Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Der afholdes folkeafstemning den 18. maj 1993 om forslag til

lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og

Maastricht-Traktaten.

     § 2. Ved folkeafstemningen stemmes for og imod lovforslaget. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede, har stemt imod lovforslaget.

     § 3. Berettiget til at deltage i afstemningen er enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til Folketinget, og som er optaget på de valglister, der er omtalt i stk. 2.

     Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at udarbejde en valgliste over kommunens vælgere og at udsende valgkort efter reglerne i kapitel 4 i lov om valg til Folketinget.

     Stk. 3. Bekendtgørelse om afstemningen og om udsendelsen af valgkort sker i overensstemmelse med reglerne i § 21 i lov om valg til Folketinget.

     § 4. Bestemmelserne i § 95, stk. 3, og §§ 97-107 i lov om valg til Folketinget finder tilsvarende anvendelse ved folkeafstemningen, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen kan tidligst finde sted fra den dag, hvor loven træder i kraft.

     § 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

     Stk. 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen