Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. maj 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 6. april 2005 og var til 1. behandling den 20. april 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 14. januar 2005 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2004-05, 1. samling, alm. del – bilag 103. Den 25. februar 2005 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra PriceWaterhouseCoopers. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 12 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget kan, som lovforslaget ser ud nu, ikke støtte lovforslaget. SF vil opfordre skatteministeren til at stille et ændringsforslag, hvor den del af lovforslaget, som afskaffer reglen om fælles udleje i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, udgår. Skatteministerens begrundelse for at afskaffe reglen om fælles udleje synes nærmest at være, at denne bestemmelse jo alligevel reelt ikke overholdes. SF er enig i, at den nuværende praksis ikke er hensigtsmæssig. Der er imidlertid ikke brug for en udvanding af reglerne, men derimod en opstramning.  

I dag breder etableringen af 10-mands-ejendomskommanditselskaber sig som en steppebrand blandt personer med høj indtægt (ofte kræves der en årlig indkomst på over 1 mio. kr.) med store aktuelle tab for statskassen til følge. Hvis skatteministeren stiller det foreslåede ændringsforslag, vil SF kunne støtte lovforslaget.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget er imod at øge mulighederne for skattespekulation i anparter.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

Til § 5

1) Det under nr. 1 foreslåede § 2, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 9. Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet. Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden bortforpagtning af en sådan virksomhed. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3 opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1 . Såfremt den skattepligtige bliver skattepligtig efter denne bestemmelse i forbindelse med ophør af skattepligt efter § 1 eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan den skattepligtige vælge fortsat at være skattepligtig af fortjeneste, tab og udbytte opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1 af aktier i selskaber m.v., hvis formål er at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige virksomhed her i landet. Tilsvarende gælder, hvis den skattepligtige modtager sådanne aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 11 eller § 11 A samt dødsboskattelovens §§ 36 -38. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra første dag.«

[Teknisk ændring, så den foreslåede formulering af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, kommer til at svare til ordlyden af den gældende bestemmelse i kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d]

2) I det under nr. 1 foreslåede § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 26 som nye numre:

»27) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter (universitetsloven).

28) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.«

Nr. 27 bliver herefter nr. 29.

[Udvidelse af den begrænsede skattepligt for stipendier som en konsekvens af vedtagelsen den 28. april 2005 af forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven). (Gennemførelse af uddannelsesdele i udlandet, afholdelse af prøver og eksaminer i udlandet, friplads- og stipendieordning og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) og forslag til lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser]

Til § 10

3) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 31, stk. 1, indsættes som 6. pkt.:

»Tilsvarende gælder for tildeling af friplads efter lov om universiteter (universitetsloven) eller lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.««

[Fritagelse for skattepligt af friplads for udenlandske studerende, der er eller er blevet fuldt skattepligtige til Danmark. Ændringsforslaget er en konsekvens af vedtagelsen den 28. april 2005 af forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven). (Gennemførelse af uddannelsesdele i udlandet, afholdelse af prøver og eksaminer i udlandet, friplads- og stipendieordning og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) og forslag til lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser]

Ny paragraf

4) Efter § 15 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 974 af 5. december 2003 om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, ændres »litra a« til: »nr. 1«.«

[Teknisk ændring som følge af, at »litra« ændres til »numre« i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

Til § 16

5) I stk. 2 ændres »§ 10, nr. 1-3 og 5, § 11, nr. 4, § 12, nr. 1 og 2, og § 14« til: »§ 10, nr. 1-3, 01 og 5, § 11, nr. 4, § 12, nr. 1 og 2, § 14 og § 01«.

[Teknisk ændring til lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse som følge af, at der med ændringsforslag nr. 3 er indsat et nyt nummer i lovforslagets § 10 og en ny paragraf efter § 15 med ændringsforslag nr. 4.]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der foreslås foretaget en teknisk ændring, så den foreslåede formulering af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, kommer til at svare til ordlyden af den gældende bestemmelse i kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d.

Til nr. 2

Den 28. april 2005 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven). (Gennemførelse af uddannelsesdele i udlandet, afholdelse af prøver og eksaminer i udlandet, friplads- og stipendieordning og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) og lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser. Begge love indfører bl.a. nye løbende stipendier til udenlandske studerende i Danmark som støtte til dækning af de studerendes leveomkostninger her i landet.

For så vidt angår stipendiet efter lov om universiteter (universitetsloven), følger det af reglerne om udmåling, at det løbende stipendium normalt tildeles for den normerede studietid og gives med et beløb pr. kalendermåned til stipendiemodtageren. Stipendiet vil kunne ophøre, hvis den studerende ikke længere er studieaktiv.

For så vidt angår det løbende stipendium efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser, er det i loven præciseret, at stipendiet mindst skal udgøre et beløb, der svarer til satsen for stipendium til udeboende studerende ved videregående uddannelser efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. Mindstebeløbet forudsættes herefter at svare til den til enhver tid gældende sats for det månedlige stipendium for udeboende uddannelsessøgende ved videregående uddannelser.

