Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme

I medfør af § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 409 af 10. juni 1997 fastsættes:

§ 1. Statskassen yder for skatteåret 1997 et særligt tilskud til nedsættelse af den kommunale grundskyld i de kommuner, hvor grundskylden af ejendomme er fastsat til mere end 15 promille, for Københavns og Frederiksberg kommuner dog mere end 25 promille.

Stk. 2. Tilskuddet skal alene dække nedsættelsen for de ejendomme, som ved den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, er anset for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven.

Stk. 3. Tilskuddet svarer til forskellen mellem den af kommunalbestyrelsen fastsatte grundskyldpromille og en grundskyldpromille på henholdsvis 15 og 25, jf. § 1, stk. 1.

§ 2. Strukturdirektoratet foretager beregningen af tilskuddene til de enkelte kommuner efter § 8 A, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Beregningen sker på grundlag af opgørelser fra Kommunedata.

§ 3. Strukturdirektoratet udbetaler tilskuddet til den enkelte kommune den 1. september 1997.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 18. juli 1997

Henrik Dam Kristensen

/ Anders T. Christensen

Officielle noter

Ingen