Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Denne lov supplerer Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996(* 1) om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf, der er anført i bilaget til forordningen.

§ 2 . Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt fortier oplysninger eller afgiver vildledende eller urigtige oplysninger, eller som handler i strid med de bestemmelser, der er fastsat i artikel 2 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2271/96.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3 . Erhvervsfremme Styrelsen er kompetent national myndighed i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2271/96.

§ 4 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Gjellerup

Officielle noter

(* 1) De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 309, 29.11.1996 (Celex 396R2271).