Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 90

Forslag til folketingsbeslutning om genbrugsfremmende påbud i forbrugsleddet

Fremsat af Tinning (VS) Albrechtsen (VS) Elisabeth Bruun Olesen (VS) Margrete Auken (SF) Leif Hermann (SF) Anne Grete Holmsgård (SF)

den 20. januar 1987

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer regeringen til at fremme genanvendelse via

påbud efter følgende retningslinier:

1. Alle offentlige institutioner skal sørge for, at mindst 30 pct. af

institutionernes papirforbrug er »gråt« papir (100 pct.

genbrugspapir), og sikre, at hovedparten af det øvrige

papirforbrug består af papir, hvori der indgår returfibre

(herunder halm).

2. Mulighederne for at anvende dansk fremstillet returpapir til

aviser bør undersøges.

3. Engangsservice forbydes i kantiner og storkøkkener, der betjener

mere end 50 personer pr. dag.

4. Det pålægges vejmyndighederne at prioritere anvendelsen af

genbrugsmaterialer frem for nye materialer. Således skal

asfaltslidlag og bærelag genbruges ved reparation og

vedligeholdelse, og ved nyanlæg skal der anvendes opbrudte og

affræsede materialer fra andre veje samt kunstigt grus fremstillet

af bygningsaffald.

5. Der indføres pant på vinflasker senest den 1. januar 1989, hvor

EFs volumendirektiv træder i kraft.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af et i

folketingsåret 1985-86 fremsat forslag, se Folketingstidende

1985-86, forhandlingerne sp. 6721 og 7556, samt tillæg A sp. 4387.

AD 1 OG 2.

Påbuddet om, at offentlige institutioner (både statslige, amtslige og

kommunale) skal anvende en vis procentdel genbrugspapir, skal

sikre, at der er et tilstrækkelig stort marked for en dansk

produktion af genbrugspapir. Det gælder såvel

lavkvalitetsprodukter (køkkenruller, toiletpapir m.v.) som

højkvalitetsprodukter (skrivepapir).

Avispapir kan også genanvendes til egentlig avispapirproduktion. En

sådan findes imidlertid ikke herhjemme.

Produktion af avispapir foregår i dag på meget store fabrikker,

hvorfor det måske ikke er realistisk at etablere en sådan

herhjemme. Man bør derfor også undersøge mulighederne for at få

de fabrikker, hvilket i dag især er svenske, som leverer avispapir

til Danmark, til at garantere for aftagelse af en given mængde

indsamlede aviser. Det kunne i praksis foregå ved, at man pålagde

dagbladene at anvende avispapir med en given procentdel

returfibre, hvorefter staten intervenerede i forhandlinger med

leverandørerne, om nødvendigt ved at true med at skifte til andre

leverandører.

AD 3.

Indtil for ganske få år siden anvendte langt de fleste storkøkkener,

kantiner m.v. flergangsservice. I dag er hovedreglen den modsatte

med den konsekvens, at tonsvis af plastservice ryger i

forbrændingsovnene. For at undgå dette foreslås det, at kantiner

m.v. over en vis størrelse går tilbage til flergangsservice. Her

er det foreslået, at det skal gælde for alle kantiner m.v., der

betjener mere end 50 personer i døgnet. Denne grænse kan evt.

sænkes, da det er ønskeligt, at så mange som muligt kommer ind

under påbuddet. Blot er det rimeligt kun at stille kravet til

institutioner, der har økonomisk grundlag for opvaskemaskiner.

AD 4.

For at sikre afsætning af genindvundne sten- og asfaltmaterialer

pålægges det vejbygningsmyndighederne (stat, amter og kommuner) at

anvende genbrugsmaterialer, før nye materialer anvendes.

Bestemmelsen kan udformes således, at dette gælder inden for det

enkelte amts grænser. I dag er det især de opbrudte, blandede

vejmaterialer, som ikke bliver genanvendt, men deponeres på

lossepladser eller fyldpladser. Men desuden sker der ofte det, at

vejmyndigheden ved reparation og vedligeholdelse vælger at lægge

nyt slidlag oven på det gamle i stedet for at affræse det gamle og

genbruge det.

AD 5.

Indførelse af pant på vinflasker vil skønsmæssigt betyde, at 45.000

tons glas, der ellers bliver smidt ud, returneres.

Hovedproblemet med en panteordning er, at vinflasker - i modsætning

til øl- og sodavandsflasker - ikke er standardiserede. Med

ikrafttrædelse af EFs volumendirektiv i 1989 er en del af dette

problem løst, fordi direktivet indebærer, at flaskerne alle har

det samme volumen. Formforskellene vil udgøre et problem, men

uanset om de »skæve« flasker alligevel vil gå til knusning, vil en

panteordning betyde, at meget store mængder vinflasker kan renses

og påfyldes igen.

Officielle noter

Ingen