Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 65 

 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for 

 Folketinget. 

 Vedrørende Folketinget. 

 Fremsat 5/2 02 i betænkning 

 fra Udvalget for 

 Forretningsordenen     Till.B 113 

 1.beh 8/2 02         FF   1985 

 2.(sidste) beh 21/2 02    FF   2324 

 Forsl som vedt        Till.C 23 

 Ordførere: (1.beh) Poul Nødgaard (DF), Kaj Ikast (KF) og Margrete Auken 

 (SF). 

 Efter 1.beh direkte overgang til 2.(sidste) beh. 

 Resumé: 

 De i folketingsbeslutningen indeholdte forslag til ændring 

 af Folketingets forretningsorden ændrer Tingets 

 forretningsorden på 3 punkter. 

 Der oprettes et særligt udvalg for udlændinge- og 

 integrationspolitik. Antallet af ord i et forslag til 

 vedtagelse, der kan fremsættes under en forespørgsel, 

 begrænses til 150, og endelig kan ansættelse af 

 medarbejdere til og med lønramme 37 fremtidigt foretages af 

 administrationen uden forelæggelse for Præsidiet og 

 Udvalget for Forretningsordenen. 

 Baggrund: 

 Oprettelsen af det nye udvalg fandt sted på baggrund af 

 et rundspørge til de stående udvalg om eventuelle ændringer 

 som følge af ressortomlægninger foretaget af Fogh 

 Rasmussen-regeringen. 

 Maksimumgrænsen for antallet af ord i et forslag til 

 vedtagelse var tidligere (i 1. samling) foreslået af et 

 enigt Udvalg for Forretningsorden. Forslaget nåede ikke at 

 blive færdigbehandlet på grund af udskrivelse af valg til 

 Folketinget. 

 Endelig blev retten til at ansætte og afskedige 

 medarbejdere til og med lønramme 37 overdraget til 

 administrationen efter forslag af Præsidiet, der tidligere 

 havde denne ret sammen med Udvalget for Forretningsordenen. 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.