Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 73

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven m.v. (Beskatning af lønarbejde i udlandet m.v.)

Fremsat af skatteministeren (Carsten Koch)

den 23. november 1994

Vedtaget ved tredjebehandling den 16. december 1994

Lov nr. 1115 af 21/12/1994

Den fulde tekst

§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra r , indsættes som 2. pkt.:

»Beløb, der af EU-Kommissionen er udbetalt til personer, der af den danske stat er udstationeret til midlertidig tjeneste ved EU-Kommissionen til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen.«

2. I § 7 indsættes som litra u:

»u) Statslig godtgørelse til HIV-smittede personer eller disses efterladte, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at de pågældende er blevet behandlet ved danske sygehuse eller er smittet af personer, der er blevet behandlet ved danske sygehuse.«

3. I § 7 K indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Legater er skattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten, når denne påbegynder opholdet her i landet, både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland. Ligningsrådet fastsætter, hvilke lande der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande.«

4. § 33 A, stk. 1, affattes således:

»Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til arbejde her i landet. Ved opgørelsen af den nævnte 6-måneders-periode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 33 C, for at være ophold uden for riget.«

5. § 33 A, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager ydelser efter § 7, litra r, § 9, stk. 8, eller statsskattelovens § 5, litra d.«

6. § 33 A, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. § 33 A, stk. 4 , der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Tilsvarende gælder for personer udsendt til udførelse af systemeksport for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed.«

8. § 33 A, stk. 5, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten.«

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, foretages følgende ændring:

I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der midlertidigt indføres eller modtages fra andre EF-lande, til de i toldlovens § 5, nr. 3, nævnte formål.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 3, 6 og 8, har virkning for indkomståret 1995.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 4, har virkning for indkomståret 1995. I beregningen af, om man i 1995 har opholdt sig i Danmark i mere end 42 dage inden for en 6-måneders-periode, medregnes ikke ophold i Danmark i 1994 i forbindelse med udførelse af nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5 og 7, har virkning for indkomståret 1995. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for lønindkomst oppebåret fra den danske stat eller anden offentlig myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale indgået inden den 1. januar 1995. I så fald finder den hidtidige affattelse af ligningslovens § 33 A anvendelse.

Stk. 5 . Tekstanmærkningerne nr. 51, nr. 51 J og nr. 51 K til § 38 i finansloven for 1994 finder fortsat anvendelse for kontrakter indgået inden 1. januar 1995.

Stk. 6. Lovens § 2 har virkning fra 1. januar 1995.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra r , indsættes som 2. pkt.:

»Beløb der af EU-Kommissionen er udbetalt til personer, der af den danske stat er udstationeret til midlertidig tjeneste ved EU-Kommissionen til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen.«.

2. I § 7, indsættes som litra u):

»u). Statslig godtgørelse til HIV smittede personer eller disses efterladte, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at de pågældende er blevet behandlet ved danske sygehuse eller er smittet af personer, der er blevet behandlet ved danske sygehuse.«.

3. I § 7 K , indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Legater er skattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten, når denne påbegynder opholdet her i landet, både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland. Ligningsrådet fastsætter hvilke lande, der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande.«.

4. § 33 A, stk. 1, affattes således:

»Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende, af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten der kan henføres arbejde her i landet. Ved opgørelsen af den nævnte 6 måneders periode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 33 C, for at være ophold udenfor riget.«.

5. § 33 A, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Stk. 1, finder ikke anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager ydelser efter § 7, litra r, § 9, stk. 8, eller statsskattelovens § 5, litra d.«.

6. § 33 A, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4-5, bliver herefter til stk. 3-4.

7. § 33 A, stk. 4 , der bliver til stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Tilsvarende gælder for personer udsendt til udførelse af systemeksport for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed.«.

8. § 33 A, stk. 5, der bliver til stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten.«.

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, foretages følgende ændring:

I § 9 , indsættes efter stk. 7:

» Stk. 8. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der midlertidigt indføres eller modtages fra andre EF-lande, til de i toldlovens § 5, nr. 3, nævnte formål.«.

