Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. februar 2004

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

(Offentlighed i retsplejen)

  [af justitsministeren (Brian Mikkelsen, fg.)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1. Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2, og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2003 og var til 1. behandling den 30. oktober 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Lovforslaget bygger på Retsplejerådets betænkning nr. 1427/2003 om reform af den civile retspleje II (Offentlighed i civile sager og straffesager). Justitsministeren sendte den 31. marts 2003 betænkningen til udvalget, jf. alm. del – bilag 921. Betænkningen har været sendt i høring. Den 24. oktober 2003 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Dansk Journalistforbund,

Danske Mediers Forum og

Politi- og Retsreporter Foreningen.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Dansk Journalistforbund,

Danske Mediers Forum og

Politi- og Retsreporter Foreningen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 28 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret skriftligt, på nær 1 spørgsmål, som forventes besvaret inden 2. behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, KF og KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiet lægger vægt på besvarelsen af spørgsmål 19 (bilag 36) om undersøgelse af mulighederne for fremtidig at føre statistik over dørlukninger og navneforbud. Realiseringen heraf og en tilfredsstillende – afdæmpet – udvikling inden for de to områder vil være afgørende for Socialdemokratiets bedømmelse af holdbarheden af adgangen til at indrømme dørlukninger på parternes anmodning. Denne del af lovforslaget kan Socialdemokratiet kun tilslutte sig med nogen tøven, idet en vidtgående anvendelse af dørlukninger vil fjerne grundlaget for den åbne retspleje, hvor indsigten i forløbet af retssagerne er med til at skabe accept hos befolkningen for domstolenes virke og for de afsagte domme.

Et mindretal i udvalget (SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren og det af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten bemærker følgende:

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er meget imod den indskrænkning af åbenheden, der er blevet gennemført i de senere år, senest og mest alvorligt den hemmelige retspleje i straffesager, den såkaldte rockerlov. At ikke engang forsvareren for en tiltalt kan få adgang til materialet i sagen, er et stort retssikkerhedsmæssigt problem. Dette lovforslag åbner for lidt mere åbenhed på nogle punkter, men gør intet i forhold til det store problem.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har i mange år arbejdet for større åbenhed i retsplejen. For SF og Enhedslisten er målet helt klart at få en domsdatabase, som Enhedslisten senest foreslog sidste forår. Dette lovforslag er så et lille skridt på vejen mod større åbenhed. SF og Enhedslisten lægger derfor vægt på ministerens svar på spørgsmål 21 (bilag 36) om arbejdet med etablering af en domsdatabase. Det fremgår af ministerens svar på spørgsmål 14 (bilag 29), at det først og fremmest er et ressourceproblem, der forhindrer opbygningen af en domsdatabase. SF og Enhedslisten vil derfor arbejde for, at der afsættes de fornødne ressourcer, da offentlighed i retsplejen er en afgørende del af et moderne retssamfund.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er betænkelige ved muligheden for dørlukning og navneforbud. SF og Enhedslisten lægger derfor vægt på ministerens svar på spørgsmål 19 (bilag 36) om muligheden for statistik over dørlukninger og navneforbud. Det må være et minimumskrav, at der løbende kan føres kontrol med udviklingen og at reglerne bliver ændret, såfremt dørlukning og navneforbud bliver brugt i for stort omfang. Samtidig er SF og Enhedslisten enige i Retsplejerådets målsætning om at få flere sager flyttet fra voldgiftssystemet til domstolene. Men dette område må følges tæt for at se, hvordan det udvikler sig.

Med hensyn til spørgsmålet om adgang til straffesager efter 1 år mener SF og Enhedslisten, at den bedste løsning ville være, at sådanne domme alle var tilgængelige i anonymiseret form i en domsdatabase. SF og Enhedslisten finder ikke, at man med forslaget om en 1-års-grænse og derefter ret for journalister til aktindsigt har fundet den korrekte afgrænsning. Men selv om SF og Enhedslisten ønsker, at der skal være langt bedre adgang til domme også i straffesager, så kan SF og Enhedslisten af principielle grunde ikke støtte Dansk Folkepartis ændringsforslag om, at særlig Folketingets Retsudvalg skulle have en adgang til domme.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens endelige stillingtagen til lovforslaget vil afhænge af, om ændringsforslag nr. 2 bliver vedtaget, da SF og Enhedslisten ikke ønsker et så ubestemt forslag mod fotografering i det offentlige rum som foreslået af justitsministeren. Med ændringsforslaget indføres i stedet et forbud mod offentliggørelse, således at ønsket om at forhindre den uværdige fotografering af tiltalte på vej til retsmøder opfyldes ved et system, der svarer til det almindelige i forhold til medieansvar.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren og det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af   justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

