninger ved dokumentets indlevering til tinglysning er bindende for parterne under en stempelprøvelse af dokumentet.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 3, nr. 1 og 2, har virkning for stempelpligt, der indtræder den 20. maj 1993 eller senere. § 3, nr. 3, har virkning for dokumenter, der oprettes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser i stempelafgiftsloven, der

gennemfører Rådets direktiv nr. 90/619, EF-Tidende 1990, L 330 S. 50.