Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 189

Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets organisation m.v.

Fremsat af forsvarsministeren (Enggaard)

den 8. februar 1990

Vedtaget ved tredjebehandling den 3. april 1990

Lov nr. 252 af 25/04/1990

Den fulde tekst

§ 1

I lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets organisation m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. § 3 ophæves.

§ 2

Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets organisation m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. § 3 ophæves.

§ 2

Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget tilsigter en ændring af Lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets organisation mv., så Forsvarskommissionen af 1988s forslag til ændring af forsvarets øverste ledelse kan gennemføres.

Folketinget pålagde ved Folketingsbeslutning af 30. juni 1988 om en forsvarsordning regeringen at nedsætte en forsvarskommission, der senest inden udgangen af 1989 skulle gennemføre en kulegravning af forsvarets opgaver i lyset af den teknologiske udvikling og forholdet mellem Øst og Vest, herunder de stedfindende nedrustningsbestræbelser.

I overensstemmelse hermed nedsatte regeringen den 12. juli 1988 Forsvarskommissionen af 1988.

Kommissionen afsluttede sit arbejde den 20. december 1989 og afgav sin endelige beretning, »Forsvaret i 90erne«, til regeringen den 10. januar 1990.

Kommissionen har i beretningens bind 1, del I, Præmisser for dansk forsvar, redegjort for de sikkerheds- og nedrustningspolitiske udviklingstendenser, relationerne til NATO, udviklingen i styrkeforholdet mellem NATO og Warszawapagten samt for den forventede teknologiske udvikling.

I beretningens bind 1, del II, Udviklingen af dansk forsvar, har kommissionen bl.a. fremsat forslag til en række omfattende rationaliseringsforanstaltninger. Kommissionen har herudover bl.a. fremsat forslag til den fremtidige dimensionering og udvikling af værnene. Disse forslag forudsættes forhandlet og gennemført indenfor rammerne af aftalen af 14. marts 1989 om forsvarets ordning 1989-91 samt fremtidige forsvarsforlig.

Gennemførelsen af et enkelt af kommissionens forslag kræver en ændring af Lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets organsiation m.v.

Forsvarskommissionens undersøgelser af mulighederne for rationaliseringer har bl.a. vist, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en omstrukturering af forsvarets øverste militære ledelse, så strukturen og opgaveplaceringen forenkles og underbygger de igangværende decentraliserings- og delegeringsbestræbelser.

Kommissionen har således bl.a. anbefalet, at Forsvarskommandoens organisation ændres. Den gældende organisation, hvorefter Forsvarsstaben består af fire fagstabe og tre værnsstabe m.v. foreslås afløst af en organisation, hvorefter Forsvarsstaben sammensættes af fire fagstabe, en kontrolstab samt et sekretariat til rådighed for specialopgaver for Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben. Værnsinspektørfunktionerne og værnsstabene foreslås nedlagt. Samtidig overføres en række opgaver fra Forsvarskommandoen til underliggende organisationsniveauer. Samlet indebærer forslaget en styrkelse af det værnsfælles, øverste ledelsesniveau, samtidig med en decentralisering og forøgelse af værnsekspertisen på det underliggende niveau.

Forslaget indebærer en reduktion af Forsvarsstabens bemanding fra tidligere ca. 580 normer til i størrelsesordenen ca. 410 normer. En del stillinger påregnes anvendt i forbindelse med decentralisering af opgaver fra Forsvarskommandoen. Der vil herunder være behov for at tilføre personelressourcer til Søværnets Operative Kommando og til Flyvertaktisk Kommando, hvis ansvarsområder vil blive udvidet i forhold til i dag, idet de foreslås fremover at skulle samle det respektive værnsspecifikke opgaveansvar på ledelsesniveauet under Forsvarskommandoen.