Stk. 8-9, bliver herefter stk. 9-10.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 3, 6 og 8, har virkning for indkomståret 1995.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 4, har virkning for indkomståret 1995. I beregningen af, om man i 1995 har opholdt sig i Danmark i mere end 42 dage inden for en 6 måneders periode, medregnes ikke ophold i Danmark i 1994 i forbindelse med udførelse af nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 5 og 7, har virkning for indkomståret 1995. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for lønindkomst oppebåret fra den danske stat eller anden offentlig myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale indgået inden den 1. januar 1995. I så fald finder den hidtidige affattelse af ligningslovens § 33 A, anvendelse.

Stk. 5 . Teksanmærkningerne nr. 51, nr. 51 J, og 51 K, til § 38 i finansloven for 1994, finder fortsat anvendelse for kontrakter indgået inden 1. januar 1995.

Stk. 6. Lovens § 2, har virkning fra 1. januar 1995.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Det primære formål med lovforslaget er at sikre ensartede regler for alle personer bosiddende i Danmark, der udfører arbejde i udlandet. Der tilstræbes en ligestilling, såvel mellem offentlige og privat ansatte, som inden for hver af disse 2 grupper. Det foreslås derfor, at alle fuldt skattepligtige personer bliver skattefritaget for lønindkomst optjent under ophold i udlandet, når opholdet overstiger 6 måneder.

Herudover er formålet at ophæve en række tekstanmærkninger på finansloven. Der er tale om ophævelse af nr. 50, (stipendiater fra udviklingslandene), nr. 51, (personer udsendt til udførelse af udviklingsbistand i udviklingslande), nr. 51 F, (godtgørelse til HIV-positive blødere), nr. 51. G, (danske nationaleksperter ansat ved EUKommissionen eller internationale organisationer m.m.), nr. 51 J, (personer udsendt fra Demokratifonden til det tidligere Sovjetunionen m.m.), nr. 51 K, (FN-vagter i Irak) og nr. 57 (visse told- og afgiftsfri indførelser) til finanslovens § 38. Hovedparten af disse tekstanmærkninger har eksisteret gennem flere år, tekstanmærkning nr. 51, således siden midten af 1960-erne. Lovgivning via tekstanmærkninger bør udfra en principiel synsvinkel begrænses til tidsbegrænsede og konkrete formål. Administrationen af tekstanmærkningerne, specielt nr. 51, der udmøntes over de årlige ligningsvejledninger giver endvidere anledning til unødige administrative vanskeligheder. Er begge disse forudsætninger ikke opfyldt bør reguleringen ske ved en inkorporering af tekstanmærkningerne i den almindelige materielle skattelovgivning.

2. Gældende regler

Efter de gældende regler er nogle men ikke alle udsendte bistandsarbejdere fritaget for beskatning af den i udlandet oppebårne lønindkomst.

Udtrykket »bistandsarbejder« skal i denne forbindelse forstås meget bredt, som omfattende alle personer der udfører arbejde i tjenesteforhold i forbindelse med ikke-kommercielle aktiviteter. Det være sig fx. teknisk/faglig bistand, humanitær katastrofebistand, hjælp til opbygning af et demokratisk samfund, hjælp til uddannelse, beskyttelse, overvågning, vagttjeneste m.m., i enten et udviklingsland eller i det tidligere Østeuropa/Sovjetunionen, herunder specielt ex-Jugoslavien. Begrebet omfatter både personer udsendt af det offentlige, herunder som led i dansk udviklingsbistand i henhold til lov om internationalt udviklingssamarbejde og personer udsendt af private bistandsorganisationer, fx. Mellemfolkelig Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors m.fl.

Efter tekstanmærkning nr. 51, er Danida-rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet som et led i dansk udviklingsbistand til et udviklingsland altid skattefritaget, uanset længden af udsendelsen. Det er således også uden betydning om der udføres teknisk/faglig eller humanitær bistand.

Personer udsendt af private bistandsorganisationer er på tilsvarende måde skattefritaget, hvis der udføres teknisk/faglig bistand og udsendelsen financieres af danske statsmidler som et led i dansk udviklingsbistand i henhold til lov om internationalt udviklingssamarbejde. Udfører en privat udsendt person derimod humanitær katastrofebistand eller er udsendelsen fx. financieret via indsamlinger gives der ikke skattefritagelse efter tekstanmærkningen, men dog evt. efter ligningslovens § 33 A.

Der gives efter tekstanmærkningen aldrig skattefritagelse for udsendelser til ex-Jugoslavien eller det tidligere Sovjetunionen, da disse lande ikke har status som udviklingslande.

