Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om ændring af lov om valg af danske repræsentanter til
Europa-Parlamentet, lov om valg til Folketinget, lov om
vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i
Europa-Parlamentet og lov om vederlag og pension m.v. for
ministre (Ændringer som følge af udvidelsestraktaten og
ændring af akten om almindelige direkte valg af
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, tilpasning af frister for
optagelse på valglisten m.v.)

 

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 996 af 9. december 2003 om ændring af lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, lov om valg til Folketinget, lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet og lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Ændringer som følge af udvidelsestraktaten og ændring af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, tilpasning af frister for optagelse på valglisten m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1-3 og nr. 5-11, § 3 og § 4 i lov nr. 996 af 9. december 2003 træder i kraft den 22. maj 2004, jf. dog § 2 og § 3.

§ 2. § 1, nr. 2 og 3, i lov nr. 996 af 9. december 2003, for så vidt angår den del af bestemmelserne, der vedrører antallet af medlemmer, får virkning fra begyndelsen af Europa-Parlamentets valgperiode 2004-2009.

§ 3. § 1, nr. 9, i lov nr. 996 af 9. december 2003, for så vidt angår den ved denne bestemmelse foretagne affattelse af § 42, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, får virkning fra valget til Europa-Parlamentet i 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. maj 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Anne Birte Pade