Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 163

Forslag til Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre (Hjemmestyrets overtagelse af sundhedsvæsenet og Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq Lufthavn m.v.)

Fremsat af finansministeren (Henning Dyremose)

den 10. april 1991

Vedtaget ved tredjebehandling den 7. maj 1991

Lov nr. 305 af 14/05/1991

Den fulde tekst

§ 1. Staten yder i 1992 og 1993 følgende tilskud til Grønlands

hjemmestyre:

I 1992 ydes 2.249,0 mio. kr.

I 1993 ydes 2.281,2 mio. kr.

Stk. 2. Såfremt der i 1992 eller 1993 overføres yderligere opgaver til hjemmestyret, kan finansministeren efter forhandling med hjemmestyret forhøje tilskuddet efter stk. 1 med et beløb svarende til statens besparelse ved overførslen.

§ 2. Tilskuddet reguleres i 1993 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på statens driftsbudget for 1993.

§ 3. Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned, medmindre der træffes anden aftale om udbetalingsterminer mellem finansministeren og Grønlands hjemmestyre.

§ 4. Loven har virkning fra den 1. januar 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 803 af 3. december 1990 om tilskud til Grønlands hjemmestyre.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1. Staten yder i 1992 og 1993 følgende tilskud til Grønlands

hjemmestyre:

I 1992 ydes 2.249,0 mill. kr.

I 1993 ydes 2.281,2 mill. kr.

Stk. 2. Såfremt der i 1992 eller 1993 overføres yderligere opgaver til hjemmestyret, kan finansministeren efter forhandling med hjemmestyret forhøje tilskuddet efter stk. 1 med et beløb svarende til statens besparelse ved overførslen.

§ 2. Tilskuddet reguleres i 1993 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på statens driftsbudget for 1993.

§ 3. Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned, med mindre der træffes anden aftale om udbetalingsterminer mellem finansministeren og Grønlands hjemmestyre.

§ 4. Loven har virkning fra den 1. januar 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 803 af 3. december 1990 om tilskud til Grønlands hjemmestyre.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Ved lov nr. 803 af 3. december 1990 er statens tilskud til Grønlands hjemmestyre fastsat for 3-årsperioden 1991-1993 til følgende beløb - i pris- og lønniveau 1991: Mill. kr.

1991 1.588,5

1992 1.583,7

1993 1.583,7

I nærværende lovforslag foreslås tilskuddet fastsat til 2.249,0 mill. kr. i 1992 og 2.281,2 mill. kr. i 1993 - i anslået pris- og lønniveau 1992.

Af den foreslåede tilskudsforøgelse skyldes ca. 600 mill. kr., at der mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre er indgået aftale om, at hjemmestyret pr. 1. januar 1992 overtager det grønlandske Sundhedsvæsen.

Den resterende forøgelse på ca. 25 mill. kr. i 1992 og ca. 60 mill. kr. i 1993 skyldes, at der mellem den danske regering og USA's regering og mellem disse og Grønlands hjemmestyre er truffet aftale om, at hjemmestyret overtager de amerikanske og danske lufthavnsanlæg i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk med henblik på deres fortsatte anvendelse til civil luftfart. Hjemmestyret overtager samtidig fra Forsvarsministeriet en mindre speditionsvirksomhed i Thule/Pituffik.

Det er mellem regeringen og hjemmestyret aftalt, at en samlet overtagelse sker pr. 1. oktober 1991 fra hvilket tidspunkt amerikanerne ophører med alle funktioner i Kulusuk.

Sundhedsvæsenet

Vedrørende hjemmestyrets overtagelse af Sundhedsvæsenet og de administrative og økonomiske konsekvenser henvises til det af sundhedsministeren samtidig fremsatte forslag til lov om sundhedsvæsenet i Grønland og de dertil knyttede bemærkninger.

Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk lufthavne samt speditionsvirksomheden på Thule Air Base/Pituffik

Driften af Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq-lufthavnen og Kulusuk-flyvepladsen har hidtil været varetaget af USA som et led i forsvarsaftalen fra 1951. Efter aftale med USA's regering har begge lufthavne været åbne for civil flytrafik og er blevet nødvendige led i flyforbindelsen mellem Danmark og Grønland og i trafikbetjeningen af de grønlandske byer.

I 1989 meddelte USA, at man på grund af ændrede behov ville reducere den amerikanske tilstedeværelse i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk, og der har siden været ført forhandlinger med henblik på at sikre de for Danmark/Grønland bedst mulige afviklingsvilkår.

