Sagsforløb 2001/1 BF 44
Den fulde tekst

Fremsat den 9. oktober 2001 af Anne Baastrup (SF), Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om støtte til voldsofre

 

Folketinget pålægger regeringen snarest muligt at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage fornødne administrative ændringer, der sikrer bedre tilbud om hjælp til voldsofre. Tilbudet skal omfatte:

1. Nødvendig psykologhjælp.

2. Hjælp til tilrettelæggelse af fremtidig tilværelse, herunder eventuelle tilbud om revalidering, omskoling, ekstra studiestøtte, dækning af flytteomkostninger m.v. med det mål, at offeret får mulighed for at fortsætte sin tilværelse på vilkår, der ligger så tæt på dem, den pågældende havde før forbrydelsen, som muligt.

Tilbudet finansieres af staten, for så vidt angår omkostningerne ved driften af tilbudet, samt psykologhjælp. De øvrige udgifter finansieres af de myndigheder, der i øvrigt er økonomisk ansvarlige på det pågældende område.

Den økonomisk ansvarlige myndighed skal have ret til at anke en afgørelse truffet på de områder, der er omtalt i punkt 2, til den relevante ankeinstans. Endelig afgørelse skal foreligge inden 14 dage.

Tilbudet formidles af Landsforeningen Hjælp Voldsofre, som får til opgave at give konkret rådgivning og vejledning, herunder at henvise et voldsoffer til voldstægtscenter, krisecenter eller andre etablerede institutioner. Endvidere skal foreningen kunne anvise og finansiere psykologhjælp samt andre former for særlig behandling.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for beslutningsforslaget er, at voldsofre ofte i kortere eller længere tid lider af forskellige former for eftervirkninger fra overfaldet. Disse kan være både fysiske og psykiske. De fysiske men er omfattet af det almindelige læge- og sygehussystem, hvorimod der kun i ringe grad drages omsorg for de psykiske men.

I erkendelse af, at mentale og følelsesmæssige eftervirkninger som angst, depression, tab af seksuallyst, frygt for at færdes alene m.v. er stærkt invaliderende for offeret og offerets samlede sociale situation, finder forslagstillerne, at der bør tilvejebringes den fornødne bistand til at få lindret og forhåbentlig løst offerets psykiske problemer.

SF finder, at man ved at sikre hurtig og effektiv hjælp til offeret i forbindelse med voldssager kan forhindre social stigmatisering og længerevarende psykiske men.

SF foreslår derfor,

at et menneske, der udsættes for voldskriminalitet, af den lokale offerrådgivning, politiet eller andre skal kunne henvises til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, som får en tovholderfunktion og bistår med rådgivning og vejledning med de mange forskellige problemer, et voldsoffer kan risikere at få.

at dette tilbud skal finansieres af staten.

at Landsforeningen Hjælp Voldsofre skal kunne modtage ofre, hvis problemer er af en sådan karakter, at det ikke er tilstrækkeligt med den almindelige offerrådgivning. Da staten dækker udgifterne i forbindelse med den kriminelles straf og resocialisering, er det ikke urimeligt, at staten også skal finansiere støtte til løsning af offerets eventuelle problemer.

at Landsforeningen Hjælp Voldsofre skal kunne henvise til og betale for psykologhjælp i den tid, der er nødvendig.

Endelig foreslår SF, at Landsforeningen Hjælp Voldsofre også skal kunne bistå med hjælp, når det drejer sig om at få løst de problemer, offeret i øvrigt løber ind i, og som det ofte er svært for offeret at forholde sig til i den givne situation. Dette kan f.eks. være i forhold som ansøgning om ekstra SU-klip, erstatning fra forsikringsselskabet, økonomisk hjælp til den pågældende, indtil erstatningsnævnet er færdig med at afgøre erstatningens størrelse, beslutning om revalidering/omskoling, hvis det er nødvendigt, og med videresendelse af regningen til kommunen. Er kommunen uenig, skal der være en frist på 14 dage, før den endelige afgørelse om revalidering skal foreligge.

Er det nødvendigt for den pågældende at flytte på grund af angst for nye repressalier eller andet, skal kontaktpersonen på tilsvarende måde kunne træffe beslutninger, og det bliver ligeledes staten, der skal afholde udgifterne.

Ud over psykologhjælp foreslås det også, at tilbudet skal kunne omfatte anden behandling. Eksempelvis har landsforeningen for et par år siden finansieret et hjerneskadet menneskes ophold på Vejlefjord, center for udvikling og genoptræning. Den pågældendes hjemkommune ønskede ikke at deltage i denne udgift, landsforeningen overtog opgaven, og via sit ordinære budget på 1 mio. kr. valgte man at bruge 250.000 kr. på behandlingen af dette menneske. Han er nu stort set rask og i gang på arbejdsmarkedet.

Hele formålet med projektet er at sikre, at offeret får hjælp til at reetablere sig i en situation, der er så tæt på den, som vedkommende var i før den kriminelle handling, som muligt.

Der bør på finansloven afsættes op til 5 mio. kr. til dækning af de udgifter, der måtte ligge ud over de udgifter, der vil blive refunderet efter gældende regler.

Skriftlig fremsættelse

Anne Baastrup (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre.

(Beslutningsforslag nr. B 44).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.