Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 110 

 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ændring af landets 

 inddeling i kommuner og amtskommuner, lov om økonomisk støtte til politiske 

 partier m.v., beredskabsloven og værnepligtsloven. (Nedlæggelse og ændring 

 af visse råd og nævn på det kommunale område). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Titelændring 7/5 02 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ændring af landets 

 inddeling i kommuner og amtskommuner, lov om økonomisk støtte til politiske 

 partier m.v. og værnepligtsloven (Nedlæggelse og ændring af visse råd og 

 nævn på det kommunale område). 

 Fremsat skr 20/2 02     Till.A 2887 

 Lovf som fremsat       Till.A 2870 

 1.beh 1/3 02         FF   2808 

 Betænkning 02/05 02     Till.B 723 

 2.beh 7/5 02         FF   6091 

 3.beh 16/5 02        FF   6538 

 Lovf som vedt        Till.C 427 

 Lov nr 371 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Thomas Adelskov (S), Uno Larsson (DF), 

 Knud Erik Kirkegaard (KF), Kristen Touborg (SF), Marianne Jelved (RV), Line 

 Barfod (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven nedlæggges Inddelingsnævnet og Partistøttenævnet, 

 og Værnepligtsnævnets sammensætning ændres således, at 

 formanden er statsamtmand. Fire medlemmer udpeges af 

 indenrigs- og sundhedsministeren, og af disse udpeges ét 

 medlem efter indstilling fra forsvarsministeren og to efter 

 indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for 

 lovforslaget var regeringens beslutning om at gennemføre en 

 gennemgribende sanering af offentlige råd, nævn, udvalg og 

 centre. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 8 (SF 

 og EL).