Af begge love følger det herudover, at den studerende ikke kan modtage de løbende stipendier, hvis den pågældende er berettiget til at modtage stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte. De nye stipendier er således ikke et supplement til stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, men træder i stedet for dette stipendium i de tilfælde, hvor den studerende er berettiget til at modtage begge dele.

Ud fra en samlet vurdering anses de to nye stipendier for at have så store lighedstræk med stipendiet efter lov om statens uddannelsesstøtte, at modtagere af disse stipendier, ligesom modtagere af et stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, bør være begrænset skattepligtige til Danmark. Det foreslås derfor, at positivlisten over begrænset skattepligtige stipendier i den foreslåede formulering af kildeskattelovens § 2, stk. 1, udvides til at omfatte disse to nye stipendier.

Til nr. 3

Udenlandske studerende har hidtil ikke skullet betale for studiepladser på danske universiteter. Med vedtagelsen den 28. april 2005 af lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven). (Gennemførelse af uddannelsesdele i udlandet, afholdelse af prøver og eksaminer i udlandet, friplads- og stipendieordning og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) og forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. (Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) er dette blevet ændret for visse udenlandske studerende. Til gengæld bliver der for disse udenlandske studerende etableret en stipendieordning, der bl.a. består af et begrænset antal fripladser.

Fripladsen er ikke begrænset skattepligtig til Danmark, da den ikke er opført på positivlisten over begrænset skattepligtige stipendier. Der er dog mulighed for, at fripladsen gives til en person, der er, eller efterfølgende bliver, fuldt skattepligtig til Danmark, f.eks. fordi personen erhverver bopæl her i landet, eller fordi den studerende opholder sig her i landet i mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år. Den studerende vil i disse tilfælde være skattepligtig af fripladsen, hvis den pågældende ikke er omfattet af skattefritagelsen for legater til udenlandske studerende i ligningslovens § 7 K, stk. 5.

For at undgå, at visse udenlandske studerende, der får tildelt en friplads til et dansk universitet eller til en anden dansk uddannelsesinstitution, bliver skattepligtige heraf, foreslås det, at de nye fripladsordninger gøres skattefri for udenlandske studerende, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensrettelse i lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale) som følge af, at det i det foreliggende lovforslags § 5, nr. 1, foreslås at ændre betegnelsen fra »litra« til »numre« i kildeskattelovens § 2, stk. 1.

Til nr. 5

Der foreslås foretaget en teknisk ændring til lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse som følge af, at der med ændringsforslag nr. 3 er indsat et nyt nummer i lovforslagets § 10 og en ny paragraf efter § 15 med ændringsforslag nr. 4.

Kim Andersen (V)  Charlotte Antonsen (V)  Peter Christensen (V)  nfmd. Lars Christian Lilleholt (V)  Torsten Schack Pedersen (V)  Mikkel Dencker (DF)  Colette L. Brix (DF)  Charlotte Dyremose (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  René Skau Björnsson (S)  Pia Gjellerup (S)  Frode Sørensen (S)  fmd. Rasmus Prehn (S)  Ole Stavad (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Poul Henrik Hedeboe  (SF)  Frank Aaen (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 148

Bilagsnr.

Titel

1

Meddelelse om vejledende tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

2

Henvendelse af 26/4-05 fra PriceWaterhouseCoopers

3

1. udkast til betænkning

4

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 26/4-05 fra PriceWaterhouseCoopers

5

Ændringsforslag fra skatteministeren

6

2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 148

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om de reelle forskelle mellem lovforslagets regler om omfanget af begrænset skattepligt og reglerne for begrænset skattepligt i dag, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om sammenligning af nærværende lovforslag og lovforslag nr. L 61 af 24. oktober 2001, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om, hvornår skattehullerne i forbindelse med skattepligtige personalegoder, sygedagpenge m.m. bliver lukket, samt årsagen til, at hullerne ikke er lukket tidligere, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om indholdet i de almindelige bemærkninger om skattepligtige indkomsttyper, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvilke indkomsttyper, herunder stipendier og uddannelsesydelser, der skal være omfattet af den begrænsede skattepligt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om, hvorfor der skal ske ophævelse af den begrænsede skattepligt for renter hos fraflyttere, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om, hvorfor lempelserne i anpartsreglerne er indsat i forslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om, i hvor mange tilfælde der i årene 2000 til 2004 er etableret 10-mands-ejendoms-K/S, hvor udbyderne af ejendomsprojektet i det pågældende år har udbudt flere projekter, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om begrundelsen for indførelsen af personskattelovens § 4, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om beskatning af skatteyder, som er fraflyttet til Tyrkiet med hensyntagen til dobbeltbeskatningsaftalen med Tyrkiet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om redegørelse for ministerens opfølgning på den tidligere skatteministers besvarelse af spørgsmål nr. S 799 fra folketingsåret 2002-03, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om redegørelse for ministerens opfølgning på den tidligere skatteministers besvarelse af spørgsmål nr. S 2342 fra folketingsåret 2003-04, til skatteministeren, og ministerens svar herpå