Som afslutning på forhandlingerne har regeringen og Grønlands landsstyre den 13. marts 1991 indgået en aftale med USA's regering, som sikrer, at Grønlands hjemmestyre kan overtage driften af lufthavnene, senest når de amerikanske styrker trækker sig endeligt ud af Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq pr. 30. september 1992 og nedlægger radarstationen ved Kulusuk pr. 30. september 1991. Aftalen indebærer, at USA overdrager de to lufthavne med bygninger, installationer, udstyr mv. i fuld funktionsdygtig stand uden betaling. Til gengæld får USA mulighed for fortsat, lejlighedsvis brug af anlæggene.

Det Udenrigspolitiske Nævn fik forelagt forhandlingsresultatet på mødet den 8. januar 1991.

Sideløbende med forhandlingerne med USA har der været ført forhandlinger mellem regeringen og hjemmestyret om den fremtidige drift af Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk lufthavne, herunder om finansieringen af de meromkostninger, som USA's fraflytning medfører for lufthavnenes fortsatte civile drift.

Der er gennem de førte forhandlinger opnået enighed om, at ansvaret for de civile opgaver i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk fra 1. oktober 1991 overtages af Grønlands hjemmestyre samt at hjemmestyret overtager ansvaret for de opgaver i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq, som overdrages fra USA i henhold til aftale af 13. marts 1991. Samtidig overgår rettigheder til bygninger mv. til hjemmestyret, således at den faktiske overdragelse fra USA's styrker sker direkte til hjemmestyret. En af det danske luftvåben hidtil benyttet hangar med tilhørende værksteder overdrages dog til Forsvarsministeriet.

Tilsvarende overdrages fra Forsvarsministeriet de statslige bygninger og anlæg - lufthavnsbygninger, hotelbygninger, boliger m.v. - til Grønlands hjemmestyre, dog undtagen en af politiet hidtil benyttet bygning, der overføres til Justitsministeriet.

I forbindelse med hjemmestyrets overtagelse af Forsvarsministeriets civile lufthavnsvirksomhed i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk overtages tillige fra Forsvarsministeriet speditionsvirksomheden på Thule Air Base/Pituffik, når det amerikanske flyvevåbens godkendelse foreligger. Hermed er hele den civile flyvevirksomhed, som varetages af Forsvarsministeriet i Grønland overdraget til hjemmestyret.

Aftalen mellem regeringen og Grønlands hjemmestyre er indgået den 21. februar 1991 og er optaget som bilag til dette lovforslag.

Som grundlag for de økonomiske forhandlinger er der i et udvalg under Statsministeriet med deltagelse fra en række ministerier og fra hjemmestyret udarbejdet skøn over de fremtidige udgifter til drift og anlæg ved de to lufthavne. Ministeriernes repræsentanter har opgjort de merudgifter, der måtte skønnes nødvendige ved videreførelsen i statsligt regi til følgende beløb:

 

               1991   1992   1993   1994 

               ------------ mill. kr. ------------~ 

 Sdr. Strømfjord/ 

  Kangerlussuaq, drift   -4,3   20,4   64,4   64,4 

 Kulusuk, drift        1,2    4,7    4,7    4,7 

 Anlæg            2,6    7,0    7,0    7,0 

 Fællesudgifter i København  0,5    2,2    2,7    2,7 

 ---------------------------------------------------------------~ 

 Ialt             0,0   34,3   78,8   78,8 

 ---------------------------------------------------------------~ 

Mellem statsministeren og formanden for Landsstyret er der truffet aftale om, at statens tilskud til Grønlands hjemmestyre søges forhøjet med 75 pct. af ovenstående beløb eller med 25,7 mill. kr. i 1992 og 59,1 mill. kr. i 1993.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I sundhedsministerens lovforslag om Grønlands hjemmestyres overtagelse af det grønlandske sundhedsvæsen er der redegjort for elementerne i den mellem regeringen og landsstyret indgåede aftale. Herefter sker der en forhøjelse af tilskuddet til Grønland med 601,6 mill. kr. i 1992 og 600,4 mill. kr. i 1993.

Statens udgifter herved modsvares af bortfald af tilsvarende udgiftsbeløb i de statslige budgetter.

Aftalen om de civile lufthavnsopgaver indebærer, at statslige aktiver til en bogført værdi af 66,8 mill. kr. overdrages til hjemmestyret. Fra Forsvarsministeriet overdrages til Justitsministeriet en af politiet hidtil benyttet bygning. Samtidig har Forsvarsministeriet fra USA modtaget en hangar og en værkstedsbygning.

De hertil svarende statusposteringer vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1991. Der vil tilsvarende ske justering af Forsvarsministeriets driftsbevilling for grønlandske flyvepladser som følge af, at ministeriets driftsansvar ophører med udgangen af september måned.

Merudgifterne til tilskud til Grønlands hjemmestyre som følge af den indgåede aftale om hjemmestyrets overtagelse af lufthavnene, som udgør 25,7 mill. kr. i 1992 og 59,1 mill. kr. i 1993 modsvares af besparelser på forsvarsbudgettet, der er aftalt som led i forlængelsen af forsvarsforliget.

