Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2003)

 

 

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. (Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne).

(Lovforslag nr. L 14).

Lovforslaget er et led i regeringens reform af sektorforskningsområdet og skal ses i sammenhæng med det lovforslag om sektorforskningsinstitutioner, som ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fremsat samtidig hermed.

Den seismiske tjeneste samt den geodætiske og seismologiske forskning har henhørt under Kort- og Matrikelstyrelsen, siden styrelsen blev oprettet. Efter gennemførelsen af lov om sektorforskningsinstitutioner i 1995 blev styrelsens forskningsaktiviteter vedrørende seismologi og geodæsi omfattet af loven. Der henvises til den seneste bekendtgørelse herom nr. 952/1997.

Seismologi er videnskaben om bestemmelse og måling af jordskælv, fordeling af jordskælv i tid og rum, forståelse af årsager til og risiko for jordskælv samt bestemmelse af jordens indre opbygning og struktur ved seismiske bølger. Den seismiske tjeneste indsamler og arkiverer oplysninger om jordskælv, der er mærket i Danmark, Grønland og Færøerne, og yder bistand til offentlige myndigheder m.fl. om forhold, der vedrører jordskælv. Geodæsi er videnskaben om jordens størrelse, form og tyngdefelt samt bestemmelse af præcise positioner på jordens overflade og dens tidslige variation.

Lovforslaget tager sigte på, at den seismiske tjeneste og den seismologiske sektorforskning kan overflyttes til GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse), så snart lovforslaget er vedtaget og de praktiske forhold muliggør flytningen.

Lovforslaget sigter endvidere på, at den geodætiske sektorforskning kan flyttes fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, om den geodætiske sektorforskning skal overføres til GEUS eller til et Dansk Rumcenter. Denne stillingtagen afventer resultaterne af overvejelserne om etablering af et Dansk Rumcenter. Når der foreligger et konkret beslutningsgrundlag, vil der blive truffet afgørelse om placeringen af den geodætiske sektorforskning.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.