Opfølgning / Opfølgning til
Oversigt (indholdsfortegnelse)
1 Ombudsmandens udtalelse
2 Sagsfremstilling
Den fulde tekst

2015-5. Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding ugyldige. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at afgørelserne udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, og at indgrebet derfor var i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Justitsministeriet udstedte på baggrund af dommen en instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om, at afgørelser om opholds- og meldepligt skulle revurderes hvert halve år. Hovedparten af de revurderinger af meldepligt, som Rigspolitiet foretog første gang i foråret 2013, blev påklaget til Justitsministeriet.

Justitsministeriet og Rigspolitiet indgik en aftale om, at Rigspolitiet satte næste runde af revurderinger af meldepligten, som skulle have fundet sted i efteråret 2013, i bero på udfaldet af Justitsministeriets afgørelse af de klager, der var indgivet over revurderingerne fra foråret 2013.

Da Justitsministeriet var over et år om at behandle klagerne, undlod Rigspolitiet på denne baggrund at foretage de halvårlige revurderinger i efteråret 2013 og foråret 2014.

Efter omtale af sagen i en artikel i Politiken bad ombudsmanden Justitsministeriet om en udtalelse. Justitsministeriet udtalte, at forløbet på flere punkter havde været meget beklageligt, og at ministeriet havde sat ekstra fokus på disse sager, således at ministeriet fremover vil træffe afgørelse, senest tre måneder efter at ministeriet har modtaget klagen. Justitsministeriet oplyste endvidere, at det var aftalt med Rigspolitiet, at Rigspolitiet for fremtiden ikke skal afvente Justitsministeriets afgørelse i klagesager, der trækker ud.

Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at det var meget beklageligt, at Justitsministeriet ikke havde truffet afgørelse på et tidligere tidspunkt, og at Justitsministeriet ikke på et tidligere tidspunkt havde meddelt Rigspolitiet, at ministeriets behandling af klagesagerne trak ud.

(Sag nr. 14/02177)

I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling.

Ombudsmandens udtalelse

1. Undersøgelsens genstand

I mit brev af 23. maj 2014 bad jeg Justitsministeriet om at udtale sig om ministeriets behandling af klager over Rigspolitiets revurderinger af meldepligt efter udlændingelovens § 34, stk. 4.

Ministeriet har med sin udtalelse sendt oplysninger om ministeriets behandling af både klager over Rigspolitiets afgørelse i nye sager om meldepligt (førstegangssager) og Rigspolitiets meddelelse af afgørelser om revurdering af en tidligere afgørelse om meldepligt (revurderingssager), jf. instruks af 6. september 2012.

Det fremgår af oplysningerne, at Justitsministeriet i perioden fra den 13. februar 2012 til den 2. december 2013 modtog 25 klager i førstegangssager, og i perioden fra den 29. april 2013 til den 2. december 2013 modtog ministeriet 19 klager i revurderingssager.

Jeg har besluttet ikke at foretage mig mere vedrørende behandlingen af førstegangssagerne, som ikke var omfattet af min anmodning af 23. maj 2014 om en udtalelse fra Justitsministeriet. Jeg går i den forbindelse ud fra, at ministeriets ”ekstra fokus på behandlingen af disse sager, således at ministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder, efter klagen er modtaget” også gælder behandlingen af førstegangssagerne.

Jeg udtaler mig derfor nedenfor under pkt. 2 kun om den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af revurderingssagerne.

I mit brev af 23. maj 2014 bad jeg også ministeriet om at udtale sig om ministeriets overvejelser om prioriteringen af klagesagerne og om at redegøre for den forståelse, der var mellem ministeriet og Rigspolitiet om udsættelse af Rigspolitiets revurdering af spørgsmålet om meldepligt. Disse forhold behandler jeg under henholdsvis pkt. 3 og 4 nedenfor.

2. Den tid, der er medgået til ministeriets behandling af klagesagerne

Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag overskrider det acceptable, kan derfor i almindelighed ikke besvares generelt, men bygger på en konkret vurdering.

På visse områder indeholder lovgivningen særlige regler om myndighedernes sagsbehandlingstider. Det gælder f.eks. for sager om aktindsigt. På sådanne områder må bedømmelsen af myndighedernes sagsbehandlingstid bygge på denne lovgivning.

