Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende ov:


§ 1. Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Stk. 2. Tilskud kan gives til følgende aktiviteter:

 • 1) Udvikling af nye energieffektive produkter.
 • 2) Initiativer til at fremme markedsføring og anskaffelse af energieffektive produkter, her-under tilskud til køb eller installation af nye produkter.
 • 3) Initiativer til at fremme en energieffektiv anvendelse af produkter.
 • 4) Undersøgelser, forsøgs- og demonstrationsprojekter m.v. om mulighederne for at fremme produktrettede energibesparelser.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om prioritering af nærmere angivne kategorier af tilskudsberettigede aktiviteter og om fordeling af tilskudsmidlerne mellem forskellige kategorier af tilskudsberettigede aktiviteter.

§ 2. Tilskud til aktiviteter, der udføres af erhvervsvirksomheder, er betinget af, at virksomheden er registreret efter momsloven.

Stk. 2. Den del af udgifterne til installationsarbejde i boliger, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§ 3. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud. Tilskudsberettigede aktiviteter kan udbydes i konkurrence.

Stk. 2. Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning. Ansøgningen bilægges fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 3 . Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at den tilskudsberettigede aktivitet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at aktiviteten er afsluttet og ansøgning om udbetaling indsendt inden en nærmere angivet frist, jf. § 6, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Ansøgeren er forpligtet til efter anmodning at meddele Energistyrelsen enhver oplysning, som har betydning for meddelelsen af tilsagn og udbetalingen af tilskud og for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse hermed.

Stk. 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at give tilsagn eller udbetale tilskud ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Stk. 6. Der kan gives tilsagn om tilskud ud over finansåret.

§ 4. Miljø- og energiministeren kan i nærmere angivet omfang henlægge administrationen af de i § 3 nævnte opgaver til andre myndigheder, sagkyndige institutioner, virksomheder eller organisationer m.v.

§ 5. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov og bestemmelser, som er udstedt i medfør af loven, kan ikke indbringes for miljø- og energiministeren.

Stk. 2. Hvis afgørelser efter denne lov henlægges til andre, jf. § 4, kan disse afgørelser påklages til Energistyrelsen inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at de i stk. 2 nævnte afgørelser i nærmere angivet omfang ikke kan påklages.

§ 6. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse og administrationen af tilskudsordningen, herunder om

 • 1) afgrænsning af tilskudsberettigede aktiviteter og arbejder og af tilskudsmodtagere,
 • 2) størrelsen og beregningen af tilskud,
 • 3) tilskudsberettigede kategorier af boliger og institutioner,
 • 4) ansøgningers indhold,
 • 5) meddelelse af tilsagn og vilkår herfor samt ændring af tilsagn,
 • 6) udbetaling af tilskud, herunder om frister efter § 3, stk. 3,
 • 7) anvisning af tilskud til en konto i et pengeinstitut samt
 • 8) kontrol, tilsyn, regnskaber og revision.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorledes administrative opgaver, som er henlagt til andre, jf. § 4, skal udføres, herunder om pågældendes kompetence og ansvar i forbindelse med administrationen af opgaverne.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at produkter, hvortil der gives tilskud, samt dertil hørende bygninger og anlæg skal opfylde nærmere angivne betingelser om energieffektivitet eller miljøpåvirkning eller om dokumentation af disse forhold.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt der kan gives tilskud til aktiviteter, der også kan få tilskud efter anden lovgivning.

Stk. 5. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 6. Miljø- og energiministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil, kan hos tilskudsansøgere og -modtagere, leverandører, installatører, offentlige myndigheder samt den i § 4 nævnte myndighed, sagkyndige institution, virksomhed eller organisation m.v. indhente alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver.

§ 7. Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud eller undlader at give oplysninger til brug for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse med tilsagn om og udbetaling af tilskud efter § 3, stk. 4, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8 . Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. Miljø- og energiministeren kan herunder bestemme, at nærmere angivne dele af loven træder i kraft.

§ 9. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved lov nr. 1105 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 7 F, stk. 1, ændres i nr. 12 ».« til: »,», og der indsættes som nr. 13:

 • »13) tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive produkter samt installation af disse som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.«

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

Frederik

Kronprins

/ Svend Auken

Redaktionel note
 • (*2) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 31 , den 09.03.1998.
 • (* 1) Loven er sat i kraft den 25. april 1998 jf. BEK nr. 219 af 16. april 1998