Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BR 6

Beretning over sennepsgas i Østersøen
Nr 70006 1985-86, 1. samling Blad nr 1153

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19860606

Den fulde tekst

Udvalget har i fortsættelse af folketingets dagsorden af 11. december

1985 drøftet sennepsgasproblemerne i Østersøen. Udvalget har

stillet spørgsmål til forsvarsministeren og til miljøministeren,

som disse har besvaret dels skriftligt, dels i samråd.

Miljøministeren har den 13. februar 1986 oversendt »Rapport om

forsøg over optagelse af giftgas i fisk (alm. del/O, bilag 60).

Miljøministeren har den 21. februar 1986 på regeringens vegne sendt

udvalget en redegørelse (alm. del/O, bilag 65) og en plan for de

foranstaltninger, der er eller planlægges iværksat på baggrund af

dagsordenen af 11. december 1985.

Udvalget har den 15. maj 1986 drøftet spørgsmålet om den videre

aktion i sagen med forsvarsministeren, som orienterede udvalget om

et forslag fra regeringen til en samlet løsning på

sennepsgasproblemerne. Forslaget indebærer, at der nedsættes en

tværministeriel styringsgruppe, som meget hurtigt, det vil sige

inden for ca. 1 måned, og eventuelt med ekstern bistand skal

udarbejde et programgrundlag (opgaveformulering) for en analyse af

foreliggende realistiske muligheder for adskillelse og destruktion

af gasammunition, herunder etablering af et adskillelsesanlæg.

Det er tanken, at det praktiske arbejde udføres af et privat firma,

der skal være frit stillet med henblik på at undersøge alle

muligheder, men dog således, at følgende muligheder skal vurderes:

- Et fast landbaseret anlæg.

- Adskillelse i bombetransportvogn.

- Adskillelse til søs (skibsbaseret samt på platform).

Firmaet skal i denne forbindelse bedømme behovet for eventuelle

yderligere sprængfarlighedsvurderinger.

Løsningsmuligheder skal ledsages af økonomiske overslag.

Når opgaveformuleringen foreligger, vil denne blive fremlagt for

udvalget, hvilket ventes at ske senest den 20. juni 1986.

Resultatet af undersøgelserne med økonomisk overslag fremlægges også

for udvalget. Regeringen forestiller sig, at det samlede oplæg til

en beslutning som grundlag for en efterfølgende projektering kan

ligge klar inden udgangen af 1986, men de tidsmæssige muligheder

for undersøgelserne må nærmere drøftes med det private firma.

Da regeringen under de nuværende omstændigheder ikke finder det

forsvarligt at ilandbringe eksplosionsfarlig gasammunition,

fortsætter forsvaret sin bistand til fiskerne med så hurtigt som

muligt at overføre minørholdet til kutteren og at afslutte aktionen

så hurtigt som muligt, idet eksplosionsfarlig gasammunition

nøddumpes, medens gasammunition, der vurderes ikke

eksplosionsfarlig, ilandbringes.

Et FLERTAL (socialdemokratiets, det konservative folkepartis,

venstres, det radikale venstres og kristeligt folkepartis medlemmer

af udvalget) kan tilslutte sig regeringens plan for det videre

arbejde med henblik på at fremlægge forslag til en samlet løsning

inden årets udgang, dog således at finansudvalget tager stilling

til bevillingsansøgning for udgifter ved undersøgelser m.v.

Flertallet har noteret sig forsvarsministerens tilsagn om senest den

20. juni 1986 over for udvalget at fremlægge opgavebeskrivelsen for

det private firma og regeringens målsætning om snarest muligt og

forventelig inden udgangen af 1986 at fremlægge oplæg til en samlet

løsning på sennepsgasproblemerne.

Flertallet tager til efterretning, at regeringen ikke under de

nuværende omstændigheder finder grundlag for at ændre praksis for

ilandbringning af eksplosionsfarlig gasammunition.

Flertallet er bekendt med, at centrumdemokraterne, som ikke er

repræsenteret ved medlemmer i udvalget, støtter dets holdning.

Et MINDRETAL INDEN FOR FLERTALLET (socialdemokratiets og det radikale

venstres medlemmer af udvalget) er betænkelig ved den praksis, der

har udviklet sig, hvorefter den opfiskede gasammunition gendumpes i

et betydeligt omfang. Mindretallet må imidlertid lægge til grund

for sin vurdering, at miljøministeren i et samråd har meddelt, at

han kan henholde sig til undersøgelsen af sennepsgassens

indflydelse på havmiljøet, hvoraf det fremgår, at det er

usandsynligt, at sennepsgas eller arsengas udgør et generelt miljø-

eller levnedsmiddelmæssigt problem, og at forsvarsministeren efter

den foretagne litteraturundersøgelse har fastholdt, at forsvaret

ikke vil kunne tage ansvaret for ilandbringning af gasammunition,

der er vurderet som sprængfarlig.

Et MINDRETAL (socialistisk folkepartis medlemmer af udvalget) finder

det positivt, at der nu omsider er udsigt til en forsvarlig og

permanent løsning af sennepsgasproblemet. Mindretallet ser positivt

på, at regeringen vil anmode et privat konsulentfirma om at

udarbejde forslag til en samlet løsning, og mindretallet kan

tilslutte sig den af regeringen fremlagte procedure, idet

mindretallet understreger, at der er tale om en hastesag.

Mindretallet finder imidlertid ikke, at det er acceptabelt at

fortsætte de rutinemæssige nøddumpninger, indtil et

adskillelsesanlæg er færdigt til ibrugtagning.

Danmark har gennem de internationale konventioner tilsluttet sig et

totalt dumpningsforbud i bl.a. Østersøen. Dumpningsforbuddet gælder

samtlige de krigsgasser, der er opfisket ved Bornholm. I

konventionerne har Danmark sammen med en række andre lande

(herunder Sverige, Norge, Finland og Island) arbejdet hårdt for at

få andre lande til at respektere de vedtagne dumpningsforbud og for

at få disse udvidet.

Hvis Danmark fortsætter de rutinemæssige nøddumpninger af opfisket

gasammunition, vil dette svække det internationale arbejde med at

bringe dumpningerne til ophør.

Dumpning af gasammunition er Danmarks eneste dumpningsproblem; vore

konventionspartnere ved, at vi har fået tilbud om assistance fra

Forbundsrepublikken Tyskland (til transport, opbevaring og

adskillelse), og de i forvejen svage konventioner er under hårdt

pres fra en række lande, der ønsker en yderligere svækkelse i

dumpningsvenlig retning.

Gennemgangen af Vestermarie-depotet har vist, at ca. 75% af den

opfiskede og opmagasinerede gasammunition ikke kan bringes til

eksplosion, idet der hverken er brandrør eller eksplosivstoffer til

stede. Da sammensætningen af den krigsgasammunition, der var

opmagasineret i Vestermarie-depotet må antages at svare til det,

der er fisket op siden, betyder det, at en fortsættelse af de

rutinemæssige nøddumpninger indebærer dumpning af store mængder

gasammunition, der ikke kan eksplodere. Mindretallet har endvidere

noteret sig, at der ikke på noget tidspunkt har været tale om

eksplosioner trods en ofte hårdhåndet behandling af

gasammunitionen.

Mindretallet finder på denne baggrund, at der må etableres en

midlertidig løsning på de rutinemæssige dumpninger, indtil der er

etableret en permanent løsning.

Mindretallet er bekendt med, at venstresocialisterne, der ikke er

repræsenteret ved medlemmer i udvalget, støtter dets holdning.

P. u. v.

Steffensen,

formand

Officielle noter

Ingen