Der er endvidere mulighed for skattefritagelse efter tekstanmærkning nr. 51 J, og K. Tekstanmærkning nr. 51 J, omfatter personer udsendt af Demokratifonden til Østeuropa og giver skattefritagelse, såfremt længden af udsendelsen overstiger 3 måneder. Tekstanmærkning nr. 51 K, omfatter personer ansat på en civil kontrakt med forsvaret til udførelse af vagttjeneste i Irak. Skattefritagelsen gives uanset længden af udsendelsen.

Bistandsarbejdere der ikke falder ind under en tekstanmærkning, herunder specielt nr. 51, er som nævnt eventuelt omfattet af ligningslovens § 33 A. En væsentlig forskel på denne bestemmelse og tekstanmærkningerne er at der kun gives skattefritagelse, såfremt udsendelsen overstiger 6 måneder. Offentligt ansatte er endvidere ikke omfattet. Offentligt udsendte bistandsarbejdere, fx. soldater og offentligt udsendte nødhjælpschauffører udsendt til exJugoslavien er således på forhånd afskåret fra at benytte bestemmelsen.

I tillæg til ovenstående bemærkes, at skattefritagelsesmetoden efter tekstanmærkningerne er eksemption uden progressionsforbehold. Dette giver de udsendte bistandsarbejdere mulighed for at kumulere et fremførselsberetigget (rente)underskud under udsendelsen med den virkning, at der heller ikke skal svares skat de første år efter udsendelsen afsluttes. Skattefritagelsen efter ligningslovens § 33 A, er eksemption med progressionsforbehold efter ny metode og indebærer at lempelsen gives som et nedslag i den beregnede skat. Dermed kan der ikke opsamles underskud.

Offentligt ansatte, der ikke udfører bistandsarbejde, er også afskåret fra skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A. Personer udsendt til udførsel af systemeksport er dog omfattet af bestemmelsen, forudsat de ikke modtager et skattefrit udetillæg til dækning af merudgifter i forbindelse med udsendelsen.

Den gældende bestemmelse omfatter hovedparten af lønmodtagere ansat i den private sektor , dog ikke lønindkomst ved tjeneste om bord på skibe, herunder skibe, der ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, luftfartøjer eller fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster.

Efter retspraksis kan en person efter ligningslovens § 33 A, udføre kortvarigt nødvendigt arbejde i Danmark, der står i direkte forbindelse med udlandsopholdet . Der er ikke lagt en absolut begrænsning på omfanget af det nødvendige arbejde udført i Danmark. Efter praksis medregnes arbejdsdagene heller ikke ved opgørelsen af de 42 dages ferie eller lignende (indenfor 6 måneder), som en person kan opholde sig i Danmark under opholdet i udlandet. Skattefritagelsen omfatter efter praksis ikke vederlag, der er optjent under det nødvendige arbejdsophold i Danmark.

3. Lovforslagets indhold

Med udgangspunkt i den nuværende udformning af ligningslovens § 33 A, (og § 7, litra r,) foreslås følgende ændringer af retstilstanden:

a) Udvidelse til alle offentlige ansatte

Det foreslås at reglen skal gælde generelt for alleoffentlige ansatte. Dermed ligestilles private og offentlige ansatte. Endvidere ligestilles gruppen af offentligt udsendte. Afgørende for om der er mulighed for skattefritagelse skal alene være om udsendelsen overstiger 6 måneder eller ej. Personer udsendt af den danske stat eller en offentlig myndighed til systemeksport vil fortsat kunne få skattefritagelse.

I lighed med de nuværende regler for udsendte systemeksportmedarbejdere foreslås det at offentligt ansatte dog ikke skal kunne få skattefritagelse, såfremt de oveni deres almindelige løn oppebærer et skattefrit udetillæg efter § 7, litra r, til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med udsendelsen. Som et alternativ til udetillæg udsendes offentligt ansatte i et vist omfang på dagpengevilkår efter statsskattelovens § 5, litra d, jf. ligningslovens § 9, stykke 8. Dagpengene skal som udetillægget dække ekstraomkostninger i forbindelse med udsendelsen. Det foreslås derfor endvidere at betinge skattefritagelsen af, at der ikke udbetales sådanne skattefrie dagpengeydelser.

