Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter

(125 pct-ordningen)


I medfør af § 8 G, stk. 6 i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

851 af 30. september 1994, som ændret ved lov nr. 1120 af 21.

december 1994, fastsættes:

§ 1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på selskaber og fonde, der ansøger om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter med henblik på et ekstra skattemæssigt fradrag på 25% for udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i disse projekter.

Stk. 2. Forhåndsgodkendelsen gives af Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 2 Forhåndsgodkendelse kan gives for:

  • 1) EUREKA-projekter, hvori virksomheden på et EUREKA High Level Group møde afholdt efter 1. januar 1991 er godkendt som deltager.
  • 2) Projekter, hvori virksomheden i henhold til »Styrevedtak« i Nordisk Industrifond dateret efter 1. januar 1991 har fået tilsagn om enten risikolån til delvis finansiering af omkostninger, eller bidrag til delvis finansiering af omkostninger.
  • 3) Projekter, hvori der foreligger en efter 1. januar 1991 underskrevet kontrakt eller tillægskontrakt mellem EuropaKommissionen og virksomheden inden for EU's energiprogram, THERMIE, eller inden for følgende særprogrammer under EU's rammeprogram II, III og IV for forskning og teknologisk udvikling:

Rammeprogram II

Agriculture

AIM (anvendelse af informationsteknologi i sundhed)

BCR (metrologi og standardisering)

BRIDGE (bioteknologi)

BRITE/EURAM (produktionsteknologi og nye materialer)

Decommissioning of nuclear installations

DELTA (anvendelse af informationsteknologi i undervisning)

DOSES (statistiske ekspertsystemer)

DRIVE (anvendelse af informationsteknologi i transport)

ECLAIR (bioteknologibaseret agroindustriel teknologi)

EPOCH (klimatologi)

ESPRIT II (informationsteknologi)

EURET (transport)

EUROTRA (automatisk oversættelsessystem)

FAR (fiskeri og akvakultur)

FLAIR (levnedsmiddelvidenskab og -teknologi)

FOREST (skovbrug)

Fusion

HUMAN (genom analyse)

JOULE (ikke nuklear energi)

Adgang til store forskningsanlæg

MAST (havforskning og -teknologi)

Medicinsk forskning

MONITOR (strategiske analyser, fremtidsstudier og vurderinger)

RACE (telekommunikation)

Strålingsbeskyttelse

Radioaktivt affald

Råmaterialer

REWARD (genbrug af affald)

SAST (strategiske analyser)

SCIENCE (forskningssamarbejde)

SPEAR (forskningsevaluering)

SPES (stimulering af økonomisk videnskab)

STD (videnskab og teknik i udviklingens tjeneste)

STEP (miljøbeskyttelse)

TELEMAN (fjernstyringssystemer)

VALUE (spredning og udnyttelse af resultater)

Rammeprogram III

Informationsteknologi (ESPRIT III)

Kommunikationsteknologi (RACE II)

Udvikling af telematiksystemer på områder af almen interesse

Industri- og materialeteknologi

Måling og prøvning

Miljøteknologi

Havforskning og -teknologi

Bioteknologi

Jordbrug og agroindustri (herunder fiskeri)

Biomedicin og sundhed

Biovidenskab med henblik på udviklingslandene

Ikke-nuklear energi

Sikkerhed i forbindelse med nuklear fission

Kontrolleret termonuklear fusion

Menneskelige ressourcer og mobilitet

Udbredelse og udnyttelse af resultater.

Rammeprogram IV

Informationsteknologi

Kommunikationsteknologi

Telematik

Industri- og materialeteknologi

Måling og prøvning

Miljø og klima

Havforskning og -teknologier

Bioteknologi

Biomedicin og sundhed

Landbrug og fiskeri

Ikke-nuklear energi

Transport

Målrettet socio-økonomisk forskning

Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

Formidling og nyttiggørelse af resultater

Fremme af uddannelse og mobilitet for forskere

Stk. 2. Det er en forudsætning for opnåelse af ekstrafradraget, at virksomheden inden udgangen af 1995 er godkendt som deltager i et EUREKA-projekt, har fået tilsagn i henhold til »Styrevedtak« i Nordisk Industrifond eller har indgået en kontrakt med Europa-Kommissionen.

§ 3 Forhåndsgodkendelse for projekter efter § 2, nr. 1 vil fra Erhvervsfremme Styrelsen blive tilsendt de berørte virksomheder. Forhåndsgodkendelse efter § 2, nr. 2 og 3 opnåes ved at fremsende den med Nordisk Industrifond eller Europa-Kommissionen indgåede kontrakt til Erhvervsfremme Styrelsen med anmodning om forhåndsgodkendelse.

Stk. 2. Erhvervsfremme Styrelsen meddeler ansøgeren forhåndsgodkendelsen.

Stk. 3. Erhvervsfremme Styrelsen foretager indberetning til den lokale skattemyndighed af meddelte forhåndsgodkendelse.

§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 882 af 25. oktober 1994.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 3. juli 1995

Mogens Kring

/ Claus Frelle-Petersen

Officielle noter

Ingen