Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 74 

 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer 

 m.v. (Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler, tilpasning af 

 fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, afgift af større 

 genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den beregningsmæssige 

 avanceprocent). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Titelændring 15/12 99 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer 

 m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, 

 lov 

 om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af 

 årsregnskab m.v. (Fradrag for særligt brændstoføkonomiske personbiler, 

 tilpasning af fradragene for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, 

 afgift af større genopbygninger af færdselsskadede køretøjer, den 

 beregningsmæssige avanceprocent samt visse konsekvensændringer). 

 Fremsat skr 27/10 99     Till.A 1816 

 Lovf som fremsat       Till.A 1773 

 1.beh 12/11 99        FF   1013 

 Betænkning 10/12 99     Till.B 227 

 Æf uden for betænkning    Till.B 279 

 2.beh 15/12 99        FF   2547 

 Tillægsbet 15/12 99     Till.B 312 

 Æf æf uden              .... 

 3.beh 17/12 99        FF   2784 

 Lovf som vedt        Till.C 210 

 Lov nr 964 af 20. december 1999. 

 Beh sammen: L 74 og L 75. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Mariann Fischer Boel (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) 

 og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven indebærer: 

 - Lempelse af registreringsafgiften for særligt 

 brændstoføkonomiske biler. 

 - Ophævelse af nedsættelsen af registreringsafgiften for 

 bagsædeseler og høj stoplygte. 

 - Indførelse af registreringsafgift af færdselsskadede 

 biler, som repareres for et beløb, der overstiger 75 pct. 

 af bilens værdi før skaden. 

 - Forhøjelse af den beregningsmæssige avanceprocent, som 

 indgår ved kalkulationen af grundlaget for 

 registreringsafgiften. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var et led i finanslovforliget. 

 Den del af lovforslaget, som vedrørte brændstoføkonomiske 

 biler, skulle ses i sammenhæng med L 75. Der henvises til 

 omtalen af dette forslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 54 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).