Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 47

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af kræftfremkaldende stoffer
Nr B 47 1986-87, 1. samling

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870410

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har

herunder stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har

besvaret skriftligt.

Udvalget har endvidere modtaget mundtlige og/eller skriftlige

henvendelser fra:

Danmarks Naturfredningsforening,

Dansk Laborant-Forening,

Industrirådet og

Kræftens Bekæmpelse.

Som bilag er optrykt en redegørelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Miljøministeren har over for udvalget tilkendegivet, at han er

positiv over for sigtet med beslutningsforslaget, beskyttelse af

befolkningen mod kræftfremkaldende stoffer ved at mærke disse.

Miljøministeren har over for udvalget påpeget, at mærkningen af

farlige stoffer sker efter EF-regler. Ministeren har i forlængelse

heraf oplyst, at der i EF er truffet beslutning om at mærke 22

kræftfremkaldende stoffer og stofgrupper. Regler om mærkning af

disse stoffer er gennemført i Danmark. Både Danmark og andre

medlemslande sender løbende forslag til EF om mærkning af flere

stoffer.

I konsekvens heraf har Danmark i marts måned deltaget i forhandlinger

i EF om mærkning af yderligere 26 kræftfremkaldende stoffer og

stofgrupper.

Endvidere vil Danmark i løbet af kort tid sende forslag til

EF-Kommissionen om mærkning af yderligere 23 kræftfremkaldende

stoffer. Skrider forhandlingen ikke rimelig hurtigt frem, vil

regeringen overveje at gennemføre national mærkning af disse

stoffer.

På baggrund heraf har miljøministeren stillet ændringsforslag til

teksten.

Herefter indstiller et FLERTAL (Det Konservative Folkepartis,

Venstres, Det Radikale Venstres og Kristeligt Folkepartis

medlemmer af udvalget) beslutningsforslaget til VEDTAGELSE med det

af miljøministeren stillede ændringsforslag.

Et MINDRETAL (Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis

medlemmer af udvalget) er enig i de synspunkter, som fremgår af

henvendelsen fra Kræftens Bekæmpelse. Specielt hæfter mindretallet

sig ved, at det for alle de stoffer, der er anført på IARCs liste,

er påvist, at de har kræftfremkaldende virkning. Mindretallet er

enig i Kræftens Bekæmpelses opfattelse af, at en sikker

konstatering af kræftfremkaldende virkning på dyr i sig selv er

begrundelse for, at der gennemføres mærkningen: »Kan fremkalde

kræft«.

Mindretallet afviser miljøministerens ændringsforslag, der skaber

tvivl om den af IARC udarbejdede liste, og som betyder, at

mærkning af de øvrige stoffer, ud over de 23, bliver udsat på

ubestemt tid på det danske marked.

Mindretallet mener tværtimod, at Danmark skal udnytte, at EF har

erklæret, at der nu skal ske fremskridt i bekæmpelsen af kræft til

straks at gennemføre den foreslåede mærkning.

Ændringsforslag

Af

MILJØMINISTEREN, tiltrådt af et FLERTAL (KF, V, RV og KRF):

Til teksten

1) Beslutningsforslagets tekst affattes således:

»Folketinget opfordrer regeringen til at:

1) søge arbejdet med mærkning af kræftfremkaldende stoffer i EF

fremmet, således at der gennemføres kræftmærkning i alle EF-lande

af alle de 208 stoffer, som IARC har vurderet som

kræftfremkaldende,

2) at prioritere indsatsen for de 23 kræftfremkaldende stoffer, som

snarest vil blive sendt til EF, og

3) at gennemføre nationale mærkningsregler for disse 23 stoffers

vedkommende, hvis der ikke inden 1. januar 1988 er gjort

væsentlige fremskridt i forhandlingerne om disse stoffer.«

AHLMANN-OHLSEN (KF) FISCHER (KF) OLE BERNT HENRIKSEN (KF) SVEND

ÅGE PETERSEN (KF) BENTE NIELSEN (V) SØNDERBY (V) MAISTED (V) STEFFENSEN (KRF) fmd. RITT BJERREGAARD (S) CAMRE (S) ERIK

HOLST (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S) LØVIG

SIMONSEN (S) MARGRETE AUKEN (SF) nfmd. LEIF HERMANN (SF) LONE

DYBKJÆR (RV)

Partierne CD, FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 8.

april 1987

Direktør Ole Bang, Kræftens Bekæmpelse.