  1) Nr. 1 og 2 affattes således:

»1. § 16 a, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Retterne i Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Tåstrup, Helsingør, Hørsholm, Frederikssund, Holbæk, Slagelse, Næstved, Svendborg, Haderslev, Sønderborg, Kolding, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Frederikshavn og Hjørring består af to dommere.«

2. § 17, stk. 1, affattes således:

»Der ansættes to dommere ved retterne i Hillerød, Vejle og Fredericia.««

[Redaktionel ændring]

Af   et mindretal (SF og EL), tiltrådt af et mindretal (RV):

  2) Det under nr. 7 foreslåede § 32, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Billeder, der uden for rettens bygninger er optaget af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, må ikke offentliggøres uden den pågældendes samtykke.«

[Forbud mod offentliggørelse af billeder optaget uden for retsbygninger]

Af   et mindretal (DF):

  3) I det under nr. 15 foreslåede § 41 b, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »redaktionelt arbejde«: »eller af medlemmer af Folketingets Retsudvalg«.

[Aktindsigt for medlemmer af Folketingets Retsudvalg]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget rettes lovforslagets § 1, nr. 1, der rettelig vedrører retsplejelovens § 16 a, stk. 1, 3 pkt.

Endvidere medtages også retterne i Glostrup, Helsingør og Holbæk i opregningen af to dommerembeder i retsplejelovens § 16 a, stk. 1, jf. lovforslaget § 1, nr. 1, og disse retter udgår samtidig af opregningen i retsplejelovens § 17, stk. 1, jf. lovforslagets § 1, nr. 2.

Som anført i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 1, er der i medfør af retsplejelovens § 17, stk. 3, den 1. marts 2003 indført administrationsordning ved retten i Hjørring. I medfør af samme bestemmelse er der den 1. december 2003 indført administrationsordning ved retten i Glostrup, og den 1. april og den 1. maj 2004 indføres der administrationsordning ved retten i henholdsvis Holbæk og Helsingør.

Til nr. 2

Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets § 1, nr. 7, om forbud mod billedoptagelse uden samtykke af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, ændres til et forbud mod offentliggørelse uden samtykke af billeder af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag.

Til nr. 3

Ændringsforslaget indebærer, at den foreslåede etårsgrænse for aktindsigt i domme og kendelser i straffesager ikke vil gælde, når medlemmer af Folketingets Retsudvalg søger om aktindsigt.

Inge Dahl‑Sørensen (V)   Birthe Rønn Hornbech (V)  nfmd.   Karsten Nonbo (V)   Freddy Dam (V)   Per Dalgaard (DF)   Peter Skaarup (DF)   Helge Adam Møller (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KD)   Frode Sørensen (S)   Lissa Mathiasen (S)   Morten Bødskov (S)   Per Kaalund (S)   Sandy Brinck (S)   Anne Baastrup (SF)  fmd.   Elisabeth Arnold (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 23

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra justitsministeren

2

Henvendelse af 22/10-03 fra Danske Mediers Forum

3

Spm. 1 om ministerkommentar til henvendelse af 22/10-03 fra Danske Mediers Forum, til justitsministeren

4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

5

Spm. 2, om Datatilsynets bemærkninger i høringssvaret er imødekommet i lovforslaget, til justitsministeren

6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

7

Spm. 3, om ministeren vil fremsætte et ændringsforslag, som indebærer, at medlemmer af Retsudvalget bliver omfattet af samme undtagelse i den foreslåede § 41 b, stk. 2, nr. 2, til justitsministeren

8

Spm. 4 om, hvorfor fristen til at få aktindsigt i domme i straffesager er sat til 1 år, til justitsministeren

9

Henvendelse af 6/11-03 fra Dansk Journalistforbund vedrørende foretræde 13/11-03

10

Spm. 5 om kommentar til henvendelse af 6/11-03 fra Dansk Journalistforbund, til justitsministeren