På andre områder, hvor der ikke er sådanne regler, må vurderingen af myndighedernes sagsbehandlingstid tage udgangspunkt i, om der er særlige forhold, som medfører, at myndighederne bør træffe afgørelse inden for kort tid eller udløbet af en bestemt frist.

Der er ikke i lovgivningen fastsat særlige regler for, hvor lang tid der må gå med Justitsministeriets behandling af klager over Rigspolitiets revurderinger af sager om meldepligt.

I disse sager har Justitsministeriet imidlertid på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012 iværksat en ordning med henblik på løbende revurderinger af myndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt. Justitsministeriet har således i instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter, bl.a. anført følgende:

”Vurderingen af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt fortsat kan opretholdes, jf. det anførte ovenfor, bør som udgangspunkt foretages hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet. ”

I konsekvens af den ordning, som Justitsministeriet har fastsat som opfølgning på Højesterets dom, er det min opfattelse, at navnlig følgende forhold bør indgå i vurderingen af den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af sager om meldepligt:

For det første bør Justitsministeriet tilrettelægge sagsbehandlingen således, at Rigspolitiet – når Rigspolitiet skal foretage revurdering af sagerne – har mulighed for at inddrage Justitsministeriets afgørelser af de klager, der er indgivet over Rigspolitiets forrige vurdering.

For det andet er det uhensigtsmæssigt, hvis Justitsministeriet og Rigspolitiet samtidigt undersøger og træffer afgørelse i samme sag.

Min bedømmelse af den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af klagesagerne, er derfor baseret på, om disse hensyn tilgodeses.

På baggrund af oplysningerne i Justitsministeriets brev af 21. marts 2013 forstår jeg, at Udlændingestyrelsen den 27. december 2012 traf afgørelser om revurdering af opholdspligten i samtlige sager, der efter instruksen af 6. september 2012 skulle revurderes. Det fremgår endvidere, at styrelsen ville påbegynde den næste revurdering primo april 2013.

Rigspolitiets første runde af revurderinger af meldepligt efter instruksen af 6. september 2012 blev, som det er forudsat i instruksen, foretaget i forlængelse af Udlændingestyrelsens revurdering af spørgsmålet om opholdspligt.

Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at Rigspolitiet i løbet af foråret 2013 traf afgørelse om revurdering af meldepligten efter instruksen af 6. september 2012, og at Rigspolitiets næste revurdering således skulle finde sted i efteråret 2013. Det er denne anden runde af revurderinger af meldepligten, der er blevet udsat, fordi Justitsministeriet ikke (før i perioden fra maj til september 2014) traf afgørelse i anledning af klagerne over Rigspolitiets første revurderingsafgørelser.

Det fremgår af Justitsministeriets oplysninger, at de 19 klager, som Justitsministeriet modtog over Rigspolitiets revurdering af spørgsmålet om meldepligt, er indgivet i perioden fra den 1. marts til den 28. november 2013, men modtaget i ministeriet mellem den 29. april og den 2. december 2013. 18 af de 19 klager blev modtaget i ministeriet den 29. april 2013 samt den 13. og den 14. juni 2013. Justitsministeriet traf afgørelse i disse 18 sager i perioden fra den 20. maj til den 12. september 2014.

Justitsministeriet har i den forbindelse telefonisk oplyst, at en udlænding, der ønsker at klage over Rigspolitiets afgørelse, typisk mundtligt meddeler sin klage til Rigspolitiet, som sender klagen og sagens akter til Justitsministeriet.

Da Rigspolitiet efter den forståelse, der var med Justitsministeriet, jf. pkt. 4 nedenfor, ikke skulle foretage fornyede revurderinger af spørgsmålet om meldepligt, før ministeriet havde truffet afgørelse i klagesagerne, begyndte Rigspolitiet først anden runde af revurderinger efter den 12. september 2014. Justitsministeriet har den 16. februar 2015 telefonisk oplyst, at Rigspolitiet har truffet afgørelser om revurdering af meldepligten i anden runde i uge 3 i 2015. Rigspolitiets anden runde af revurderinger er således sket mere end et år senere end forudsat i ministeriets instruks af 6. september 2012.