I følge aftalen om de civile lufthavnsopgaver tilbyder hjemmestyret Forsvarsministeriets civile personale i lufthavnen i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq, på flyvepladsen Kulusuk og ved speditionsvirksomheden i Thule/Pituffik ansættelse på uændrede vilkår fra hjemmestyrets overtagelse den 1. oktober 1991.

Forelæggelse for Grønlands myndigheder

Aftalen om de civile lufthavnsopgaver er - ligesom aftalen om sundhedsvæsenet - indgået mellem regeringen og Grønlands Landsstyre, der har indhentet tilslutning fra partier repræsenterende et flertal i det Landsting, der var valgt indtil den 5. marts 1991.

Nærværende lovforslag - og lovforslaget om sundhedsvæsenet - er forlagt det grønlandske hjemmestyre, hvor det påregnes behandlet på det nyvalgte Landstings forårssamling i begyndelsen af april måned 1991.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Tilskuddene til Grønlands hjemmestyre i 1992 og 1993 er beregnet således:

 

                         1992    1993 

                        ----- mill. kr. ----~ 

 Tilskud i h.t. Lov nr. 803 af 3. dec. 1990   1.583,7   1.583,7 

 Opregnet fra 1991 til 1992 pris- og lønniveau  1.621,7   1.621,7 

 Tilskud som følge af sundhedsvæsenets overgang  601,6    600,4 

 Tilskud til lufthavnenes drift m.v.        25,7    59,1 

 ------------------------------------------------------------------~ 

 I alt                      2.249,0   2.281,2 

 ------------------------------------------------------------------~ 

Efter overførslen til Grønlands hjemmestyre af sundhedsvæsenet og de civile lufthavnsopgaver resterer kun mindre sagsområder, der vil kunne overføres fra staten til hjemmestyret. Med henblik herpå er der i stk. 2 optaget en uændret bemyndigelse til finansministeren til efter forhandling med Grønlands hjemmestyre at forhøje bloktilskuddet i tilskudsperioden såfremt der i perioden sker overførsel af opgaver til hjemmestyret efter bestemmelserne i hjemmestyrelovens § 5 eller § 7, jf. § 5.

Til § 2 og § 3

Bestemmelserne om pris- og lønregulering af tilskuddet og om udbetalingsterminer er foreslået uændret i forhold til den gældende tilskudslov.

Til § 4

Af tekniske grunde er lovforslaget udarbejdet, så det fastsætter et samlet tilskud for henholdsvis 1992 og 1993 omfattende de ved Lov nr. 803 af 3. december 1990 fastsatte tilskud og de øgede tilskud hidhørende fra sundhedsvæsenets og lufthavnenes overtagelse.

Det er fortsat hensigten, at fremtidige tilskudslove skal fastsætte tilskud til Grønlands hjemmestyre for tre-årige perioder.

Bilag

Aftale mellem Statsministeriet og Grønlands hjemmestyre om overtagelse af civile opgaver i lufthavnen ved Søndre Strømfjord og på forsvarsområdet ved Thule samt om overtagelse af Kulusuk flyveplads

Mellem Statsministeriet og Grønlands hjemmestyre indgås følgende aftale:

A. Overtagelse af civile opgaver i lufthavnen ved Søndre Strømfjord og på forsvarsområdet ved Thule, jf. § 9, stk. 2, i lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse mv.

§ 1. Med virkning fra 1. oktober 1991 overtager Grønlands hjemmestyre ansvaret for de civile opgaver i lufthavnen ved Søndre Strømfjord og på forsvarsområdet ved Thule, der hidtil har været varetaget af Forsvarsministeriet.

§ 2. Hjemmestyret overtager ansvaret for de opgaver i lufthavnene ved Søndre Strømfjord, der overdrages fra USA til Danmark i overensstemmelse med bestemmelserne i det Aftalememorandum mellem Danmark og USA vedrørende brug af Søndre Strømfjord luftfartsanlæg, Kulusuk flyveplads m.v., som blev paraferet den 9. november 1990. Overtagelsen sker på det tidspunkt, hvor ansvaret for opgavernes varetagelse overgår fra USA til Danmark i henhold til dette Aftalememorandum.

§ 3. Hjemmestyret sikrer, at statens institutioner i lufthavnen ved Søndre Strømfjord (Luftgruppe Vest, politiet, Statens Luftfartsvæsen, Danmarks Meteorologiske Insitut og sundhedsvæsenet) kan udøve deres virksomhed på uændrede vilkår. Dette gælder såvel for de serviceydelser, som institutionerne modtager med hensyn til bolig, bespisning og tilstedeværelse iøvrigt, som for deres opgaveudøvelse. Statens institutioner betaler for de ydelser, der modtages fra lufthavnen, efter de til enhver tid gældende generelle regler.

