Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0115
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lodslov 1) 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse på lodsning, der foretages

1) på dansk søterritorium eller

2) uden for dansk søterritorium, når enten lodsningen udøves på grundlag af et dansk lodscertifikat eller lodsvirksomheden drives fra dansk område.

§ 2. Loven gælder ikke krigsskibe, troppetransportskibe og udenlandske statsskibe, jf. dog § 5, stk. 2.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:

1) Gennemsejlingslodsning:

Lodsning, der ikke er højsølodsning eller regionallodsning.

2) Højsøcertifikat:

Et lodscertifikat til højsølodsning udstedt af en myndighed, der ifølge anbefaling af FN’s internationale søfartsorganisation (IMO) er kompetent hertil.

3) Højsølodsning:

Lodsning uden for et lands søterritorium.

4) Landbaseret lodsning:

Lodsning foretaget ved kommunikation fra land.

5) Lods:

En person, der af Lodstilsynet er certificeret til at lodse.

6) Lodscertifikat:

Et af Lodstilsynet udstedt bevis på, at indehaveren er legitimeret til at foretage nærmere angivne lodsninger.

7) Lodsfritagelsesbevis:

Et bevis udstedt af Lodstilsynet, der fritager et skib for lodspligt, hvis lodsfritagelsesbevisets indehaver fører skibet, og hvis lodsfritagelsesbeviset omfatter skibets type, kondition og det farvand, som skibet sejler i.

8) Lodsning:

Rådgivning af skibets fører om navigering, sejlads og manøvrering, uanset om rådgivningen gives om bord på skibet eller ved kommunikation fra andet skib eller fra land.

9) Lodsningsområde:

Det geografiske område, som en lods ifølge sit lodscertifikat er legitimeret til at lodse i.

10) Privat lodseri:

Ethvert lodseri, der ikke er en del af det statslige lodsvæsen.

11) Regionallodsning:

Lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods.

Kapitel 3

Anvendelse af lods

§ 4. I indre og ydre territorialfarvand er der lodspligt for skibe, der

1) er lastede med olie eller har urensede lasttanke, som ikke er sikrede med inaktiv luft,

2) er lastede med kemikalier,

3) er lastede med gasarter,

4) har mere end 5.000 t bunkersolie om bord eller

5) er lastede med højradioaktivt materiale.

Stk. 2. Lodstilsynet fastsætter i overensstemmelse med internationale definitioner, hvad der forstås ved de i stk. 1 nævnte laster.

Stk. 3. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler om fritagelse af visse skibe for lodspligt.

Stk. 4. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler om fritagelse for lodspligt i visse farvande.

§ 5. Når hensyn til den offentlige sikkerhed, militære grunde, sejladssikkerheden, overholdelse af orden, forebyggelse af fare, hensyn til miljøet eller andre væsentlige offentlige interesser tilsiger det, kan Lodstilsynet bestemme, at der er lodspligt.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan forsvarsministeren lade lodspligten omfatte også de i § 2 nævnte danske skibe.

§ 6. Skibe, der i medfør af international ret har adgang til at sejle gennem farvandet uden at benytte lods, er ikke omfattet af en eventuel pligt i medfør af §§ 4 og 5.

§ 7. I dansk farvand må lodser kun gå om bord eller fra borde, enten når skibene ligger i havn, ved bådebro, på red el.lign., eller ved de af forsvarsministeren godkendte lodspåsætningssteder, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

§ 8. I forbindelse med lodsning har lodsen pligt til uden beregning at medtage og sidemandsoplære en lodsaspirant eller at medtage en anden lods til vedligeholdelse af dennes kendskab til farvandet, uanset om lodsaspiranten eller den anden lods måtte komme fra et konkurrerende lodseri.

Stk. 2. Lodsen har endvidere pligt til at deltage i prøveaflæggelse for lodsaspiranter eller andre lodser, som lodsen har haft med på lodsning.

Stk. 3. Lodstilsynet kan fastsætte regler vedrørende stk. 1 og 2, herunder om vilkår for medtagelse af anden lods eller lodsaspirant, varsel samt dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med afholdelse af egnethedsprøver.

§ 9. Lodstilsynet fastsætter regler om informationsudveksling mellem skibets fører og lodsen om relevante forhold samt bespisning og indkvartering af lodsen.

§ 10. Forsvarsministeren kan pålægge havne, skibsmæglere og andre med tilknytning til skibsfartserhvervet at medvirke til øget anvendelse af lods. Ministeren kan herunder bestemme, at de pågældende skal orientere skibe om regler og anbefalinger og skal fremsende indberetninger om skibenes anvendelse af lods.