Lønningerne for offentligt ansatte fastsættes ved kollektiv overenskomst. Størrelsen på lønnen efter de gældende overenskomster er aftalt under forudsætning af at den beskattes i Danmark. For at sikre den nødvendige sammenhæng mellem skattefrihed og løn, betinges skattefritagelsen af at ansættelsesforholdet ikke uden videre fortsætter på de gældende overenskomstvilkår aftalt inden lovforslagets ikrafttræden. Er det tilfældet vil den eksisterende bestemmelse finde anvendelse.

b) Udvidelse til alle bistandsarbejdere

Med den ovennævnte udvidelse af § 33 A, vil alle grupper af bistandsarbejdere have mulighed for skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A, såfremt de er udsendt mere end 6 måneder. Dette gælder uanset om de er offentligt eller privat udsendt, om der udføres teknisk, humanitær eller anden form for bistand, om udsendelsen sker til et udviklingsland eller fx. borgerkrigsramte områder eller om udsendelsen er financieret af danske statsmidler eller ej. Der vil endvidere ske en ligestilling inden for gruppen af skattefritagne personer. Skattefritagelsen vil i alle situationer blive givet som et nedslag i den beregnede skat.

c) Udvidelse til også at omfatte piloter, søfolk og lønmodtagere der gør tjeneste i forbindelse med olieudvinding

Den nuværende regel gælder ikke for lønindkomst ved tjeneste om bord på skibe, herunder skibe, der ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, luftfartøjer eller fartøjer der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster.

Danske søfolk vil dog ofte være skattefritaget efter ligningslovens § 33 C, om skibe der er indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Denne gruppe skattefritages uanset omfanget af opholdet på skibet og uanset om skibet eventuelt (delvist) sejler i dansk territorialfarvand.

En ingeniør der finder arbejde i udlandet vil således kunne blive skattefritaget, mens en tilsvarende pilot på forhånd vil være afskåret fra skattefritagelse. Det foreslås at udvide bestemmelsen således at ovennævnte restgruppe ikke på forhånd afskæres fra skattefritagelse.

d) Regulering af adgangen til under opholdet i udlandet at udføre arbejde i Danmark

Det foreslås at adgangen til at udføre arbejde i Danmark under opholdet udenfor riget, reguleres direkte i bestemmelsen.

Efter de nuværende regler kan fx. en udstationeret lønmodtager opholde sig i gennemsnit 7 dage pr. måned i forbindelse med ferie eller lignende. Herudover kan lønmodtageren opholde sig i Danmark i forbindelse med nødvendigt arbejde direkte i forbindelse med udenlandsopholdet. Såfremt en person under ophold i udlandet, i væsentligt eller eventuelt overvejende omfang, opholder sig i Danmark bør der ikke gives skattefritagelse. Det foreslås derfor at fastlægge en absolut grænse for omfanget af det nødvendige arbejde der kan udføres i Danmark og i forlængelse heraf at arbejdsdagene skal indgå i beregningen af de 42 dage. Dermed bliver det samlede antal dage der kan tilbringes i Danmark under en udsendelse på fx. 6 måneder, 42 dage.

e) Danmark har beskatningsretten i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst

Efter de gældende regler gives der kun halv lempelse såfremt Danmark i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til lønindkomsten. Reglen har et meget begrænset anvendelsesområde. I praksis finder den hovedsageligt anvendelse på håndværkere m.m., udsendt af danske entreprenører, til udførelse af arbejde i forbindelse med bygnings-, anlægs- eller intallationsarbejde, der ikke etablerer fast driftssted. Endvidere finder den anvendelse for personer der udfører systemeksport.

Formålet med reglen er at imødegå kritik fra aftalepartnere (og eventuelt også tredjelande) der kunne bebrejde Danmark for ikke at udnytte beskatningsretten, med henblik på at give private danske arbejdsgivere en konkurrencefordel i forhold til udenlandske arbejdsgivere. I relation til systemeksportfolk er formålet endvidere at undgå at det offentlige, der i denne forbindelse udfører en form for erhvervsvirksomhed, stilles bedre end private danske arbejdsgivere.

