Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om konsulære forbindelser. (* 2) (* 3)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Fremmede staters konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer nyder de rettigheder og den immunitet, som er fastsat ved den i Wien den 24. april 1963 udfærdigede konvention (* 1) om konsulære forbindelser og den til konventionen knyttede protokol om erhvervelse af statsborgerskab.

     § 2. Udenrigsministeren kan gøre sådanne afvigelser fra konventionen, som ifølge dennes artikel 72, stk. 2, litra a, måtte være berettigede i forhold til stater, der anvender konventionen begrænsende over for danske konsulære repræsentationer og de dertil knyttede personer.

     Stk. 2. Udenrigsministeren kan ligeledes gøre afvigelse i forhold til stater, der ikke har tiltrådt konventionen.

     § 3. Der kan ved kgl. anordning fastsættes nærmere bestemmelser til lovens gennemførelse.

     § 4. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af udenrigsministeren.

Givet på Christiansborg slot, den 8. marts 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

    /K.B. Andersen.

Officielle noter

(* 1) Teksten til konventionen og protokollen bliver offentliggjort i Lovtid. C. efter ratifikationen.

Folketingstid. 1971-72: 765, 1420, 3077, 3267; A. 673; B. 487; C. 165.

Redaktionel note
  • (* 3) jfr. BEK nr 83 af 11/12/1972 af Winerkonventionen af 24/04/1963 om konsulære forbindelser.
  • (* 2) se BEK nr 511 af 28/11/1972 om ikrafttræden