ELI
DAN ENG

Få lettere adgang til lovgivning i Europa med ELI


På tværs af medlemsstaterne i den Europæiske Union og mellem unionen og medlemsstaterne er der store forskelle i den måde, man lovgiver på. Det er derfor vigtigt hele tiden at forbedre muligheden for adgang til information om national og europæisk lovgivning. Som en del af skabelsen af et EU-område med retfærdighed, frihed og sikkerhed giver ELI let og hurtig adgang til lovgivning. Rådets konklusioner (2012/C 325/02) opfordrer til at indføre den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI) som et middel til at få information om EU og medlemsstaternes retssystemer.

Hvad er formålet med ELI?

Udvekslingen af retlige oplysninger på tværs af den Europæiske Union er vokset betydeligt. Det tilgodeses til dels ved adgangen til informationerne på internettet, men udvekslingen er i høj grad begrænset af de forskelle, der eksisterer mellem de forskellige nationale retssystemer og det EU-retlige system. Hertil kommer de tekniske forskelle mellem de juridiske informationssystemer i den Europæiske Union og medlemsstaterne. Indførslen af ELI vil medføre en ensartet og stabil identifikation af europæisk og medlemsstaternes lovgivning og et sæt harmoniserede metadata. Med det som fundament kan man skabe hurtigere og mere effektive søgninger og udvikle mere intelligente fagapplikationer til at udstille juridisk information på tværs af Europa.

Hvordan fungerer ELI?

ELI er baseret på brugen af Uniform Resource Identifiers, URI'er, og på et sæt strukturerede metadata til at beskrive europæisk og national lovgivning. For at kunne udnytte det semantiske web er der til ELI knyttet en fælles ontologi, der beskriver de strukturerede metadata. Specifikationen af ELI er konstrueret således, at allerede udviklede juridiske informationssystemer kan ELI-ficeres uden ændringer i det eksisterende system. Brugen af og funktionaliteten i retsinformation.dk er således ikke ændret i forbindelse med implementeringen i Danmark, og man kan derfor stadig bruge systemet uændret.

Hvad skal opfyldes for at implementere ELI?

Implementeringen af ELI er valgfri. Medlemsstaterne, EU og for den sags skyld tredjelande kan frit beslutte sig for at indføre det frivilligt og i den takt, som er mest hensigtsmæssig. ELI er allerede blevet eller vil snart blive implementeret i adskillige medlemsstater og på et europæisk plan. Ved implementeringen af ELI forpligter man sig til, at
  • lovgivning publiceret i officielle juridiske informationssystemer, der drives af medlemsstaterne, skal have tilknyttet en unik ELI URI,
  • lovgivning skal beriges med ELI metadata, der i begrænset omfang er obligatoriske,
  • metadata skal beskrives i overensstemmelse med ELI ontologien og autoritetstabeller, og
  • udpege en national ELI koordinator, der blandt andet er ansvarlig for at videregive information om ELI URI, metadata, autoritetstabeller og ontologi til EUR-Lex-portalen.