Kapitel 4

Tilladelse til lodsning

§ 11. Lodsning må kun foretages af personer, der er i besiddelse af et gyldigt lodscertifikat, der er udstedt af Lodstilsynet.

Stk. 2. Lodsning må kun foretages i det omfang, som lodscertifikatet dækker.

Stk. 3. Det er forbudt at betegne sig som lods, medmindre man er i besiddelse af gyldigt lodscertifikat.

§ 12. Lodstilsynet meddeler efter ansøgning lodscertifikat, hvis ansøgeren

1) er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe uanset disses størrelse,

2) har flerårig erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads,

3) er helbredsmæssigt egnet,

4) har særlig indsigt og erfaring i lodsningsområdet,

5) har gennemført såvel teoretisk uddannelse som sidemandsoplæring,

6) har gennemført uddannelse i lodsning ved særlige manøvrer,

7) har bestået en fastsat egnethedsprøve,

8) er tilknyttet et lodseri og

9) er uden betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler om ovenstående krav og om eventuelle supplerende, nødvendige krav.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Lodstilsynet dispensere fra den i stk. 1, nr. 1, nævnte betingelse. Der kan dog aldrig udstedes lodscertifikat til lodsning af skibe, som lodsen ikke selv er uddannet til at føre.

Stk. 4. Indehaveren af et højsøcertifikat udstedt af en udenlandsk myndighed kan få ombyttet certifikatet med et tilsvarende dansk certifikat.

Stk. 5. Indehaveren af et lodscertifikat skal indlevere certifikatet til Lodstilsynet, når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne få udstedt certifikatet.

§ 13. Det er forbudt andre end lodser tilknyttet det statslige lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger.

Stk. 2. Det er forbudt at formidle andre personer til lodsning af skibe under gennemsejling end de i stk. 1 nævnte lodser.

Stk. 3. Det er forbudt at formidle andre personer til højsølodsninger end lodser, der er i besiddelse af et højsølodscertifikat udstedt af en kyststat til det pågældende farvand i overensstemmelse med anbefalingerne fra FN’s internationale søfart sorganisation (IMO).

Kapitel 5

Lodsfritagelse

§ 14. Navigatører, der har indgående kendskab til såvel farvandsområdet som skib eller skibstype, kan af Lodstilsynet få udstedt et lodsfritagelsesbevis, som giver adgang til at føre skib uden at benytte lods, selv om der er lodspligt.

Stk. 2. Lodsfritagelsesbeviset udstedes for en begrænset periode og kan kun fornys efter Lodstilsynets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler for opnåelse af lodsfritagelsesbevis, herunder om krav, dokumentation for erfaring og aflæggelse af prøve.

Stk. 4. Indehaveren af et lodsfritagelsesbevis skal indlevere fritagelsesbeviset til Lodstilsynet, når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne få udstedt beviset.

Kapitel 6

Landbaseret lodsning

§ 15. Farvandsdirektøren fastsætter nærmere regler for forsøg med og eventuel etablering af landbaseret lodsning.

Kapitel 7

Lodsers pligter ud over lodsning

§ 16. Lodser skal informere skibe om forhold, som har betydning for sejladssikkerhed, miljø eller andre samfundsmæssige hensyn.

Stk. 2. Lodser skal indberette til relevant myndighed observerede forhold, som har betydning for sejladssikkerhed, miljø eller andre samfundsmæssige hensyn.

Stk. 3. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler om lodsers pligter i henhold til stk. 1 og 2.

Kapitel 8

Arbejdsmiljø under lodsning

§ 17. Lodstilsynet kan fastsætte regler om skærpede arbejdsmiljø- og hviletidsregler m.v., som arbejdets særlige forhold tilsiger.

Stk. 2. Lodstilsynet kan fastsætte regler om, at selvstændige lodser skal følge de for ansatte lodser gældende regler om arbejdsmiljø m.v.

Stk. 3. Lodstilsynet fastsætter regler om kontrolforanstaltninger vedrørende arbejdsmiljø, hviletid m.v.

Kapitel 9

Lodserier

§ 18. Lodserierne skal være hjemmehørende i et EU/EØS-land.

§ 19. Det statslige lodsvæsen er inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt.

Stk. 2. Området, hvori det statslige lodsvæsen er forpligtet til at stille lods til rådighed, er det danske søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt uden for disse i andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter de i stk. 1 nævnte varsler og nærmere regler om, hvordan lods bestilles.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan fastsætte maksimale takster for enhver form for lodsning udøvet af det statslige lodsvæsen.

Stk. 5. Det statslige lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af den i stk. 1 nævnte pligt.

§ 20. Det statslige lodsvæsen videresender mod betaling bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier.

Stk. 2. Det statslige lodsvæsen vil mod betaling kunne transportere private lodser til og fra skibe.