For offentligt udsendte vil Danmark stort set altid have beskatningsretten. Da den almindelige offentlige sektor imidlertid ikke befinder sig i nogen form for konkurrencesituation vil man ikke kunne udsætte sig for kritik ved at give denne gruppe fuld skattefritagelse, selvom beskatningsretten i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsaftale tilfalder Danmark. Lønnen vil endvidere være fastsat under hensyn til, at den hverken beskattes i arbejdslandet eller i Danmark.

Endvidere foreslås § 7, litra r, udvidet. Efter tekstanmærkning nr. 51 G, medregnes tillæg udbetalt af EUKommissionen (stk. 1,) eller af en international organisation (stk. 2) til dækning af meromkostninger i forbindelse med udsendelse fra den danske stat, til EU-Kommissionen eller ved den internationale organisation, ikke i den skattepligtige indkomst. Det foreslås at overføre indholdet i stk. 1, til § 7, litra r, mens stk. 2, udgår som værende uden nogen betydning i praksis.

4) Provenumæssige konsekvenser

Lovforslaget indebærer, at korttidsudsendte (perioder under 6 måneder) blive indkomstskattepligtige, hvilket skønnes at medføre et årligt merprovenu på ca. 25 mill. Heraf skønnes den kommunale andel at udgøre cirka halvdelen. For finansåret skønnes forslaget ligeledes at medføre et merprovenu på ca. 25 mill.

Den modsvarende merudgift på ca. 25 mill. kr til aflønning af de udsendte, afholdes indenfor u-landsrammen.

Overførslen af de tekstanmærkninger som ikke vedrører bistandsarbejdere samt justeringerne af § 33 A, skønnes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

5) Administrative konsekvenser

Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser for Told & Skat.

For kommunerne skønnes forslaget at medføre en mindre administrativ besparelse.

6) Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser.

7) EU-retlige konsekvenser

Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Der er alene tale om at indholdet af tekstanmærkning nr. 51 G, stk. 1, overføres til § 7, litra r. Såfremt den udsendte person modtager sådanne tillæg til dækning af meromkostninger fra EU-Kommissionen kan der ikke gives skattefritagelse efter § 33 A, for den grundløn der betales af den danske arbejdsgiver.

Den tilsvarende adgang til skattefrihed for personer ansat ved internationale organisationer efter tekstanmærkning nr. 51, stk. 2, anvendes ikke i praksis. Denne del af tekstanmærkningen foreslås derfor helt at udgå.

Til nr. 2

Efter en gældende tekstanmærkning til finansloven »medregnes godtgørelser til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst«. Denne regel fremgår af tekstanmærkning nr. 51 F, til finanslovens § 38. Skattefriheden vedrører nogle statslige godtgørelser, som ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 67, ad § 16.51.41.30. Det må anses for uhensigtmæssigt, at skatteregler af varig karakter findes som tekstanmærkninger i finansloven. Det foreslås derfor at overføre reglen til ligningsloven. Forslaget indeholder rent redaktionelle ændringer i teksten i forhold til den gældende tekstanmærkning.

Til nr. 3

Efter en gældende tekstanmærkning til finansloven er »stipendiater fra udviklingslandene fritaget for ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst at medregne modtagne stipendier.« Denne regel fremgår af tekstanmærkning nr. 50, til finanslovens § 38. Det må anses for uhensigtmæssigt, at skatteregler af varig karakter findes som tekstanmærkninger i finansloven. Det foreslås derfor at overføre reglen til ligningsloven. I forbindelse hermed foreslås en tydeliggørelse af reglen.

Forslaget vedrører legater, der blandt andet ydes af Danida til stipendiater fra udviklingslandene. Skattefriheden omfatter dog ikke bare legater, der ydes af disse midler, men også legater, der ydes af andre danske offentlige midler, og legater, der ydes af private fonds o.l. Skattefriheden gælder både danske og udenlandske midler. Det svarer ganske til gældende ret efter tekstanmærkningen.

Ved en stipendiat forstås en person, der er her i landet for at udvikle sin viden og færdigheder med henblik på udnyttelse i hjemlandet, og som i alt overvejende grad får finansieret sit ophold gennem legatmidler. Kravet om, at den pågældende skal være her i landet med henblik på at udvikle sin viden og færdigheder, betyder, at f.eks. flygtninge med asyl eller lignende her i landet normalt ikke er omfattet af stipendiatdefinitionen.

Skattefriheden omfatter kun stipendiatens legater og ikke evt. andre indtægter.