Justitsministeriet har om behandlingen af klagerne over første runde af revurderinger af meldepligten oplyst, at det var første gang efter Højesterets dom af 1. juni 2012, at Justitsministeriet skulle træffe afgørelse i sager om meldepligt for personer på tålt ophold, og at ministeriet derfor besluttede at foretage en samlet vurdering af alle klagesagerne, før ministeriet kunne træffe afgørelse i enkeltsagerne. Ministeriet har oplyst, at denne proces viste sig mere omfattende end ventet.

Jeg har forståelse for, at ministeriet anså det for hensigtsmæssigt at foretage en samlet vurdering af de i alt 18 klagesager, som ministeriet modtog frem til den 14. juni 2013. Jeg har endvidere forståelse for, at det kunne kræve særligt grundige overvejelser for ministeriet at træffe nye afgørelser i en situation, hvor der er tale om at fastlægge rækkevidden af Højesterets dom af 1. juni 2012.

Det fremgår af ministeriets oversigt over afgjorte revurderingsklagesager, at ministeriet afgjorde 2 af de 18 klagesager knapt 1 år efter, at ministeriet havde modtaget sagerne. De resterende 16 klagesager blev afgjort mere end 1 år og 1 måned efter, at ministeriet havde modtaget sagerne. Den klagesag, som ministeriet var længst tid om at behandle, blev afgjort 1 år og 3 måneder efter modtagelsen.

En sagsbehandlingstid på 1 år eller mere i sager, hvor der forudsættes halvårlige vurderinger, er efter min opfattelse alt for lang, og på baggrund af en samlet vurdering af de forhold, som jeg har beskrevet ovenfor, er jeg enig med Justitsministeriet i, at det er meget beklageligt, at ministeriet ikke traf afgørelse i klagesagerne på et tidligere tidspunkt.

3. Den fremtidige behandling af sager om meldepligt

Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at ministeriet har sat ekstra fokus på behandlingen af sagerne, ”således at Justitsministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder efter, klagen er modtaget”.

Jeg har noteret mig Justitsministeriets oplysninger om, at ministeriet for fremtiden forventer at træffe afgørelse i klagesagerne senest 3 måneder efter modtagelse af klagen.

I givet fald vil de hensyn, der er anført under pkt. 2 ovenfor, blive imødekommet i de sager, hvor klagen indgives i umiddelbar forlængelse af Rigspolitiets meddelelse af afgørelsen. I forlængelse heraf har jeg noteret mig, at udlændingeloven ikke indeholder en frist for indgivelse af klager over disse afgørelser, og at det derfor ikke kan undgås, at hensynene ikke vil kunne imødekommes i situationer, hvor klagen måtte blive indgivet forholdsvis kort tid før, at Rigspolitiet foretager sin næste revurdering af spørgsmålet om meldepligt.

Med Justitsministeriets øgede fokus på behandlingen af disse sager mener jeg ikke, at jeg har grundlag for at foretage mig mere vedrørende den fremtidige behandling af disse sager. Jeg vil dog i foråret 2016 bede Justitsministeriet om at underrette mig om antallet af klager i 2015 over politiets revurderinger af meldepligten, og om, hvor lang tid der er medgået til ministeriets behandling af de enkelte sager.

4. Justitsministeriets forståelse med Rigspolitiet om udsættelse af anden runde af revurderinger

Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at Rigspolitiet den 16. december 2013 i forbindelse med anden runde af revurderinger meddelte de omhandlede udlændinge, at de senest 15. februar 2014 skulle komme med eventuelle bemærkninger.

Ministeriet har videre oplyst, at fristen ”blev fastsat til den 15. februar 2014, fordi Justitsministeriet i december 2013 havde orienteret Rigspolitiet om, at klagesagerne forventedes færdigbehandlet i løbet af januar 2014. Det blev i den forbindelse også tilkendegivet, at Rigspolitiet ikke behøvede at foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet havde taget stilling i klagesagerne”.