Tilsvarende vil der være behov for at anvende personelressourcer til etableringen af den nye Hærkommando, som foreslås at skulle samle det hærspecifikke opgaveansvar på ledelsesniveauet under Forsvarskommandoen. Hærkommandoen vil blive etableret ved at udbygge den eksisterende stab for Vestre Landsdelskommando, som samtidigt vil skulle overtage en række af de rent administrative opgaver, som i dag løses af staben for Østre Landsdelskommando. Denne stab vil således blive reduceret personelmæssigt og ændret til en operativ stab, svarende til staben ved Jyske Division. Vestre og Østre Landsdelskommando nedlægges således.

Endvidere påregnes enkelte stillinger anvendt i NATO-samarbejdet, herunder til opgaver i forbindelse med våbenkontrol- og nedrustningsforhandlinger mv.

Kommissionen har endvidere anbefalet, at Forsvarsrådet nedlægges. Forsvarsrådet, der efter gældende lovs § 3 er til bistand for Forsvarsministeren, består af Forsvarschefen, Chefen for Forsvarsstaben, Chefen for Forsvarets Operative Styrker, inspektørerne for hæren, søværnet og flyvevåbnet samt Chefen for Hjemmeværnet. Værnsinspektørerne udøver deres inspektionsvirksomhed med direkte ansvar over for Forsvarschefen uden om Forsvarsstaben, hvilket er baggrunden for deres deltagelse i drøftelser i Rådet af værnsfaglige spørgsmål. Som følge af lovforslaget vil værnsinspektørfunktionerne blive nedlagt og inspektionsvirksomheden på Forsvarschefens vegne fremover udført af den nye Kontrolstab og de operative kommandoer.

Der er derfor ikke behov for en lovbestemmelse om opretholdelse af Forsvarsrådet, jf. gældende lovs § 3, som derfor vil kunne udgå.

Som anbefalet af Forsvarskommissionen vil der i Forsvarsministeriets regi blive etableret en styringsgruppe med repræsentanter for bl.a Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og personelorganisationer på hovedorganisationsniveau, som pålægges at fremlægge et samlet, detaljeret forslag til gennemførelse af omlægningen af forsvarets øverste ledelse.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1.

Ophævelsen af bestemmelsen er en forudsætning for at kunne gennemføre ændringen af forsvarets øverste militære ledelse og herunder af Forsvarskommandoens organisation.

Til nr. 2.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Til § 2

Det er hensigtsmæssigt, at loven træder i kraft snarest muligt. Det vurderes, at omstruktureringen af forsvarets øverste militære ledelse vil kunne iværksættes i løbet af ca. 6 måneder efter lovens vedtagelse.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser

der berøres af lovforslaget

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Forsvarschefen har under ansvar over for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt organer til støtte for forsvaret.

Stk. 2. Forsvarsstaben bistår forsvarschefen ved løsningen af de opgaver, der påhviler denne. Chefen for forsvarsstaben er stedfortræder for forsvarschefen.

Stk. 3. Forsvarschefen og forsvarsstaben udgør forsvarskommandoen.

Stk. 4. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren overdrage den operative ledelse af de militære enheder til chefen for forsvarets operative styrker«.

§ 2. Forsvarschefen har under ansvar over for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt organer til støtte for forsvaret.

Stk. 2. Forsvarsstaben bistår forsvarschefen ved løsningen af de opgaver, der påhviler denne. Chefen for forsvarsstaben er stedfortræder for forsvarschefen.

Stk. 3. Inspektøren for hæren, inspektøren for søværnet og inspektøren for flyvevåbnet indgår i forsvarsstaben, idet inspektionsvirksomheden inden for deres værn udøves på forsvarschefens vegne.

Stk. 4. Forsvarschefen og forsvarsstaben udgør forsvarskommandoen.

Stk. 5. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren overdrage den operative ledelse af de militære enheder til chefen for forsvarets operative styrker.

2. § 3 ophæves.

§ 3. Forsvarsministeren har til sin bistand et forsvarsråd, som består af forsvarschefen, chefen for forsvarsstaben, chefen for forsvarets operative styrker, inspektøren for hæren, inspektøren for søværnet, inspektøren for flyvevåbnet og chefen for hjemmeværnet.

Officielle noter

Ingen