Stk. 2. Statens personale skal efter aftale med den berørte statsinstitution på samme vilkår som hidtil indgå i de beredskabstjenester, som findes i lufthavnen ved Søndre Strømfjord.

§ 4. Hjemmestyret tilbyder det personale, som pr. 30. september 1991 er ansat under Forsvarsministeriet og beskæftiget i lufthavnen ved Søndre Strømfjord og på forsvarsområdet ved Thule med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 1, ansættelse under hjemmestyret pr. 1. oktober 1991 at regne på uændrede løn~ og ansættelsesvilkår.

B. Overtagelse af Kulusuk flyveplads

§ 5. Med virkning fra 1. oktober 1991 overtager hjemmestyret ansvaret for Kulusuk flyveplads, herunder for de opgaver, der i overensstemmelse med det i § 2 nævnte Aftalememorandum overdrages til Danmark.

§ 6. Hjemmestyret tilbyder det personale, som pr. 30. september 1991 er ansat under Forsvarsministeriet på Kulusuk flyveplads ansættelse under hjemmestyret pr. 1. oktober 1991 at regne på uændrede løn- og ansættelsesvilkår.

C. Fælles bestemmelser

§ 7. Hjemmestyret er ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i §§ 1, 2 og 5 undergivet de forpligtelser, der følger af traktater og andre internationale regler, som til enhver tid er bindende for riget.

Stk. 2. Varetagelsen af opgaverne skal ske på en sådan måde, at udøvelsen af rigets kompetence på det udenrigs-, sikkerheds~ eller forsvarspolitiske område ikke begrænses eller vanskeliggøres.

§ 8. Hjemmestyret overtager vederlagsfrit:

a) De ejendomme, der er nævnt i bilag 1. Ejendommene overtages med mur- og nagelfast tilbehør, driftsinventar og driftsmateriel, anlæg for forsyning med vand, el og varme samt beholdninger af brændselsolie. Ejendommene overtages med de rettigheder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt staten som ejer.

b) Motorkøretøjer og materiel, som tilhører Forsvarsministeriet, og som anvendes ved varetagelsen af de opgaver, der er nvænt i §§ 1 og 5.

c) Varelagre og reservedelslagre, som tilhører Forsvarsministeriet, og som vedrører varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i §§ 1 og 5.

Stk. 2. Aktiverne overtages, som de forefindes. Eventuelle mangler ved det overdragede kan ikke medføre krav af nogen art over for staten.

§ 9. Hjemmestyret overtager endvidere vederlagsfrit de rettigheder til bygninger, inventar, køretøjer m.v., som i henhold til det i § 2 nævnte Aftalememorandum overgår til Danmark, således at den faktiske overdragelse sker direkte fra USA's styrker til hjemmestyret, jf. dog stk. 2. Staten påtager sig ingen forpligtelser vedrørende disse aktiver. Eventuelle mangler eller forhold iøvrigt ved det overdragende kan ikke medføre krav af nogen art over for staten.

Stk. 2. Overtagelsen omfatter ikke S 516 (værkstedsbygning) og S 518 (hangar) i lufthavnen ved Søndre Strømfjord, som overføres fra USA's styrker til Forsvarsministeriet.

§ 10. Hjemmestyret indtræder i de kontraktlige rettigheder og forpligtelser, som pr. 30. september 1991 tilkommer, henholdsvis påhviler Forsvarsministeriet vedrørende de opgaver, der er nævnt i §§ 1 og 5, jf. dog § 11. En oversigt over gældende kontrakter fremgår af bilag 2, 3 og 4.

§ 11. Staten betaler varer og ydelser, der er bestilt til levering senest den 30. september 1991 og oppebærer indtægter, der vedrører tiden før 1. oktober 1991. Regninger, der først modtages til betaling efter den 31. december 1991, betales dog af hjemmestyret, ligesom indbetalinger, der først modtages efter dette tidspunkt, tilfalder hjemmestyret.

Stk. 2. For udestående fordringer og gæld, der i henhold til aftale betales til faste terminer, udarbejdes en refusionsopgørelse, hvor betalingerne henføres til den relevante periode. I refusionsopgørelsen indgår tillige de overdragne institutioners likvide midler pr. 30. september 1991.

§ 12. Hver af parterne kan kræve aftalen genforhandlet, såfremt grundlaget for varetagelsen af de overtagne opgaver ændres væsentligt.

Den 21. februar 1991 Den 21. februar 1991

For Grønlands hjemmestyre For Statsministeriet

Lars Vesterbirk Gunnar Martens

Officielle noter

Ingen