Fung. institutchef, mag. scient. soc. Elsebeth Lynge, Kræftens

Bekæmpelses Cancerregister,

Laboratorieleder, Ph. D. Herman Autrup, Kræftens Bekæmpelses Fibiger

Institut,

Fuldmægtig, cand. jur. Lise Beha Erichsen, Kræftens Bekæmpelse.

Jeg vil gerne indlede med at rette en tak til Miljø- og

Planlægningsudvalget, fordi man har givet Kræftens Bekæmpelse

mulighed for at redegøre for vore synspunkter i forbindelse med

forslaget til folketingsbeslutning om mærkning af

kræftfremkaldende stoffer.

Kræftens Bekæmpelse har gennem flere år arbejdet aktivt for at få

mærket de ca. 208 stoffer, der af det internationale

kræftforskningsinstitut IARC er vurderet som kræftfremkaldende, og

som findes i Danmark - det vil sige mærkning af 130 kemiske

stoffer med advarselssætningen »Kan fremkalde kræft«.

Mærkning af kræftfarlige stoffer skal godkendes i EF, og efter flere

års forhandlinger er det kun lykkedes at få mærket 22 stoffer med

denne advarselsmærknig.

Kræftens Bekæmpelse finder dette helt uacceptabelt. Vi har derfor

talrige gange tilkendegivet, at sagen er så alvorlig, at den

danske stat bør foretage en selvstændig dansk mærkning af samtlige

de 130 stoffer, der findes i Danmark. Dette kan som bekendt ske

med henvisning til sikkerhedsklausulen, der kan anvendes af en

medlemsstat, såfremt denne fastslår, at et stof frembyder fare for

mennesker eller miljø.

Når Kræftens Bekæmpelse har taget udgangspunkt i WHOs internationale

kræftforskningsinstitut IARCs vurdering, skyldes det, at IARC er

en international anerkendt organisation med en høj videnskabelig

standard, der løbende undersøger kemiske stoffers og processers

kræftfarlighed. IARC har indtil nu undersøgt ca. 700 kemiske

stoffer og processer, hvoraf foreløbig ca. 208 er blevet

klasificeret med henblik på deres kræftfremkaldende effekt.

Disse stoffer opdeles af IARC i fire grupper:

1) Stoffer, for hvilke der findes tilstrækkelige epidemiologiske

beviser for en sammenhæng med kræft hos mennesker. (IARCs liste I)

2) Stoffer, for hvilke der er beviser for en kræftfremkaldende

virkning i dyreforsøg, og for hvilke der er begrænset

epidemiologisk bevis for en sammenhæng med kræft hos mennesker.

(IARCs liste II)

3) Stoffer, for hvilke der er tilstrækkelige dyreeksperimentelle

beviser for kræftfremkaldende effekt, men kun utilstrækkelig

epidemiologisk bevis for en sammenhæng med kræft hos mennesker.

(IARCs liste III)

4) Stoffer, for hvilke der foreligger tilstrækkeligt bevis for

kræftfremkaldende virkning i dyreforsøg. (IARCs liste V).

Kræftens Bekæmpelse mener, at samtlige fire grupper bør være omfattet

af kræftmærkningen. Det er uacceptabelt at afvente resultaterne af

langvarige epidemiologiske undersøgelser som grundlag for en

kræftmærkning, da dette vil betyde, at mange mennesker i den

mellemliggende periode forholdes oplysninger om, at et kemisk stof

kan være kræftfremkaldende.

Kræftens Bekæmpelse finder det således helt nødvendigt og

videnskabeligt acceptabelt at mærke stoffer på baggrund af de

resultater, der fremkommer ved velgennemførte dyreforsøg.

Til slut finder Kræftens Bekæmpelse grund til at påpege, at enhver

tvivl om et stofs kræftfarlighed skal komme brugeren til gode.

OLE BANG

direktør

Officielle noter

Ingen