Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 1. marts 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner

[af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget af Socialistisk Folkeparti.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. januar 2002 og var til 1. behandling den 20. februar 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Den 1. februar 2002 sendte indenrigs- og sundhedsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra En Ø En Enhed.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S) indstiller lovforslaget til vedtagelse og vil redegøre for sin stilling til det stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Et andet mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. Mindretallet vil ved 3. behandling stemme for lovens endelige vedtagelse.

SF kan stemme for lovforslaget ved 3. behandling. For det første har der været en stor og bred opbakning til dannelsen af regionsrådet på Bornholm en opbakning, som oven i købet blev bakket op af en folkeafstemning. For det andet kan dannelsen af regionsrådet være et af mange elementer, der kan være med til at gøre Bornholm til en mere bæredygtig enhed. Men der skal mere til. Det er vigtig, at Folketing og regering til stadighed følger lovforslaget op med tiltag på erhvervsområdet og i forhold til uddannelses-, turisme-, landdistrikts- og øpolitikken tiltag, som kan gøre det tillokkende for unge og tilflyttere at blive og bosætte sig på øen også i fremtiden. I den forbindelse ser SF frem til, at Folketingets dagsorden om lokalisering af statsvirksomheder uden for hovedstaden føres ud i livet.

I forbindelse med 2. behandling vil SF stemme for ændringsforslaget til § 3 om åbne udvalgsmøder. Der er brug for en fornyelse af og større åbenhed i kommunestyret, og starten på et »frikommuneforsøg«, som regionsrådet på Bornholm vil være en fremragende lejlighed til forsøg med åbne udvalgsmøder.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af et mindretal (SF), tiltrådt af et mindretal (EL):

Til § 3

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. Efter § 20 indsættes som ny paragraf:

»§ 20 a. I Bornholms Kommune kan udvalgene træffe beslutning om, at udvalgenes møder skal være offentlige. Udvalgene kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af udvalget eller af formanden for udvalget.««

[Åbne udvalgsmøder]

Bemærkninger

Til nr. 1

SF vil med ændringsforslaget sikre, at det i videst muligt omfang er muligt for samtlige udvalg at holde møder for åbne døre.

 

 

Thor Gunnar Kofoed (V) Gudrun Laub (V) Anders Møller (V) Marianne Pedersen (V) nfmd. Jens Vibjerg (V) Poul Nødgaard (DF) fmd. Uno Larsson (DF) Knud Erik Kirkegaard (KF) Helle Sjelle (KF) Arne Toft (S) Inger Bierbaum (S) Jørn Pedersen (S) Karen J. Klint (S) Ole Stavad (S) Kristen Touborg (SF) Marianne Jelved (RV) Line Barfod (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 66

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat fra indenrigs- og sundhedsministeren

2

Tentativ tidsplan for det videre arbejde med lovforslaget

3

Vedtaget tidsplan for det videre arbejde med lovforslaget

4

Spm. 1 om teknisk bistand til ændringsforslag om åbne udvalgsmøder, til indenrigs- og sundhedsministeren

5

Udkast til betænkning

6

Spm. 2 om kommentar til KTO s bemærkninger til lovforslagene, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 3 om omplacering af tjenestemænd, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 4 om jobplacering, til indenrigs- og sundhedsministeren

7

Henvendelse af 21/2-02 fra En Ø En Enhed

8

Spm. 5 om kommentar til henvendelse af 21/2-02 fra En Ø En Enhed, til indenrigs- og sundhedsministeren

9

Svar på spm. 1 om teknisk bistand til ændringsforslag om åbne udvalgsmøder, fra indenrigs- og sundhedsministeren

10

Svar på spm. 2 om kommentar til KTO s bemærkninger til lovforslagene, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Svar på spm. 3 om omplacering af tjenestemænd, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Svar på spm. 4 om jobplacering, fra indenrigs- og sundhedsministeren

11

Svar på spm. 5 om kommentar til henvendelse af 21/2-02 fra En Ø En Enhed, fra indenrigs- og sundhedsministeren

12

2. udkast til betænkning