Som det fremgår af det, som jeg har anført under pkt. 2 og 3 ovenfor, og af det, som jeg anførte i mit brev af 23. maj 2014, har jeg forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt, at Rigspolitiet ikke iværksætter fornyet revurdering i en sag, før ministeriet har haft lejlighed til at tage stilling til en klage over Rigspolitiets forrige revurdering. Som jeg også anførte i brevet af 23. maj 2014 som min umiddelbare opfattelse, forudsætter dette dog, at ministeriet som klageinstans træffer afgørelse i klagesagerne, inden Rigspolitiet forudsættes at foretage en fornyet revurdering.

I den foreliggende situation har Rigspolitiets berostillelse af revurderingssagerne på Justitsministeriets afgørelser af klagesagerne betydet, at Rigspolitiet har undladt at foretage de revurderinger, der efter ministeriets instruks af 6. september 2012 skulle være foretaget i efteråret 2013 og foråret 2014 som opfølgning på Højesterets dom af 1. juni 2012.

Jeg er derfor enig med ministeriet i, at det er meget beklageligt, at ministeriet ikke tidligere meddelte Rigspolitiet, at ministeriets behandling af klagesagerne trak ud.

Jeg har lagt vægt på, at ministeriet dermed forårsagede, at Rigspolitiets nye revurderinger af spørgsmålet om meldepligt nu sker meget forsinket i forhold til den kadence, som ministeriet fastsatte på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012, og som ministeriet har orienteret Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik om den 7. september 2012 og den 21. marts 2013 og orienteret mig om den 21. marts 2013.

Jeg har noteret mig, at ministeriet har aftalt med Rigspolitiet, at Rigspolitiet fremover ikke skal afvente Justitsministeriets afgørelse af en klagesag, før Rigspolitiet foretager fornyede revurderinger i overensstemmelse med ministeriets instruks af 6. september 2012.

På den baggrund foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

 

Sagsfremstilling

Ved dom af 1. juni 2012 (sag nr. 10/2011) kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding ugyldige.

Udlændingeservice havde pålagt udlændingen, der var på såkaldt tålt ophold, at opholde sig i Center Sandholm. Rigspolitiet og Integrationsministeriet havde herefter truffet afgørelser om, at udlændingen skulle melde sig hos politiet i Center Sandholm tre gange om ugen. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at afgørelserne udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, og at indgrebet derfor var i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Dommen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen for 2012, side 2874.

Justitsministeriet udstedte på baggrund af dommen en instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om, at afgørelser om opholds- og meldepligt skulle revurderes hvert halve år.

Jeg bad i brev af 2. januar 2014 Justitsministeriet om at oplyse mig om, hvilke overvejelser ministeriet, Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet havde gjort sig i anledning af Højesterets dom af 1. juni 2012. Jeg bad endvidere om at modtage oplysninger om antallet og resultatet af sager om den første revurdering af afgørelser om opholds- og meldepligt.

Med brev af 21. marts 2013 oplyste Justitsministeriet, at Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet havde fastlagt en procedure, hvorefter Udlændingestyrelsen i 2. og 4. kvartal i hvert kalenderår ville revurdere spørgsmålet om opholdspligt, hvorefter Rigspolitiet ville revurdere spørgsmålet om meldepligt. Det fremgik endvidere af brevet, at Udlændingestyrelsen havde gennemført en revurdering af spørgsmålet om opholdspligt, og at Rigspolitiet herefter skulle gennemføre en revurdering af spørgsmålet om meldepligt.

Det fremgik, at Udlændingestyrelsen ikke havde ændret den pålagte opholdspligt i nogen sager.

Ved e-mail af 25. juni 2013 fra Justitsministeriet blev jeg underrettet om, at Rigspolitiet havde gennemført en revurdering af spørgsmålet om meldepligt. Det fremgik, at Rigspolitiet ikke havde ændret den pålagte meldepligt i nogen sager, og at 13 af Rigspolitiets 15 afgørelser herom var påklaget til Justitsministeriet.

På baggrund af disse oplysninger meddelte jeg i brev af 22. august 2013 Justitsministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen.

Den 6. maj 2014 bragte dagbladet Politiken en artikel under overskriften ”Ministerium blokerer for politiets sagsbehandling”. Det fremgår af artiklen, at Rigspolitiet havde sat spørgsmålet om revurdering af meldepligt i bero, fordi Justitsministeriet endnu ikke havde truffet afgørelse i de klagesager, der var indbragt for ministeriet.