Det er en forudsætning for skattefrihed, at den pågældende inden opholdet her i landet, er statsborger i et udviklingsland. Skattefriheden gælder altså ikke f.eks. danske statsborgere, der er bosat i et udviklingsland. Inden opholdet her i landet skal den pågældende også være hjemmehørende i et udviklingsland. Det behøver ikke at være det samme udviklingsland, som han er statsborger i.

Ligningsrådet bemyndiges til at fastsætte, hvad der nærmere skal forstås ved et udviklingsland. Den eksisterende tekstanmærkning indeholder ikke nogen definition af, hvad der skal forstås ved et udviklingsland. I »ligningsvejledningen« anføres, at begrebet udviklingsland efter fast praksis omfatter »Hele Latinamerika, hele Oceanien bortset fra Australien og New Zealand, hele Asien bortset fra Japan, Israel og den asiatiske del af Sovjetunionen og hele Afrika med undtagelse af Sydafrika.« Det er ikke hensigten i realiteten at fravige, at et udviklingsland skal være et fattigt land, men i betragtning af, at der er tale om en varig skattefritagelsesregel, er det ikke hensigtsmæssigt i loven at binde skattefritagelsen til en konkret opremsning af lande, der kun afspejler situationen lige nu. Det er derfor hensigten, at udnytte bemyndigelsen således, at udviklingslande afgrænses, svarende til den afgrænsning, der ligger til grund for administrationen af lov om internationalt udviklingssamarbejde.

Til nr. 4

Ændringen er vidt omfang udtryk for en kodificering af gældende praksis.

Fritagelse er fortsat betinget af, at eventuelt udført arbejde i Danmark er nødvendigt for at kunne varetage arbejdet i udlandet. Der må i den forbindelse anlægges en streng vurdering af, hvad der anses for »nødvendigt arbejde«. Sådant nødvendigt arbejde kan fx. bestå i afrapportering, deltagelse i møder eller kurser. Er der derimod tale om ikke-nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet bortfalder adgangen til skattefritagelsen, uanset varigheden af opholdet i forbindelse hermed. Med »direkte forbindelse til udlandsopholdet« stills der krav om at arbejdsopholdet i Danmark skal vedrøre hovedbeskæftigelsen i udlandet. Har en person således et bijob, vil et arbejdsforhold i forbindelse hermed ikke stå i direkte forbindelse med udlandsopholdet.

Det tilladte ophold i Danmark begrænses til i gennemsnit 7 dage pr. måned. Om der afholdes ferie eller udføres nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet er uden betydning.

Er der udført nødvendigt arbejde i Danmark foreslås det at denne del af lønnen ikke kan henføres til den lempelsesberettigede udenlandske indkomst, hvilket er en kodificering af gældende praksis.

Det anførte gælder såvel privat som offentligt ansatte.

Forslaget tilsigter ikke i øvrigt at ændre praksis omkring bestemmelsen.

Til nr. 5 og § 3, stk. 3

Alle offentligt ansatte får mulighed for skattefritagelse. Skattefritagelsen forudsætter, at man er udsendt mere end 6 måneder, at der ikke udbetales skattefrie ydelser efter § 7, litra r, § 9, stk. 8, jf. statsskattelovens § 5, litra d, og at lønnen ikke er fastsat i henhold til en kollektiv aftale indgået før 1. januar 1995.

Den sidste betingelse medfører, at lønnen ikke automatisk bliver skattefri pr. 1. januar 1995. Den udsendte og arbejdsgiveren skal indgå et individuelt tillæg til arbejdsaftalen, hvoraf det udtrykkeligt fremgår at lønnen er aftalt under hensyn til at den er skattefri.

For så vidt angår bistandsarbejdere vil de langtidsudsendte Danida-rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet blive skattefri efter § 33 A. Der udbetales ikke udetillæg eller dagpenge og lønnen er individuelt aftalt . Tilsvarende gælder de miljørådgivere der skal udsendes af Miljøministeriet.

Langtidsrådgivere udsendt af private bistandsorganisationer vil være skattefritaget, blot udsendelsen overstiger 6 måneder.

Personel udsendt af forsvaret i mere end 6 måneder vil ikke få skattefritagelse, idet der udbetales udetillæg eller dagpenge og idet lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv overenskomst fra før 1995.

Alle typer af korttidsudsendte rådgivere vil ikke få skattefritagelse.