11

Notat af 11/11-03 fra Lovsekretariatet vedrørende dørlukning i civile sager til brug for udvalgets behandling af lovforslaget

12

Henvendelse af 14/11-03 fra PRF, Politi- og Retsreporter Foreningen

13

Spm. 6 om kommentar til henvendelse af 14/11-03 fra PRF, Politi- og Retsreporter Foreningen, til justitsministeren

14

Henvendelse af 13/11-03 fra Danske Mediers Forum

15

Spm. 7 om kommentar til henvendelse af 13/11-03 fra Danske Mediers Forum, til justitsministeren

16

Spm. 8, om den foreslåede § 1022 i retsplejeloven betyder, at der indføres et udgiveransvar, til justitsministeren

Spm. 9, om reglerne i medieansvarsloven, for så vidt angår udgiveransvaret, fortsat vil være gældende, selv om ændringen af retsplejelovens § 1022 vedtages, til justitsministeren

17

Henvendelse af 25/11-03 fra Danske Mediers Forum

18

Spm. 10 om kommentar til henvendelse af 25/11-03 fra Danske Mediers Forum, til justitsministeren

19

Spm. 11 om, hvordan man praktisk vil håndhæve fotoforbuddet, til justitsministeren

Spm. 12 om, hvornår det ikke har særlig betydning for parterne at undgå offentlighed om sagen, til justitsministeren

20

Svar på spm. 1 om ministerkommentar til henvendelse af 22/10-03 fra Danske Mediers Forum, fra justitsministeren

21

Svar på spm. 2, om Datatilsynets bemærkninger i høringssvaret er imødekommet i lovforslaget, fra justitsministeren

Svar på spm. 3, om ministeren vil fremsætte et ændringsforslag, som indebærer, at medlemmer af Retsudvalget bliver omfattet af samme undtagelse i den foreslåede § 41 b, stk. 2, nr. 2, fra justitsministeren

Svar på spm. 4 om, hvorfor fristen til at få aktindsigt i domme i straffesager er sat til 1 år, fra justitsministeren

22

Spm. 13 om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag vedrørende ansvarlighed for offentliggørelse af billeder optaget uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, til justitsministeren

23

Spm. 14 om offentliggørelse af domme på internettet, til justitsministeren

24

Spm. 15 om, hvilke oplysninger ministeren kan give om udviklingen i de senere år i antallet af dørlukninger og navneforbud i forbindelse med domsforhandlinger, til justitsministeren

Spm. 16, om en persons religion, hudfarve og etnicitet vil være omfattet af undtagelsen fra aktindsigt som personfølsomme oplysninger, til justitsministeren

25

Svar på spm. 5 om kommentar til henvendelse af 6/11-03 fra Dansk Journalistforbund, fra justitsministeren

Svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 14/11-03 fra PRF, Politi- og Retsreporter Foreningen, fra justitsministeren

Svar på spm. 7 om kommentar til henvendelse af 13/11-03 fra Danske Mediers Forum, fra justitsministeren

Svar på spm. 8, om den foreslåede § 1022 i retsplejeloven betyder, at der indføres et udgiveransvar, fra justitsministeren

Svar på spm. 9, om reglerne i medieansvarsloven, for så vidt angår udgiveransvaret, fortsat vil være gældende, selv om ændringen af retsplejelovens § 1022 vedtages, fra justitsministeren

26

Henvendelse af 10/12-03 fra Dansk Journalistforbund

27

Spm. 17 om kommentar til henvendelse af 10/12-03 fra Dansk Journalistforbund, til justitsministeren

28

Svar på spm. 11 om, hvordan man praktisk vil håndhæve fotoforbuddet, fra justitsministeren

Svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 25/11-03 fra Danske Mediers Forum, fra justitsministeren

Svar på spm. 12 om, hvornår det ikke har særlig betydning for parterne at undgå offentlighed om sagen, fra justitsministeren

Svar på spm. 13 om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag vedrørende ansvarlighed for offentliggørelse af billeder optaget uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, fra justitsministeren

Svar på spm. 16, om en persons religion, hudfarve og etnicitet vil være omfattet af undtagelsen fra aktindsigt som personfølsomme oplysninger, fra justitsministeren