På den baggrund bad jeg i brev af 23. maj 2014 Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg anførte følgende i brevet:

”I brev af 22. august 2013 meddelte jeg Justitsministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen om udlændingemyndighedernes revurdering af sager om opholds- og meldepligt.

Som det fremgik af mit brev, kunne jeg ud fra de svar, som jeg havde modtaget fra ministeriet, konstatere, at der var fastlagt en procedure, hvorefter sager om opholds- og meldepligt ville blive revurderet hvert halve år.

Af en artikel i Politiken den 6. maj 2014 fremgår det imidlertid, at Rigspolitiet i et år ikke har foretaget revurderinger af spørgsmålet om meldepligt. Ifølge artiklen skyldes dette, at Justitsministeriet endnu ikke har afgjort de klager, der blev indgivet over Rigspolitiets første revurderinger af meldepligt.

Det fremgår endvidere af artiklen, at der skulle være en forståelse mellem ministeriet og Rigspolitiet om, at Rigspolitiet ikke foretager yderligere revurderinger, før ministeriet har vurderet, om Rigspolitiets første revurderinger er korrekte. Jeg vedlægger en kopi af den omhandlede avisartikel.

Jeg har umiddelbart forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt, at Rigspolitiet ikke iværksætter yderligere revurderinger, før ministeriet har haft lejlighed til at tage stilling til de klager over Rigspolitiets forrige revurderinger, der er modtaget umiddelbart i forlængelse af Rigspolitiets afgørelser. Efter min umiddelbare opfattelse må dette imidlertid bygge på en forudsætning om, at Justitsministeriet som klageinstans træffer afgørelse i klagesagerne, inden Rigspolitiet forudsættes at foretage en fornyet revurdering.

På denne baggrund beder jeg efter § 17, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) Justitsministeriet om en udtalelse om følgende:

1. Jeg beder ministeriet om at redegøre for den forståelse, der angiveligt er mellem Rigspolitiet og ministeriet om, at Rigspolitiet ikke foretager nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet har taget stilling til klager over Rigspolitiets forrige revurdering af de pågældende sager.

2. Jeg beder ministeriet om at oplyse, hvor mange klager ministeriet har modtaget over Rigspolitiets første revurdering af meldepligten, hvornår de enkelte klager er modtaget, og om det er korrekt – som det fremgår af avisartiklen – at ingen af klagesagerne endnu er afgjort.

Jeg beder i forlængelse heraf ministeriet om at oplyse mig om, hvornår ministeriet forventer at træffe afgørelse i de eventuelt resterende klagesager.

4. Jeg beder ministeriet om at oplyse, hvilke overvejelser ministeriet har foretaget med hensyn til at prioritere behandlingen af disse klagesager, således at ministeriet kan træffe afgørelse, inden Rigspolitiet efter den fastlagte procedure for revurdering forudsættes at foretage næste revurdering.

…”

Den 22. september 2014 modtog jeg Justitsministeriets brev af 17. september 2014. Ved brevet var vedlagt en oversigt over Justitsministeriets klagesager om meldepligt. Justitsministeriet anførte bl.a. følgende i brevet:

”2. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet har været en forståelse af, at Rigspolitiet ikke skulle foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriets afgørelse i klagerne over Rigspolitiets revurderinger forelå bemærkes:

Som det fremgår af Justitsministeriets brev af 21. marts 2013 til Folketingets Ombudsmand, bad ministeriet ved brev af 6. september 2012 på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012 (UfR 2012.2874 H) Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om hver 6. måned at foretage en vurdering af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt fortsat kan opretholdes.

På den baggrund gennemgik Udlændingestyrelsen alle sager vedrørende personer på tålt ophold, som var pålagt at tage ophold i Center Sandholm, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8 (nu stk. 9), og den 27. december 2012 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om opholdspligt i sagerne. Herefter gennemgik Rigspolitiet sagerne og traf i løbet af foråret 2013 afgørelse om meldepligt, jf. udlændingelovens § 34, stk. 3 (nu stk. 4). Rigspolitiets næste revurdering skulle således finde sted i efteråret 2013.

