Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. marts 2003)

 

 

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og udlændingeloven (Kvindelig omskæring).

(Lovforslag nr. L 183).

Lovforslaget har navnlig til formål at gøre det muligt at straffe danske statsborgere og herboende personer, som i udlandet foretager eller medvirker til at foretage omskæring af piger og unge kvinders ydre kønsorganer, selv om den pågældende handling ikke er strafbar efter lovgivningen i det land, hvor den er begået.

Hovedindsatsen over for omskæring af piger og unge kvinder må efter regeringens opfattelse fortsat bygge på holdningspåvirkning og oplysning over for flygtninge- og indvandrergrupper, der kommer fra lande, hvor kvindelig omskæring er integreret i den lokale kulturtradition, og hvor det derfor er udbredt, at kvinder er omskåret.

Efter regeringens opfattelse vil et mere effektivt strafferetligt værn imidlertid kunne understøtte den forebyggende indsats, idet det herved så tydeligt som muligt markeres, at kvindelig omskæring er en skik, som er helt uforenelig med normerne i det danske samfund.

Der foreslås på den baggrund en ændring af straffelovens regler om dansk straffemyndighed, således at det almindelige krav om dobbelt strafbarhed for handlinger, der er foretaget i udlandet, ikke gælder ved kvindelig omskæring. Hermed vil der samtidig være klar hjemmel til at straffe medvirken her i landet til kvindelig omskæring, selv om omskæringen foretages i et land, hvor kvindelig omskæring ikke er strafbart f.eks. i tilfælde, hvor herboende forældre herfra træffer aftale med slægtninge mv. om at omskære en pige under et ferieophold i hjemlandet.

Det foreslås endvidere, at danske domstole ved strafudmålingen i sager om kvindelig omskæring foretaget i et land, hvor forholdet er strafbart, ikke skal være bundet af det udenlandske strafmaksimum.

Kvindelig omskæring er i dag strafbart efter straffelovens almindelige voldsbestemmelser, men det foreslås at indsætte en ny, særlig straffelovsbestemmelse om kvindelig omskæring for stærkere at markere samfundets afstandtagen fra disse lemlæstende og rent traditionsbestemte indgreb og for i loven at fastslå, at der ikke under nogen omstændigheder kan gives samtykke til kvindelig omskæring hverken af pigen selv eller af forældrene med den virkning, at indgrebet bliver straffrit. Den foreslåede bestemmelse omfatter enhver form for kvindelig omskæring.  

Det foreslås endvidere at ændre straffelovens bestemmelser om forældelse af strafansvar, således at forældelsesfristen for kvindelig omskæring, der i medfør af forslaget vil være 10 år, først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor ofret fylder 18 år.

Endelig indeholder lovforslaget nogle konsekvensændringer af udlændingeloven som følge af den foreslåede særlige straffelovsbestemmelse om kvindelig omskæring. Disse ændringer vedrører lovens bestemmelser om udvisning og om nægtelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Et udkast til lovforslaget har været forelagt for Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg med henblik på en vurdering af lovforslaget i lyset af de generelle og principielle problemstillinger, som udvalget behandler. Jurisdiktionsudvalgets udtalelse er optaget som bilag til lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.