Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager.


I medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 1, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret senest ved lov nr. 300 af 8. juni 1977.

§ 1. Ved opgørelsen af det beløb, som sigtede skal betale til dækning af udgifter til sagkyndig bistand ved sagens behandling, fastsættes for nedennævnte erklæringer følgende takster:

 

 1) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på sygehus 

  ......................................................... 125 kr. 

 2) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på 

  politistation 

  ......................................................... 300 kr. 

 3) Klinisk lægeundersøgelse for spirituspåvirkethed og i forbindelse 

  hermed lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve samt 

  attestudstedelse ........................................ 400 kr. 

 4) Erklæring fra Statens bilinspektion .................. 150 kr. 

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erklæringer vedrørende udtagning af blodprøver og eventuelle urinprøver samt undersøgelser, der foretages den 1. august 1977 eller senere.

Stk. 2. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 24. november 1975 om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager ophæves.

Justitsministeriet, den 28. juni 1977.

Orla Møller.

/Lundbæk Andersen.

Officielle noter

Ingen