Justitsministeriet modtog størstedelen af klagerne over Rigspolitiets afgørelser om meldepligt den 13. juni 2013. Det drejede sig om i alt 28 sager. Det bemærkes i den forbindelse, at klagerne ikke alene omfattede revurderinger.

Med henblik på at gennemføre den næste runde af revurderinger skrev Rigspolitiet den 16. december 2013 ud til de udlændinge, som var på tålt ophold, og som var pålagt meldepligt. I den forbindelse gav Rigspolitiet udlændingene frist til 15. februar 2014 til at komme med bemærkninger. Fristen blev fastsat til den 15. februar 2014, fordi Justitsministeriet i december 2013 havde orienteret Rigspolitiet om, at klagesagerne forventedes færdigbehandlet i løbet af januar 2014. Det blev i den forbindelse også tilkendegivet, at Rigspolitiet ikke behøvede at foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet havde taget stilling i klagesagerne.

Dette skete desværre ikke, og Justitsministeriet traf først de første afgørelser den 20. maj 2014.

Det var første gang efter Højesterets dom af 1. juni 2012, at Justitsministeriet skulle træffe afgørelse i sager vedrørende meldepligt for personer på tålt ophold. Det blev derfor besluttet at foretage en samlet vurdering af alle klagesager, før ministeriet kunne træffe afgørelse i enkeltsagerne. Denne proces viste sig at være mere omfattende end først antaget.

Dette ændrer dog ikke ved, at det [er] meget beklageligt, at der ikke blev truffet afgørelse i sagerne, inden den næste revurdering skulle finde sted i efteråret 2013. Justitsministeriet finder det endvidere meget beklageligt, at ministeriet ikke, da det stod klart, at klagesagerne ikke ville være afgjort som tilkendegivet, rettede henvendelse til Rigspolitiet med henblik på at få dem til at genoptage revurderingerne.

På baggrund af erfaringerne med behandlingen af de første klager over Rigspolitiets revurderinger er der sat ekstra fokus på behandlingen af disse sager, således at Justitsministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder efter klagen er modtaget. Det er endvidere aftalt med Rigspolitiet, at en revurdering af en afgørelse om meldepligt ikke må afvente en eventuel afgørelse af klagesagen, hvis den undtagelsesvist ikke skulle være afgjort, inden revurderingen i henhold til ministeriets instruks af 6. september 2012 skal finde sted. Ministeriet vil i så fald orientere Rigspolitiet og udlændingen herom.

3. Folketingets Ombudsmand har som nævnt ovenfor også anmodet Justitsministeriet om at oplyse, hvor mange klager ministeriet har modtaget over Rigspolitiets første revurdering af meldepligt, og hvornår de enkelte klager er modtaget.

Justitsministeriet kan hertil oplyse, at ministeriet den 13. juni 2013 modtog 28 sager. Det drejede sig dels om sager, hvor Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet på baggrund af Karkavandi-dommen havde revurderet henholdsvis opholdspligten i Center Sandholm og omfanget af meldepligten. Herudover drejede det sig om sager, hvor Rigspolitiet enten selv af egen drift har revurderet omfanget af en tidligere fastsat meldepligt eller har fastsat meldepligt i helt nye sager. Efterfølgende har ministeriet modtaget 11 klager over afgørelser om meldepligt.

Justitsministeriet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 44 sager, hvor Rigspolitiet efter Højesterets dom af 1. juni 2012 har truffet afgørelse om meldepligt.

Justitsministeriet har således truffet afgørelse i alle klagesager, som er modtaget før juli 2014, og der verserer i øjeblikket kun tre sager.

