Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2002

Forslag

til

Lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og
andre love

(Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)

 

§ 1

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 1 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 5, ophæves.

2. § 12 affattes således:

»§ 12. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

    Stk. 2. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

    Stk. 3. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 2, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 2, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

    Stk. 4. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk. 5. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 3.

    Stk. 6. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

    Stk. 8. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

3. I § 21, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 12, stk. 1 og 3,« til: »§ 12, stk. 1-5 eller 6,«.

4. § 21, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 3, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 1, eller § 12, stk. 3,«.

5. I § 21 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 12, stk. 1-5 eller 6, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

6. § 25, stk. 1, affattes således:

»Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.«

§ 2

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 10 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 5, ophæves.

2. § 12, stk. 4, ophæves.

3. I § 12 indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

    Stk. 5. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk. 6. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog § 13, stk. 2.

    Stk. 7. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.«

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

    Stk. 2. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 1, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler om

1) overførelse af varer mellem registrerede virksomheder efter § 5,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

    Stk. 4. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

5. § 19 c affattes således:

»§ 19 c. Bestemmelserne i §§ 12-15 og 17 finder tilsvarende anvendelse på de efter § 19 b registrerede virksomheder.«

6. I § 26, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 12, stk. 1, 2 eller 3, § 13, stk. 1,« til: »§ 12, § 13, stk. 1 eller 2,«.

7. § 26, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelser efter § 7, stk. 2, eller § 13, stk. 2,«.

8. I § 26 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

9. I § 29 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.«

§ 3

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 57 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.«

2. I § 14, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.«

3. § 14, stk. 6, ophæves.

4. I § 14 indsættes som stk. 6-11:

»Stk. 6. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

    Stk. 7. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 6, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 6, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

    Stk. 8. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk. 9. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 7.

    Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for

1) fakturaudstedelse og

2) regnskabsførelse.

    Stk. 11. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

5. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 14, stk. 1, 2, 3, 4 eller 5,« til: »§ 14, stk. 1-8 eller 9,«.

6. § 25, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 11, stk. 5, eller § 14, stk. 7.«

7. I § 25, indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 14, stk. 1-8 eller 9, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 4

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.«

2. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for

1) fakturaudstedelse og

2) regnskabsførelse.«

3. I § 9 indsættes som stk. 5-8:

»Stk. 5. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk.6. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer i virksomheden skal opbevares i denne.

    Stk. 7. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 8. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

4. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 9, stk. 1-3,« til: »§ 9, stk. 1-3 eller 5-7,«.

5. I § 18 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 9, stk. 1-3 eller 5-7, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 5

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og senest ved § 45 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, indføres som 2. pkt.:

»Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.«

2. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.«

3. § 20, stk. 7, affattes således:

»Stk.7. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.«

4. I § 20 indsættes som stk. 8-12:

»Stk. 8. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

    Stk. 9. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 8, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 8, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

    Stk. 10. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk. 11. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 9.

    Stk. 12. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

5. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 20, stk. 1, 4, 5 eller 6« til: »§ 20, stk. 1 eller 4-12«.

6. § 31, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i henhold til § 9, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, § 15, stk. 2, eller § 20, stk. 9,«.

7. I § 31 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 20, stk. 1 eller 4-12, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 6

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris. For varer omfattet af kapitel 2 skal fakturaen endvidere indeholde oplysninger om detailpriser efter § 28 og afgiftens størrelse.«

2. § 18, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år fra regnskabsårets afslutning. Virksomheder kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb.«

3. § 18, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for

1) regnskabsførelse og

2) fakturaudstedelse.«

4. I § 18 indsættes som stk. 8-11:

»Stk. 8. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningslokaler i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 3, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 3, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

    Stk. 9. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

    Stk. 10. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 8.

    Stk. 11. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.«

5. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 18, stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6« til: »§ 18, stk. 1-6 eller 8-11,«.

6. § 25, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) undlader at efterkomme et efter § 15, 1. pkt., meddelt påbud eller tilsidesætter et efter § 18, stk. 8, meddelt vilkår,«

7. I § 25 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 18, stk. 1-6 eller 8-11, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.«

§ 7

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1295 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, nr. 3, ændres »og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller« til: »og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette,«

2. I § 22, stk. 1, nr. 4, ændres »eller forsøger herpå.« til: »eller forsøger herpå eller«.

3. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at efterkomme et i medfør af § 16 a, stk. 6, 1. pkt., meddelt påbud.«

§ 8

I lov nr. 947 af 20. december 1999 om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond. (Svigbekæmpende foranstaltninger) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 4, ændres »Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 10 og 11« til: »Stk. 6-12 bliver herefter stk. 10-16«.

2. § 2, nr. 7, affattes således:

»7. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 20, stk. 1, 4, 5, 6 eller 8-12« til: »§ 20, stk. 1, 4, 5, 10 eller 11-16«.«

3. Efter § 2, nr. 7, indsættes:

»8. I § 31, stk. 5, ændres »§ 20, stk. 1 eller 4-12« til: »§ 20, stk. 1, 4, 5, 10 eller 11-16«.«

4. I § 3, nr. 5, ændres »Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 10 og 11« til: »Stk. 6-11 bliver herefter stk. 10-15«.

5. § 3, nr. 8, affattes således:

»8. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 18, stk. 1-6 eller 8-11« til: »§ 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15«.«

6. Efter § 3, nr. 8, indsættes:

»9. I § 25, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 8-11« til: »§ 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15«.«

§ 9

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 86, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan hos modtagere af A-indkomst indhente oplysninger til brug ved kontrollen med indeholdelserne. Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår.«

§ 10

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.