Øvrige offentlige ansatte udsendes efter de gældende regler på udetillægsvilkår eller på dagpengevilkår idet den overenskomstmæssige løn er fastsat under hensyn til at den er skattepligtig. Det forventes at disse personer fortsat vil blive udsendt på almindelige udetillægsvilkår eller dagpengevilkår.

Til nr. 6

Med ophævelsen har alle personer i den private sektor mulighed for at få skattefritagelse, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Der vil stadig blive stillet krav om »ophold« udenfor riget. Betingelsen indebærer i dag, at fx. langturschauffører, der kører ud og ind af Danmark, ikke kan få skattefritagelse selvom betingelserne i øvrigt skulle være opfyldt. På tilsvarende måde vil en pilot der arbejder for et dansk flyselskab og derfor flyver frem og tilbage mellem Danmark og udenlandske destinationer ikke kunne få skattefritagelse. For søfolk vil betingelsen kun være opfyldt, såfremt personen opholder sig uden for riget, hvilket i den situation vil sige uden for dansk territorialfarvand, uden afbrydelse i 6 måneder. Tilsvarende må personer der udfører arbejde på fartøjer og installationer der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster opholde sig udenfor den danske kontinentalsokkel uden afbrydelse i 6 måneder.

Udvidelsen må på den baggrund antages primært at få betydning for personer, der selv finder et job i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver.

Til nr. 7

Ændringen er en konsekvensændring af ændringen i nr. 5 og har ingen materiel betydning.

Til nr. 8

Ændringen er en konsekvensændring uden materiel betydning.

Til § 2

Forslaget giver afgiftsfritagelse af varer, der midlertidigt oplægges i Danmark til forsvarsformål m.v. i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af NATOsamarbejdet. Afgiftsfritagelse har hidtil været fastsat som tekstanmærkning nr. 57, til finanslovens nr. 38.

Til § 3

Bestemmelserne i forslaget om stipendiater fra udviklingslande, om HIV-smittede blødere og om personer der er udsendt til at udføre arbejde for EU-Kommissionen foreslås at få virkning fra indkomståret 1995.

For så vidt adgangen til at opholde sig her i riget uden at opholdet i udlandet anses for afbrudt i henhold til ligningslovens § 33 A, foreslås justeringen at få virkning fra indkomståret 1995. For indkomståret 1995 indføres der dog en adgang til ikke at medregne ophold i 1994 i Danmark i forbindelse med udførelse af nødvendigt arbejde i Danmark.

Udvidelsen af persongruppen for så vidt angår lønindkomst ved tjeneste om bord på skibe, herunder skibe, der ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, luftfartøjer eller fartøjer der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster, har virkning for indkomståret for 1995.

Offentligt udsendte personer (herunder bistandsarbejdere) vil efter den 1. januar 1995 som udgangspunkt være omfattet af § 33 A, forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt. Er lønnen imidlertid fastsat efter en kollektiv overenskomst indgået inden 1. januar 1995 finder den eksisterende affatning af § 33 A, fortsat anvendelse for disse personer.

Bistandsarbejdere udsendt før 1. januar 1995 på en tidsbegrænset kontrakt vil fortsat være omfattet af de relevante tekstanmærkninger efter 1. januar 1995. Ved forlængelse af kontrakten ved eller indgåelse af en ny kontrakt bortfalder denne adgang.

Reglen om afgiftsfritagelse for visse varer foreslås at få virkning fra 1. januar 1995.

Bilag 1

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser,

der berøres af lovforslaget

§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, litra r, indsættes som 2. pkt.:

»Beløb der af EU-Kommissionen er udbetalt til personer, der af den danske stat er udstationeret til midlertidig tjeneste ved EU-Kommissionen til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen.«.

2. I § 7, litra u, indsættes som ny litra u):

»u). Statslig godtgørelse til HIV smittede personer eller disses efterladte, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at de pågældende er blevet behandlet ved danske sygehuse eller er smittet af personer, der er blevet behandlet ved danske sygehuse.«.

3. I § 7 K , indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Legater er skattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten, når denne påbegynder opholdet her i landet, både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland. Ligningsrådet fastsætter hvilke lande, der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande.«.

4. § 33 A, stk. 1, affattes således:

»Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende, af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten der kan henføres til arbejde her i landet. Ved opgørelsen af den nævnte 6 måneders periode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 33 C, for at være ophold udenfor riget.«.

