Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (22. oktober 2003)

 

 

Integrationsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

(Lovforslag nr. L 42).

Lovforslaget omfatter 2.334 personer. Endvidere indebærer forslaget, at ca. 1.593 børn får dansk indfødsret sammen med deres forældre, jf. § 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Lovforslaget er udarbejdet efter de generelle retningslinier for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der blev fastlagt ved aftale om indfødsret, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinier for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse. Retningslinierne trådte i kraft den 1. juli 2002.

Efter overgangsbestemmelsen i aftalens § 31, stk. 2, er 2 personer ud af de 2.334 personer optaget på lovforslaget efter de tidligere gældende retningslinier i cirkulære nr. 90 af 16. juni 1999 om dansk indfødsret ved naturalisation.

Med disse ord anbefaler jeg lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.