Stk. 3. Det er frivilligt for det statslige lodsvæsen, om det vil levere den i stk. 2 nævnte ydelse. Det er frivilligt for private lodserier, om de vil benytte de i stk. 1 og 2 nævnte ydelser.

§ 21. For lodser i det statslige lodsvæsen skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.

§ 22. Lodser i det statslige lodsvæsen må ikke samtidig arbejde som lods i et privat lodseri.

Kapitel 10

Økonomi

§ 23. Lodserierne skal uanset organisationsform føre regnskab over deres virksomhed og de enkelte lodsninger.

Stk. 2. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. For det statslige lodsvæsen foretages revisionen dog af Rigsrevisionen.

Stk. 3. Lodstilsynet fastsætter krav til regnskabernes indhold og om regnskabernes indsendelse til Lodstilsynet.

Kapitel 11

Registrering, tilsyn m.v.

§ 24. Lodstilsynet fører tilsyn med lodsning, lodser og lodserier.

Stk. 2. Lodstilsynet fører et register over de virksomheder, som udøver lodsvirksomhed her i landet.

Stk. 3. Før registrering er sket i henhold til stk. 2, må lodsvirksomhed ikke udøves.

Stk. 4. En virksomhed har krav på registrering som lodseri, hvis virksomheden

1) opfylder den i § 18 nævnte betingelse,

2) har tegnet forsikring i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af stk. 6, og

3) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis direktøren og alle bestyrelsesmedlemmerne i et lodseri drevet i selskabsform m.v. ikke opfylder den i § 12, stk. 1, nr. 9, nævnte betingelse, skal optagelse i det af Lodstilsynet førte register nægtes.

Stk. 6. Lodstilsynet fastsætter nærmere regler for lodseriernes virksomhed, herunder pligt til at holde lodserne forsikrede, udformning af regnskaber, egenkontrol, bestilte eller gennemførte lodsninger og pligt til løbende at give oplysninger til tilsynet m.v., herunder indsendelsesform.

§ 25. Medarbejdere ved tilsynet må ikke have interesser i lodserier, der udfører regionallodsninger, eller i disses virksomhed.

Stk. 2. Nærtstående personer til medarbejdere ved tilsynet skal orientere den pågældende medarbejder om interesser i lodserierne eller disses virksomhed. Orienteringen skal gives inden 1 uge efter, at interesseforholdet er opstået. Medarbejderen videregiver orienteringen til Lodstilsynet inden 1 uge efter, at vedkommende selv har modtaget orienteringen.

Stk. 3. Ved nærtstående personer til en medarbejder forstås følgende fysiske og juridiske personer med relation til den i stk. 1 nævnte personkreds:

1) Ægtefælle eller samlever.

2) Mindreårige børn, hvor den i stk. 1 nævnte person er indehaver af forældremyndigheden.

3) Andre slægtninge, der i en periode på mindst 1 år har tilhørt den i stk. 1 nævnte persons husstand.

4) Juridiske personer, såfremt

a) en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3 har det ledelsesmæssige ansvar i den juridiske person,

b) fysiske personer omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3 alene eller tilsammen besidder flertallet af stemmerettigheder i selskabet, har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt, på grundlag af aftale med aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller kan udøve bestemmende indflydelse over selskabet og besidder mere end en tredjedel af stemmerettighederne,

c) den juridiske person er etableret med henblik på at tilgodese økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 eller

d) den juridiske person i øvrigt har økonomiske interesser, der er væsentligt sammenfaldende med de økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 1 eller af nr. 1-3.

§ 26. Lodstilsynet fastsætter takster for brugerbetaling for tilsyn, afholdelse af egnethedsprøver, udstedelse af certifikater, fritagelsesbeviser, fornyelser m.v.

Kapitel 12

Inddragelse af lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser m.v.

§ 27. Lodstilsynet kan inddrage et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis og slette en registrering som lodseri i registeret, hvis betingelserne i loven for opnåelse af lodscertifikat, lodsfritagelsesbevis eller registrering ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Et lodscertifikat kan dog ikke inddrages i medfør af stk. 1, hvis det alene er betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 9, der ikke længere er opfyldt, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 3. Et lodseri kan dog ikke slettes fra registeret i medfør af stk. 1, hvis det alene er betingelsen i § 24, stk. 4, nr. 3, der ikke længere er opfyldt, jf. § 31, stk. 2 og 3.

§ 28. Et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis kan inddrages, hvis

1) indehaveren har gjort sig skyldig i overtrædelse af vilkår for lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis, af bestemmelser i loven eller af bestemmelser udstedt i medfør af loven eller

2) der i øvrigt er forhold, som gør det betænkeligt, at indehaveren vedbliver at lodse eller at være fritaget for at benytte lods.