Der henvises i øvrigt til vedlagte oversigt. ”

Den vedlagte oversigt:

 
Førstegangssager
J.nr.
Klaget
Modtaget
Afgørelse
Resultat
1
13/066866
8. februar 2012
13. februar 2012
18. august 2014
Stadfæstelse
2
12/057059
6. marts 2012
18. juni 2012
28. august 2014
Stadfæstelse
3
13/044732
13. marts 2013
15. april 2013
25. juni 2014
Stadfæstelse
4
13/054406
23. april 2013
14. maj 2013
31. juli 2014
Stadfæstelse
5
13/067280
22. april 2013
13. juni 2013
16. juli 2014
Stadfæstelse
6
13/067010
21. maj 2013
13. juni 2013
17. juli 2014
Stadfæstelse
7
13/067271
21. maj 2013
13. juni 2013
31. juli 2014
Stadfæstelse
8
13/067123
19. april 2013
13. juni 2013
5. august 2014
Stadfæstelse
9
13/067290
23. april 2013
13. juni 2013
5. august 2014
Stadfæstelse
10
13/067267
23. april 2013
13. juni 2013
6. august 2014
Stadfæstelse
11
13/067114
28. maj 2013
13. juni 2013
7. august 2014
Stadfæstelse
12
13/067299
23. april 2013
13. juni 2013
27. august 2014
Stadfæstelse
13
12/059310
28. maj 2013
13. juni 2013
28. august 2014
Stadfæstelse
14
13/067117
28. maj 2013
13. juni 2013
10. september 2014
Stadfæstelse
15
13/067120
19. april 2013
13. juni 2013
12. september 2014
Stadfæstelse
16
13/067127
23. april 2013
13. juni 2013
12. september 2014
Stadfæstelse
17
13/075631
18. juni 2013
3. juli 2013
5. august 2014
Stadfæstelse
18
13/100009
17. juli 2013
26. august 2013
27. august 2014
Stadfæstelse
19
13/100022
23. juli 2013
26. august 2013
27. august 2014
Stadfæstelse
20
13/112080
17. september 2013
20. september 2013
31. juli 2014
Stadfæstelse
21
13/112262
20. september 2013
26. september 2013
1. september 2014
Stadfæstelse
22
13/056038
9. oktober 2013
21. oktober 2013
9. september 2014
Stadfæstelse
23
13/127323
30. oktober 2013
4. november 2013
8. august 2014
Stadfæstelse
24
13/131745
7. november 2013
13. november 2013
8. august 2014
Stadfæstelse
25
13/140301
27. november 2013
2. december 2013
28. august 2014
Stadfæstelse

 
Revurderingssager
 
J.nr.
Klaget
Modtaget
Afgørelse
Resultat
1
13/049495
1. marts 2013
29. april 2013
11. september 2014
Stadfæstelse
2
13/067577
april 2013
13. juni 2013
20. maj 2014
Stadfæstelse*
3
12/090555
april 2013
13. juni 2013
20. maj 2014
Stadfæstelse
4
13/067032
29. april 2013
13. juni 2013
16. juli 2014
Stadfæstelse
5
13/067090
maj 2013
13. juni 2013
22. juli 2014
Stadfæstelse
6
13/066957
12. april 2013
13. juni 2013
31. juli 2014
Stadfæstelse
7
13/066866
3. maj 2013
13. juni 2013
18. august 2014
Stadfæstelse
8
13/066883
april 2013
13. juni 2013
26. august 2014
Stadfæstelse
9
13/067313
16. april 2013
13. juni 2013
26. august 2014
Stadfæstelse
10
13/124330
18. april 2013
13. juni 2013
26. august 2014
Stadfæstelse
11
13/066932
17. april 2013
13. juni 2013
27. august 2014
Stadfæstelse
12
13/067099
18. april 2013
13. juni 2013
27. august 2014
Stadfæstelse
13
12/057059
27. marts 2013
13. juni 2013
28. august 2014
Stadfæstelse
14
13/066810
15. april 2013
13. juni 2013
10. september 2014
Stadfæstelse
15
13/066999
1. maj 2013
13. juni 2013
10. september 2014
Stadfæstelse
16
13/067584
29. april 2013
13. juni 2013
11. september 2014
Stadfæstelse
17
13/067258
17. april 2013
13. juni 2013
12. september 2014
Stadfæstelse
18
13/067777
18. april 2013
14. juni 2013
31. juli 2014
Stadfæstelse
19
13/140285
28. november 2013
2. december 2013
4. september 2014
Stadfæstelse
 
*Justitsministeriet har i sag 13/067577 anmodet Rigspolitiet om at vurdere, om der fortsat er grundlag for meldepligt to gange ugentligt