»§ 33 A. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst. Ved opgørelsen af den nævnte 6 måneders periode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. § 33 C, for at være ophold uden for riget.«.

5. § 33 A, stk. 2 , affattes således:

» Stk. 2. Stk. 1, finder ikke anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager ydelser efter § 7, litra r, § 9, stk. 8, eller statsskattelovens § 5, litra d.«.

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed. Stk. 1 finder dog anvendelse for lønindkomst erhvervet som led i den danske stats eller den offentlige myndigheds deltagelse i systemeksport. 2. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager udetillæg eller andre lignende ydelser, der tjener til dækning af merudgifter som følge af tjenesten i udlandet, og som ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. § 7, litra r.«.

6. § 33 A, stk. 3 , ophæves.

Stk. 4-5, bliver herefter til stk. 3-4.

»Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for lønindkomst ved tjeneste om bord på skibe, herunder skibe, der ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning, luftfartøjer eller fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster.«.

7. § 33 A, stk. 4 , der bliver til stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Tilsvarende gælder for personer udsendt til udførelse af systemeksport for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed.«.

»Stk. 4. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst tillagt Danmark beskatningsretten til den i stk. 1 eller stk. 2, 2. punktum, nævnte lønindkomst, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst.«.

8. § 33 A, stk. 5, der bliver til stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten.«.

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten i tilfælde, hvor det må anses for godtgjort, at stk. 1, stk. 2, 1. punktum, eller stk. 4, skal anvendes.«.

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, foretages følgende ændring:

I § 9 , indsættes efter stk. 7:

»Stk. 8. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der midlertidigt indføres eller modtages fra andre EF-lande, til de i toldlovens § 5, nr. 3, nævnte formål.«

Stk. 8-9, bliver herefter stk. 9-10.

Bilag 2

I dette bilag er indsat tekstanmærkningerne nr. 50, 51, 51 F, 51 G, 51 J, og 51 K,

til finanslovens § 38 for 1994 Nr. 50. Skatteministeren bemyndiges til at fritage stipendiater fra udviklingslandene for ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst at medregne modtagne stipendier.

Nr. 51. Skatteministeren bemyndiges til at fritage personer, der som led i Danmarks deltagelse i det internationale udviklingsarbejde - finansieret af danske statsmidler eller af Landsindsamlingens Fond for Udviklingslandene - arbejder i disse lande, for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at medregne det for nævnte arbejde oppebårne vederlag.

Tilsvarende skattefritagelse vil efter indstilling fra udenrigsministeren kunne gives personer udsendt til udviklingsarbejde af private internationale organisationer, der yder faglig bistand til sådanne lande.

Skattefritagelse kan i samme omfang ligeledes FNfrivillige som FN-frivillige under FN's program for udsendelse af frivillige til bistandsarbejde i udviklingslandene.

Nr. 51 F. Godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive tranfusionssmittede m.fl. medregnes ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. statsskatteloven. Der henvises til tekstanmærkning til § 16. Sundhedsministeriet. Nr. 60 ad 51.41.30 og 40.

Nr. 51 G. Skatteministeren bemyndiges til at fritage personer, der af den danske stat udstationeres til midlertidig tjeneste ved EF-Kommissionen, for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at medregne beløb, der af EFKommissionen udbetales til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen.

Tilsvarende skattefrihed vil efter indstilling fra finansministeren kunne gives personer, der af den danske stat udstationeres til midlertidig tjeneste ved andre internationale organisationer.

Nr. 51 J. Skatteministeren bemyndiges til at fritage personer, der som rådgivere udsendes af Demokratifonden til Øst-og Centraleuropa, Baltikum og den tredje verden, for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at medregne det for denne deltagelse oppebårne vederlag.

Nr. 51 K. Skatteministeren bemyndiges til at fritage personer der deltager i FN's humanitære vagtkorps i Irak, og som er udsendt under civil kontrakt med Forsvarsministeriet, for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at medregne det for denne deltagelse oppebårne vederlag.

Nr. 57. Skatteministeren bemyndiges til at indrømme told- og afgiftsfri indførsel af materiel, der af udenlandske NATO-magter efter aftale med den danske regering midlertidigt oplægges i depoter i Danmark.

Officielle noter

Ingen