29

Svar på spm. 14 om offentliggørelse af domme på internettet, fra justitsministeren

Svar på spm. 15 om, hvilke oplysninger ministeren kan give om udviklingen i de senere år i antallet af dørlukninger og navneforbud i forbindelse med domsforhandlinger, fra justitsministeren

Svar på spm. 17 om kommentar til henvendelse af 10/12-03 fra Dansk Journalistforbund, fra justitsministeren

30

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

31

Spm. 18, om ministeren kan bekræfte, at anklageren i straffesager sjældent tager til genmæle over for en beskikket advokat, som begærer dørene lukket, til justitsministeren

32

Spm. 19, om ministeren vil udarbejde en statistik over antallet af dørlukninger og navneforbud i forbindelse med domsforhandlinger, til justitsministeren

33

Spm. 20, om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til justitsministeren

34

Spm. 21, om ministeren er enig i, at offentliggørelse af alle domme på internettet skal fremskyndes mest muligt, og at målet med dette arbejde vil være, at alle domme i anomymiseret form vil ligge på internettet inden for en kort årrække, til justitsministeren

35

Spm. 22-28 er trukket tilbage

36

Svar på spm. 18, om ministeren kan bekræfte, at anklageren i straffesager sjældent tager til genmæle over for en beskikket advokat, som begærer dørene lukket, fra justitsministeren

Svar på spm. 19, om ministeren vil udarbejde en statistik over antallet af dørlukninger og navneforbud i forbindelse med domsforhandlinger, fra justitsministeren

Svar på spm. 20, om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, fra justitsministeren

Svar på spm. 21, om ministeren er enig i, at offentliggørelse af alle domme på internettet skal fremskyndes mest muligt, og at målet med dette arbejde vil være, at alle domme i anomymiseret form vil ligge på internettet inden for en kort årrække, fra justitsministeren

37

Ændringsforslag, fra justitsministeren

38

1. udkast til betænkning

39

2. udkast til betænkning

40

Spm. 29, om ministeren vil kommentere vedlagte artikel fra Jyllands-Posten 5/2-04: »Domme lægges ud på internettet«, til justitsministeren

Spm. 30 om, hvordan de foreslåede regler i nr. 15 i lovforslaget, herunder bestemmelsen om at begrænse aktindsigten til 1 år, harmonerer med Domstolsstyrelsens planer om at lægge domme ud på internettet, til justitsministeren

Spm. 31, om der er andre bestemmelser i lovforslaget, som harmonerer dårligt med Domstolsstyrelsens planer om at lægge domme ud på internettet, til justitsministeren

Spm. 32, om Domstolsstyrelsen også har planer om at lægge dommene afsagt af byretterne eller Sø- og Handelsretten på internettet, til justitsministeren

41

Spm. 33, om ministeren mener, at medlemmerne af udvalget fortsat skal betragtes som »andre persongrupper«, til justitsministeren

Spm. 34, om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til justitsministeren

42

3. udkast til betænkning

43

Svar på spm. 29, om ministeren vil kommentere vedlagte artikel fra Jyllands-Posten 5/2-04: »Domme lægges ud på internettet«, fra justitsministeren

Svar på spm. 30 om, hvordan de foreslåede regler i nr. 15 i lovforslaget, herunder bestemmelsen om at begrænse aktindsigten til 1 år, harmonerer med Domstolsstyrelsens planer om at lægge domme ud på internettet, fra justitsministeren

Svar på spm. 31, om der er andre bestemmelser i lovforslaget, som harmonerer dårligt med Domstolsstyrelsens planer om at lægge domme ud på internettet, fra justitsministeren

Svar på spm. 32, om Domstolsstyrelsen også har planer om at lægge dommene afsagt af byretterne eller Sø- og Handelsretten på internettet, fra justitsministeren

Svar på spm. 33, om ministeren mener, at medlemmerne af udvalget fortsat skal betragtes som »andre persongrupper«, fra justitsministeren

Svar på spm. 34, om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, fra justitsministeren

44

Henvendelse af 27/1-04 fra Danske Mediers Forum

45

Spm. 35 om kommentar til henvendelse af 27/1-04 fra Danske Mediers Forum, til justitsministeren

46

4. udkast til betænkning