Stk. 2. Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2, træffes af Lodstilsynet, og afgørelsen kan af indehaveren kræves indbragt for domstolene. Lodstilsynets afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Indehaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Lodstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt indehaveren. Lodstilsynet oversender sagen til den stedlige politimester, der indbringer sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve sit erhverv som lods eller være fritaget for at benytte lods. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil den er indbragt, bestemme, at den pågældende under ankesagen ikke må udøve sit erhverv som lods eller være fritaget for at benytte lods.

§ 29. Et lodscertifikat kan inddrages af Lodstilsynet, hvis indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Certifikatet kan fratages for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget hos Lodstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Lodstilsynet anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af Lodstilsynet. Hvis en ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, hvis fratagelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter fratagelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom.

§ 30. Et lodseri kan slettes fra registeret, hvis

1) lodseriet har gjort sig skyldig i overtrædelse af vilkår for registrering, af bestemmelser i loven eller af bestemmelser udstedt i medfør af loven eller

2) det har tilsidesat § 13, stk. 2, eller har undladt at efterleve bestemmelser udstedt i medfør af § 15, § 17, stk. 3, og § 24, stk. 6.

Stk. 2. Afgørelse i sager om sletning fra registeret efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om sletning fra registeret efter stk. 1, nr. 2, træffes af Lodstilsynet, og afgørelsen kan af lodseriet kræves indbragt for domstolene. Lodstilsynets afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Lodseriets begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Lodstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt indehaveren. Lodstilsynet oversender sagen til den stedlige politimester, der indbringer sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at lodseriet skal have adgang til at udøve lodsvirksomhed under sagens behandling.

§ 31. Et lodseri, der ikke længere har lodser i sin tjeneste, slettes fra registeret.

Stk. 2. Et lodseri, som indehaveren hæfter personligt for, kan slettes fra registeret, hvis lodseriet eller indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.

Stk. 3. Et lodseri, der drives i selskabsform, kan slettes fra registeret, hvis én eller flere af direktørerne eller bestyrelsesmedlemmerne i selskabet har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.

Stk. 4. Er fratagelse sket efter stk. 2 eller 3, finder § 29, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 32. Såfremt det skønnes at indebære en væsentlig risiko for sejladssikkerheden at lade indehaveren af et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller at lade et lodseri fortsætte sin virksomhed, kan Lodstilsynet træffe afgørelse om midlertidig inddragelse i de i § 28, stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde, eller om midlertidig sletning i de i § 30, stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde, indtil domstolen har truffet afgørelse.

Kapitel 13

Delegation

§ 33. Forsvarsministeren kan efter denne lov delegere sine beføjelser eller dele heraf til farvandsdirektøren, i det omfang dette ikke er uforeneligt med Farvandsvæsenets interesser i den konkurrenceudsatte del af virksomheden.

Kapitel 14

Straf

§ 34. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der overtræder § 4, stk. 1, §§ 7, 8 og 11, § 12, stk. 5, § 13, § 14, stk. 4, § 22, § 23, stk. 1 og 3, § 24, stk. 3, og § 25, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Såvel skibets fører som skibets reder straffes, hvis certificeret lods ikke anvendes i de i § 4, stk. 1, nævnte tilfælde.

Stk. 3. Den ansvarlige leder af en havn straffes, hvis havnen modtager skibe, der ikke har benyttet certificeret lods i de i § 4, stk. 1, nævnte tilfælde.

Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 1 år for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 35. Loven træder i kraft den 1. december 2006.

Stk. 2. Lodslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, ophæves.

§ 36. Regler, der er fastsat i medfør af lodslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler, der fastsættes i medfør af denne lov.

§ 37. Lodser, der er ansat i det statslige lodsvæsen før den 1. december 2006, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, indtil nye vilkår er fastsat i medfør af § 21.

Stk. 2. Lodser, der ansættes mellem den 1. december 2006 og det tidspunkt, hvor der i medfør af § 21 fastsættes nye vilkår, er fra ansættelsen og indtil tidspunktet for de nye vilkårs fastsættelse ansat på de samme betingelser, herunder pensionsforhold, som lodser ansat før den 1. december 2006.

§ 38. I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret senest ved lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 6, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 3-9.

§ 39. Regler, der er fastsat i medfør af § 6, nr. 3, i lov om sikkerhed til søs, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler, der fastsættes i medfør af denne lov.

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 9. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Søren Gade

Officielle noter

1) Loven gennemfører Rådets direktiv 79/115/EØF af 21. december 1978 om højsølodsers lodsning af skibe i Nordsøen og i Den Engelske Kanal, EF-Tidende nr. L 033 af 08/02/1979, side 32.