Den fulde tekst
L 124
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Udvalg for muslingeproduktion, overdragelse af rettigheder til etablering, udnyttelse og drift af opdrætsanlæg, offentlig adgang til dele af Fødevareministeriets registre på fiskeriområdet).
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 3/3 05 Tillæg A 5171
Lovf som fremsat 3/3 05 Tillæg A 5152
1.beh 5/4 05 FF 1419
Betænkning 11/5 05 Tillæg B 439
2.beh 17/5 05 FF 3057
3.beh 19/5 05 FF 3174
Lovf som vedt 19/5 05 Tillæg C 192
Lov nr 406 af 1. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Lene Hansen (S), Bent Bøgsted (DF), Allan Niebuhr (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer følgende hovedelementer:
- Nedsættelse af et permanent rådgivende udvalg for muslingeproduktion.
- Mulighed for fastsættelse af regler om, at rettigheder til at drive opdrætsanlæg i saltvand kan overdrages.
- Mulighed for at fastsætte regler om praktisk og teoretisk uddannelse som forudsætning for tilladelse til at etablere, udnytte og drive opdrætsanlæg.
- Ophævelse af generelt forbud mod etablering af opdrætsanlæg i fjordområder.
- Mulighed for fastsættelse af regler om offentlig adgang til dele af Fødevareministeriets registre på fiskeriområdet.
Baggrund:
Baggrunden for lovforslaget var et ønske om at forbedre vilkårene for en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling inden for opdræt og fiskeri af muslinger m.v. samt at indføre lettere adgang til oplysninger i Fødevareministeriets registre på fiskeriområdet. Lovforslagets bestemmelser på muslingeområdet var en opfølgning på dele af muslingeudvalgets anbefalinger af april 2004.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 52 (S, RV, SF og EL).