Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at overdrage Aalborg og Odense Lufthavne til kommuner eller kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

     Stk. 2. Overdragelserne sker vederlagsfrit for de pågældende kommuner eller kommunale fællesskaber og i øvrigt på vilkår, som trafikministeren fastsætter.

     Stk. 3. Ved overdragelsen indtræder kommunen eller det kommunale fællesskab i statens rettigheder og forpligtelser vedrørende den pågældende lufthavn med undtagelse af de forpligtelser, der påhviler staten i medfør af § 3, stk. 3.

     § 2. Kommunale fællesskabers vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder samt af trafikministeren.

     § 3. De statstjenestemænd, der ved kommuners eller kommunale fællesskabers overtagelse af driften gør tjeneste ved Aalborg og Odense Lufthavne, bevarer deres ansættelsesforhold til staten. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til fortsat at gøre tjeneste ved den lufthavn, hvor de gør tjeneste på tidspunktet for overdragelsen.

     Stk. 2. Kommunerne eller de kommunale fællesskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i kommunen eller det kommunale fællesskab.

     Stk. 3. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

     Stk. 4. Kommunerne eller de kommunale fællesskaber refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

     § 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen